شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1039
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:08:12
0 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

358
قیمت روز
3 (0.84%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:44
13 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
38 (11.88%)
تغییر ۶ ماهه
77 (27.40%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,730
قیمت روز
12 (0.69%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:04:48
124 (7.74%)
تغییر ۳ ماهه
175 (11.25%)
تغییر ۶ ماهه
259 (17.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 369 1888.04B 371 369 371 3.00 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۴
AstraZeneca 961.1 776.12B 958.5 955.3 961.1 9.20 0.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Statoil 175.6 712.45B - 175.6 175.6 1.10 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
ABB 226.6 439.69B 225.6 224.3 226.6 4.10 1.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
Atlas Copco B 312.4 315.67B 311.2 311.2 313.8 1.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Atlas Copco A 355.6 315.67B 353.8 353.8 356.7 0.60 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Volvo A 153.7 302.24B 153.3 152.7 153.7 2.70 1.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Nokia Oyj 38.56 297.16B 38.7 38.56 39.02 0.13 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Investor B 541.8 273.94B 540.2 537.2 541.8 8.40 1.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Investor A 537.5 273.94B 536.5 532.5 537.5 7.00 1.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
DnB 161.3 256.54B - 161.3 161.3 3.00 1.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Telenor 169.5 252.25B 164.6 164.6 169.5 5.85 3.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۴
Ericsson A 83.8 228.51B 84.9 83.8 84.9 0.80 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Swedbank A 144.9 213.04B 142.15 142.15 144.9 4.00 2.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
H&M B 189 201.92B 189.5 189 189.6 1.00 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
ASSA ABLOY B 235.6 197.14B 233.6 233.5 235.6 2.90 1.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Sandvik AB 185.15 191.67B 183.6 182.45 185.15 4.50 2.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Svenska Handelsbanken B 101.2 188.78B 101.4 101.2 101.4 0.20 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
SEB A 94.54 179.48B 94.1 93.68 94.54 1.56 1.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Autoliv Inc. SDB 78.24 12.47B 754.2 743.8 78.24 1.24 1.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴:۳۳
Wilderness Holdings 0.55 1.40B - 0.55 0.55 0.07 14.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Hybricon Bus Systems AB 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Real Holding i Sverige 0.038 - 0.038 0.038 0.00 10.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Karessa Pharma Holding AB 2.74 - 2.74 2.74 0.32 11.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Motion Display Scandinavia 3.25 - 3.25 3.25 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Mobilatervinning I Sverige 7.85 - 7.85 7.85 0.20 2.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Effnetplattformen Dividend 6.28 - 6.28 6.28 0.18 2.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Scandinavian Airport Road 6.12 - 6.12 6.12 0.04 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Slottsviken Fastighetsaktiebolag B 0.63 - 0.63 0.63 0.01 1.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Unibap 29.1 - 29.1 29.1 0.20 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Ranplan 12.85 - 12.85 12.85 0.30 2.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Acrinova 23.2 - 23.2 23.2 0.20 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Arbona A 1.99 - 1.99 1.99 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Litium 11.55 - 11.55 11.55 0.20 1.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Archer 2.91 - 2.91 2.91 0.17 5.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Metallvarden i Sverige 0.052 - 0.052 0.052 0.00 4.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Nepa 24 - 24 24 0.60 2.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Briox 11.2 - 11.2 11.2 0.10 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Irras 22.4 - 22.4 22.4 0.70 3.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴