تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 22:36:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,157
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 11:01:41
7 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.28%)
تغییر ۶ ماهه
186 (13.85%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 600 15.56T 600 600 600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۵۲
Hon Hai 108.5 1.50T 108.5 108.5 108.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
MediaTek 940 1.49T 940 940 940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
FPCC 95.7 911.63B 95.7 95.7 95.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Fubon Financial Pref 62 885.14B 62 62 62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۵۴
Fubon Financial 78.8 885.14B 78.8 78.8 78.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
CHT 111 861.08B 111 111 111 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
UMC Corp 65.6 813.91B 65.6 65.6 65.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Cathay Financial Pref A 61.9 775.67B 61.9 61.9 61.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۱۷:۵۲
Cathay Holdings 58.9 775.67B 58.9 58.9 58.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Nan Ya Plastics 89.9 712.98B 89.9 89.9 89.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
EMC Taiwan 128 677.23B 128 128 128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Delta Electronics Taiwan 256 664.97B 256 256 256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Formosa Plastics 102 649.31B 102 102 102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Fubon Financial Pref B 62 628.00B 62 62 62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۵۲
China Steel 37.8 582.68B 37.8 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
China Steel Pref 51.6 582.68B 51.6 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Wan Hai 210 512.43B 210 210 210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
ASE Industrial 118 508.58B 118 118 118 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
FCFC 82.3 481.37B 82.3 82.3 82.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
CTBC Financial Pref 62.7 448.43B 62.7 62.7 62.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۵۱
CTBC 23 448.43B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Mega FHC 32.15 437.23B 32.15 32.15 32.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
YMTC 123 429.53B 123 123 123 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Chailease 255.5 408.90B 255.5 255.5 255.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Uni-President 69.6 395.47B 69.6 69.6 69.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Silergy 4130 386.50B 4130 4130 4130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
GlobalWafers 879 382.57B 879 879 879 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
momo.com 2025 368.70B 2025 2025 2025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
E.S.F.H 26.25 350.05B 26.25 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Hotai Motor 609 332.62B 609 609 609 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
LARGAN 2425 325.29B 2425 2425 2425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Taiwan Cement Corp 50.7 320.15B 50.7 50.7 50.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
Yuanta Group 24.75 300.40B 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
QCI 77.9 300.27B 77.9 77.9 77.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
TCFHC 22 299.22B 22 22 22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
N.P.C 460 297.24B 460 460 460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
FFHC 22.5 291.69B 22.5 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
PCSC 278 289.01B 278 278 278 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
ACL 367.5 283.98B 367.5 367.5 367.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی