شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.0982
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:46:21
0 (7.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

391
قیمت روز
4 (1.03%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
39 (11.08%)
تغییر ۳ ماهه
40 (11.40%)
تغییر ۶ ماهه
106 (37.19%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,450
قیمت روز
31 (2.19%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:31:00
240 (14.20%)
تغییر ۳ ماهه
68 (4.45%)
تغییر ۶ ماهه
136 (8.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 889.9 1.17T 891.8 886.2 891.8 14.40 1.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Akelius Residential Pref 346.5 1.11T - 346.5 346.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Hufvudstaden C 4540 936.45B - 4540 4540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Hufvudstaden A 124.9 936.45B 124.5 124.5 125.2 0.90 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Pref 660 901.52B 655 655 660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Statoil 136 453.02B 139.55 136 139.9 3.65 2.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Atlas Copco A 310.6 378.01B 312.3 310.6 314.5 3.40 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
ABB 168.8 360.64B 169.2 168.8 171.2 2.00 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Atlas Copco B 273.2 332.50B 274.3 273.2 276.1 3.80 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Investor B 433.8 332.00B 434.7 433.8 438.8 5.60 1.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Investor A 432.2 332.00B 432.6 432.2 437.4 3.40 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Ericsson A 79.8 258.36B 80.7 79.8 81.3 0.80 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Volvo A 112.2 228.13B 112.6 112.2 114.2 2.80 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Klovern AB Pref 264.5 223.56B 264 264 274 8.50 3.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Telenor 153.5 220.77B - 153.5 154 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Nordea Bank 53.56 217.06B 53.75 53.56 53.89 0.47 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Essity B 285 200.17B 285.3 285 289.4 0.50 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Essity A 284.5 199.82B 286 284.5 289.5 1.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
ASSA ABLOY B 172.1 191.16B 174.8 172.1 175.2 3.70 2.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
H&M B 114 188.68B 114.8 114 121.1 1.10 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
DnB 110 177.70B - 110 113.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Nokia Oyj 30.18 170.78B 30.2 30.18 30.52 0.49 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Svenska Handelsbanken B 85.6 169.49B 86.3 85.6 87 0.90 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Sandvik AB 131.8 165.33B 133.4 131.8 134.95 3.30 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Hexagon B 399.8 141.01B 403 399.8 404.5 2.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
SEB A 63.76 137.89B 63.84 63.76 64.36 0.88 1.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
SEB C 73.8 137.89B 74.5 73.8 75 1.10 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Swedbank A 107.88 120.64B 108.4 107.88 108.4 1.80 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Epiroc A 93 111.87B 95.4 93 95.92 5.68 6.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Epiroc B 92.94 111.80B 95.14 92.94 99.18 5.78 6.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
EQT AB 113.45 108.40B 114.6 112.6 114.6 2.25 2.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Corem Property 270 98.35B 275 270 278 5.00 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Tele2 AB A 141 97.00B 135 135 141 6.50 4.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Orkla 91.16 95.35B - 91.16 91.16 1.56 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Stora Enso A 123 94.76B 122.4 121.4 123 3.40 2.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Stora Enso R 100.95 94.76B 100.85 100.85 102.1 1.75 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Tele2 AB 137.5 94.59B 137.55 136.2 137.55 0.85 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Yara International 340 92.45B - 340 341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Swedish Match 561.6 91.67B 563.8 561.6 580.8 21.80 3.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
ICA Gruppen 443 89.11B 441.9 441.9 446.9 14.40 3.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی