شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۸
ساعت 05:01:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,698
قیمت روز
6 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:22
281 (4.38%)
تغییر ۳ ماهه
775 (13.08%)
تغییر ۶ ماهه
1,166 (21.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1089 206.07B - 1089 1089 19.00 1.78% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
John Keells 163 192.87B - 163 163 2.00 1.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 80 122.29B - 80 80 2.00 2.50% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 89.9 122.29B - 89.9 89.9 1.90 2.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Dialog Axiata PLC 12.5 112.38B - 12.4 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Hatton National Bank 160 104.91B - 157 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Hatton National Bank 135.9 104.91B - 135.9 135.9 3.30 2.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Ceylon Cold Stores 790 94.09B - 790 790 10.00 1.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Distilleries of Sri Lanka 17.3 93.38B - 17.3 17.3 0.30 1.76% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Nestle Lanka PLC 1300 92.68B - 1300 1300 68.00 5.52% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Sampath Bank 152.5 83.15B - 152.5 152.5 0.50 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Hemas 76 63.24B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Melstacorp 39.5 58.27B - 39.5 39.5 0.50 1.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Ceylinco Insurance 1900 53.96B - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Cargills 199 51.20B - 199 199.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Lion Brewery Ceylon 600.1 45.60B - 600.1 600.1 19.90 3.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Sri Lanka Telecom 30.4 44.94B - 30.4 30.4 0.40 1.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Lanka ORIX Leasing 159.5 44.15B - 159.5 159.5 0.50 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
C T Holdings PLC 168 35.25B - 168 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۰:۰۳
Carson Cumberbatch 182 32.46B - 182 182 3.00 1.65% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Asiri Hospital 20.4 29.01B - 20.4 20.4 0.40 2.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
DFCC Bank PLC 85 26.91B - 85 86.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Softlogic Holdings 14.9 25.40B - 14.9 14.9 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
People’s Leasing & Finance 16.8 23.54B - 16.8 16.8 0.10 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Seylan Bank PLC 49.1 23.26B - 49.1 49.1 0.90 1.83% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Seylan Bank PLC NV 31.5 23.26B - 31.5 31.5 0.30 0.95% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Richard Pieris and 10.9 22.59B - 10.9 10.9 0.50 4.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Teejay Lanka PLC 39.8 21.76B - 39.8 39.8 0.80 2.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Asian Hotels & Properties 37.5 21.47B - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Bukit Darah PLC 225 21.42B - 225 225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
Nations Trust Bank 80 21.29B - 80 80 2.00 2.56% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Central Finance 106 21.03B - 106 106 1.00 0.95% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
National Development Bank 97.5 20.85B - 97.5 97.5 0.20 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Aitken Spence PLC 43 20.71B - 43 43 0.50 1.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Vallibel One PLC 16.5 20.10B - 16.5 16.5 0.50 3.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Overseas Realty 15.5 19.27B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Chevron Lubricants Lanka 70 18.22B - 70 71.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۳:۰۷
Trans Asia Hotels 65 17.40B - 65 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴
Lanka IOC PLC 18 16.51B - 18 18 0.20 1.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
L B Finance PLC 157 15.93B - 157 157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۴