شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.034
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 07:01:10
0 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:39
58 (4.90%)
تغییر ۳ ماهه
125 (11.19%)
تغییر ۶ ماهه
207 (20.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
974 (13.34%)
تغییر ۳ ماهه
271 (3.18%)
تغییر ۶ ماهه
236 (2.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Astro 21 1.77B - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Avita 99.5 3.15B - 99.5 99.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
TaiRx 22.05 1.35B - 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
TTBIO 30.8 740.74M - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Bionet 43.1 2.05B - 43.1 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Somnics 21.5 867.40M - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Bioteque 162 11.23B - 162 162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
EirGenix 60.1 12.27B - 60.1 60.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
ASEC Intl 6.07 303.79M - 6.07 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Pharmadax 51 3.08B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Visgeneer 35.15 1.06B - 35.15 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
CHO Pharma 41.45 7.61B - 41.45 41.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Healthconn 77.6 3.52B - 77.6 77.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Uni Pharma 30.1 1.05B - 30.1 30.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Anxo Pharma 39.95 1.83B - 39.95 39.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Innopharmax 33.9 2.59B - 33.9 33.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Twi BioTech 20.6 1.39B - 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
AmCad BioMed 28.85 1.54B - 28.85 28.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Bioptik Tech 32.95 1.59B - 32.95 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Bora Pharmas 173.5 7.22B - 173.5 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
SINEW Pharma 171 6.55B - 171 171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Chinese Gamer 97.8 8.38B - 97.8 97.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Handa Pharmas 28.1 3.25B - 28.1 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
MD Biomedical 17.5 398.13M - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Allied Biotech 21.15 2.01B - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Golden BioTech 57.7 6.92B - 57.7 57.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
MicroBase Tech 19.55 1.28B - 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Unicon Optical 20.6 3.52B - 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Applied BioCode 150.5 12.24B - 150.5 150.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
BioLASCO Taiwan 49 - - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Strength Master 14.4 720.36M - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Union Bank Pref 53.4 43.27B - 53.4 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Welgene Biotech 34 703.94M - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Tcm Biotech Intl 40.65 1.91B - 40.65 40.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Unicocell Biomed 64.3 3.15B - 64.3 64.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
BenQ Medical Tech 37.95 1.69B - 37.95 37.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
NatureWise Biotech 29.85 1.39B - 29.85 29.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Taiwan Biomaterial 39.7 1.31B - 39.7 39.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
Chander Electronics 26.2 1.80B - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
General Biologicals 254.5 12.69B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۸:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی