شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0333
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 05:47:06
0 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,128
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:43
46 (4.25%)
تغییر ۳ ماهه
81 (7.74%)
تغییر ۶ ماهه
171 (17.87%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
534 (6.41%)
تغییر ۳ ماهه
726 (8.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,655 (22.94%)
نوسان سالیانه

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 333 5562.07B - 333 333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Hon Hai 92.3 1398.43B - 92.3 92.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
FPCC 96.9 1171.69B - 96.9 96.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
CHT 109.5 861.08B - 109.5 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
FCFC 88.2 726.79B - 88.2 88.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Formosa Plastics 99 719.33B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Cathay Financial Pref A 64.1 706.62B - 64.1 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۴
Cathay Holdings 43.1 706.62B - 43.1 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Nan Ya Plastics 72.8 697.91B - 72.8 72.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
LARGAN 4975 607.66B - 4975 4975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Fubon Financial Pref 65.4 589.93B - 65.4 65.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۳:۰۱
Fubon Financial 47.1 589.93B - 47.1 47.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
MediaTek 419 480.89B - 419 419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
CTBC 22.9 442.71B - 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
CTBC Financial Pref 65.9 442.71B - 65.9 65.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
Uni-President 75.4 435.24B - 75.4 75.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Yageo 415.5 408.61B - 415.5 415.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
TWM 108.5 378.00B - 108.5 108.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
China Steel 24.05 367.49B - 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
China Steel Pref 54.5 367.49B - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۳:۰۴
Mega FHC 32.35 359.04B - 32.35 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
PCSC 308 352.95B - 308 308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Delta Electronics Taiwan 152.5 270.14B - 152.5 152.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
GlobalWafers 420 255.35B - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Catcher Tech 254.5 255.32B - 254.5 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Far EasTone 70.7 255.14B - 70.7 70.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Nanya Tech 85.2 250.28B - 85.2 85.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
FFHC 24.55 246.77B - 24.55 24.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
UMC Corp 16.05 226.61B - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
WTC 232 218.61B - 232 232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
TCFHC 21.5 214.77B - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
E.S.F.H 29.3 213.39B - 29.3 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
QCI 65 202.39B - 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
HNFHC 22.45 193.31B - 22.45 22.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Asustek 236 193.12B - 236 236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Taiwan Cement Corp 44.95 181.54B - 44.95 44.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
CDIBH 9.84 169.77B - 9.84 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۳:۰۳
Taishin Financial Pref 55.9 169.40B - 55.9 55.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۷
TSFHC 14.7 169.40B - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Chang Hwa Bank 22.45 164.73B - 22.45 22.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶