شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0327
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:22:42
0 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,139
قیمت روز
6 (0.53%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:51
60 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
93 (8.89%)
تغییر ۶ ماهه
172 (17.79%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,775
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:32:04
25 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
214 (10.78%)
تغییر ۶ ماهه
123 (6.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 45.75 1356.74B - 45.5 45.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Airports of Thailand 71.25 946.43B - 71 71.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Airports of Thailand DRC 71.25 946.43B - 71.25 71.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 75.5 678.22B - 75.25 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
CP All PCL 75.5 678.22B - 75.25 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
CP All PCL F 74.5 678.13B - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Advanced Info Service DRC 218 569.35B - 216 218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Advanced Info 218 569.35B - 216 218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Advanced Info Service 218 569.17B - 218 218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PTT Exploration and Production 133 532.07B - 133 133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
PTT Exploration 129 531.98B - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
PTT Exploration DRC 129 531.98B - 128.5 129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Siam Cement 364 501.60B - 362 364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Siam Cement F 360 501.60B - 360 360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Siam Cement DRC 364 501.60B - 363 364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Kasikornbank 141.5 465.49B - 140 141.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Kasikornbank F 141.5 465.49B - 140.5 141.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Kasikornbank DRC 141.5 465.49B - 140 141.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Siam Commercial Bank DRC 99 414.71B - 100 99.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Siam Commercial Pref 101 414.71B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Siam Commercial Bank 99 414.71B - 100 99.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Siam Commercial Prev Not Voting 101 414.71B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Siam Commercial Bank F 100.5 414.61B - 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Bangkok Dusit Medical DRC 25.75 404.68B - 25.25 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Bangkok Dusit Medical 25.75 404.68B - 25.25 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Bangkok Bank F 150 374.13B - 149 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Bangkok Bank 148.5 374.13B - 148.5 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
PTT Global Chemical 50.25 334.78B - 49.75 50.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
PTT Global Chemical DRC 50.25 334.78B - 49.75 50.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
PTT Global Chemical F 56.5 334.78B - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Central Pattana DRC 63.25 318.65B - 63.25 63.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Central Pattana F 60.25 318.65B - 60.25 60.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
Central Pattana 63.25 318.65B - 63.25 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Indorama Ventures 29.25 317.63B - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Indorama Ventures DRC 29.25 317.63B - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Bank of Ayudhya 29.5 288.71B - 29.25 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Krung Thai Bank 16.5 237.59B - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Krung Thai Bank DRC 16.5 237.59B - 16.5 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Charoen Pokphand 30.75 212.70B - 30.5 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵