شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2594
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:14:14
0 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:23
1 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
5 (18.52%)
تغییر ۶ ماهه
8 (33.33%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,484
قیمت روز
143 (2.25%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:06
6,484 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
6,484 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
6,484 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Xaar 62 48.51M 60.8 57.1 62 3.00 5.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Adept 253 63.33M 252 245 253 10.00 4.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Airea 32 13.23M 32.5 30.51 32.5 1.00 3.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Cluff 0.767 10.78M 0.769 0.75 0.77 0.01 1.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Oilex 0.1305 3.77M 0.13 0.13 0.137 0.00 1.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Regal 15.25 48.90M 15.4 14.65 15.99 0.05 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Webis 2.178 8.57M 2.171 2.022 2.295 0.39 21.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Adept4 0.675 3.34M 0.7 0.61 0.7 0.03 3.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Aminex 0.975 44.75M 0.965 0.951 0.975 0.03 2.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Ariana 4 42.39M 4.045 4 4.245 0.13 3.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Bezant 0.14 1.78M 0.15 0.14 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
CAP-XX 3.15 13.81M 3.2 3.15 3.2 0.10 3.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Cenkos 54.5 30.90M 53 52.1 54.75 0.50 0.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Driver 50.7 26.45M 48.4 48.4 50.7 0.09 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Futura 19.25 47.28M 19.33 18.6 19.33 0.49 2.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Getech 14.5 5.45M 15.4 14.11 17.42 3.50 24.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Iofina 18 34.53M 18.38 17.25 18.86 0.50 2.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Petrel 5 7.85M 4.8 4.8 5 0.06 1.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Renold 7.62 17.18M 7.75 7.62 7.8 0.21 2.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Sareum 0.571 17.54M 0.576 0.57 0.5865 0.01 1.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Valirx 7.12 20.12M 7.11 7.11 7.23 0.09 1.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Zanaga 8.11 23.20M 7.78 7.78 8.11 0.46 6.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Zoltav 30.3 43.01M 31.94 29.2 31.94 3.30 12.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Braemar 125 39.64M 125.05 125 125.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Byotrol 5.8 25.53M 5.55 5.55 5.8 0.07 1.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Cadogan 3.01 7.35M 3.1 3.01 3.1 0.31 11.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Centaur 24 34.67M 24.48 24 24.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Fulcrum 28.75 63.86M 28.25 27.95 28.75 0.75 2.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Galileo 0.748 4.17M 0.752 0.748 0.752 0.02 2.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
GATTACA 45 14.53M 44.4 44.4 45 2.41 5.66% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Maintel 185 26.47M 190 169.99 190 17.00 10.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Reabold 0.69 46.60M 0.6855 0.685 0.6998 0.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Stratex 0.33 2.55M 0.31 0.31 0.34 0.02 6.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Sunrise 0.121 3.75M 0.1339 0.121 0.1339 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Totally 23.4 42.63M 22.6 22.6 23.4 0.43 1.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
1Spatial 21 23.20M - 21 21 0.49 2.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Altitude 34 23.40M 33.75 33.25 34 0.74 2.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Anglesey 1.944 3.63M 1.63 1.63 1.945 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Bowleven 3 9.82M 3.5 3 3.5 0.23 8.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Elektron 34.25 21.25M 34.5 34.01 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی