شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تونس
تونس

TND/USD

0.3525
قیمت روز
0 (0.62%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 05:07:16
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

105
قیمت روز
1 (0.95%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
4 (3.96%)
تغییر ۳ ماهه
8 (8.25%)
تغییر ۶ ماهه
13 (14.13%)
نوسان سالیانه

Tunindex20

7,062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:05:54
53 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
103 (1.43%)
تغییر ۶ ماهه
167 (2.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 20 3.74B - 19.9 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BIAT 112.9 2.81B - 112.9 112.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
POULINA GROUP HLD 13 2.09B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
ATTIJARI BANK 30.8 2.05B - 30.8 30.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BT 7.5 1.91B - 7.49 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BH 10.86 1.04B - 10.86 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
UIB 21.8 996.34M - 21.8 21.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Societe Delice Holding 10.78 977.35M - 10.78 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
One Tech Ho 13.89 868.32M - 13.69 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
S.T.B 4.4 807.95M - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Sah 11.94 757.35M - 11.94 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
AMEN BANK 29.97 756.24M - 29.97 29.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Ennakl Automobiles 11.8 686.23M - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
BNA 11.65 600.00M - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
MAGASIN GENERAL 32 452.36M - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
ATB 4.09 415.00M - 4.09 4.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
UBCI 31.8 413.48M - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Carthage Cement 1.2 344.27M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
STAR 130 342.00M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
SPDIT-SICAF 8.55 291.20M - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Unimed 9.74 281.28M - 9.73 9.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
ARTES RENAULT 5.05 275.40M - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
TPR 4.58 260.50M - 4.5 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
SOTUVER 8.1 259.71M - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Euro-Cycles 20.3 251.10M - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
MONOPRIX 7.8 213.47M - 7.8 7.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
EL WIFACK LEASING 6.5 206.70M - 6.5 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
ASTREE SA 44.1 195.00M - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
City Cars 7.5 168.75M - 7.28 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Ste Assurances Multirisq Ittihad 2.83 165.42M - 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
TUNISIE LEASING 10.3 164.69M - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Tunis Re 7.44 153.80M - 7.44 7.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Air Liquide 81.98 127.65M - 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Les Ciments de Bizerte 1.49 125.53M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
ADWYA 2.39 122.11M - 2.35 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
ICF 102.5 117.58M - 102 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sotipapier 7.2 114.56M - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
ASSAD 7.15 112.32M - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
TELNET 8.83 105.10M - 8.83 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
CIL 15 80.00M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴