شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0324
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 05:23:06
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,158
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:48
87 (8.12%)
تغییر ۳ ماهه
119 (11.45%)
تغییر ۶ ماهه
180 (18.40%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,723
قیمت روز
14 (0.81%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 07:33:22
73 (4.07%)
تغییر ۳ ماهه
249 (12.61%)
تغییر ۶ ماهه
178 (9.34%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 43.75 1356.74B - 43.75 43.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Airports of Thailand 68 946.43B - 68 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Airports of Thailand DRC 68 946.43B - 68 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 71.25 678.22B - 71.25 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
CP All PCL 71.25 678.22B - 71.25 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
CP All PCL F 74.5 678.13B - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Advanced Info Service DRC 216 569.35B - 216 217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Advanced Info 216 569.35B - 216 217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Advanced Info Service 216 569.17B - 215 216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
PTT Exploration and Production 133 532.07B - 133 133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
PTT Exploration DRC 124 531.98B - 124 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
PTT Exploration 124 531.98B - 124 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Siam Cement F 350 501.60B - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Siam Cement 345 501.60B - 345 350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Siam Cement DRC 345 501.60B - 345 348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Kasikornbank F 136 465.49B - 136 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Kasikornbank DRC 135.5 465.49B - 135.5 137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Kasikornbank 135.5 465.49B - 135.5 137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Siam Commercial Bank 97.5 414.71B - 97.5 98.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Siam Commercial Pref 101 414.71B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Siam Commercial Prev Not Voting 101 414.71B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Siam Commercial Bank DRC 97.5 414.71B - 97.5 98.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Siam Commercial Bank F 99.75 414.61B - 99.75 99.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۴
Bangkok Dusit Medical DRC 25.25 404.68B - 25.25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Bangkok Dusit Medical 25.25 404.68B - 25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Bangkok Bank 142 374.13B - 142 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Bangkok Bank F 143 374.13B - 143 144.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
PTT Global Chemical DRC 48.25 334.78B - 48.25 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
PTT Global Chemical F 56.5 334.78B - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
PTT Global Chemical 48.25 334.78B - 48.25 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Central Pattana F 60.25 318.65B - 60.25 60.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
Central Pattana DRC 57.5 318.65B - 57.5 57.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۴
Central Pattana 57.5 318.65B - 57.5 57.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Indorama Ventures DRC 27.75 317.63B - 27.75 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Indorama Ventures 27.75 317.63B - 27.75 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Bank of Ayudhya 28.5 288.71B - 28.5 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Krung Thai Bank 16.2 237.59B - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Krung Thai Bank DRC 16.2 237.59B - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Charoen Pokphand 28.75 212.70B - 28.75 29.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳