شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:29:17
0 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:02:18
135 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
118 (2.03%)
تغییر ۶ ماهه
316 (5.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 113935 2324.42B - 113935 114477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
British American Tobacco 64137 1576.46B - 64082 64137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Naspers 245350 1478.42B - 245350 245350 1150.00 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Glencore 4499 903.02B - 4456 4499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Richemont DRC 11487 596.52B - 11487 11487 4.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Firstrand 6012 363.85B - 6012 6012 29.00 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
FirstRand Pref 8560 363.85B - 8560 8560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Standard Bank Grp 16470 315.15B - 16470 16470 94.00 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Standard Bank 6.5% 99 315.15B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Standard Bank 8800 315.15B - 8800 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Sasol Ltd 27093 310.97B - 27093 27093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۰۲
Sasol Bee 28000 310.97B - 27500 28000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 12067 211.89B - 12067 12067 8.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
MTN Group 8672 201.79B - 8672 8672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۰۲
South32 Ltd 2803 184.83B - 2790 2821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Mondi Ltd 31400 177.37B - 31400 32005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Mondi 30279 177.04B - 30279 30279 70.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Sanlam Ltd 7739 156.66B - 7739 7739 39.00 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Barclays Africa 14069 135.45B - 14069 14069 14.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Old Mutual 1880 134.93B - 1880 1880 4.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Shoprite Holdings 11490 130.39B - 11490 11490 60.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Nedbank Group 20540 127.93B - 20540 20540 7.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Aspen Pharmacare Holdings 11827 117.20B - 11827 11827 16.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
RMB Holdings 7700 109.07B - 7700 7700 45.00 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Remgro 18901 108.19B - 18901 18901 97.00 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Capitec Bank 142594 102.78B - 142594 142594 820.00 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Capitec Bank Pref 10499 102.78B - 10499 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Investec Pref 8000 100.50B - 7960 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Investec Ltd 8391 98.40B - 8336 8391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Investec 8525 98.40B - 8525 8525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
Investec 8236 98.24B - 8236 8236 22.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Investec Non Cum 8500 98.24B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
Discovery 9625 97.40B - 9625 9625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Discovery Holdings 12572 97.40B - 12572 12572 31.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Anglo American Platinum 125431 97.19B - 125431 125431 325.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Kumba Iron Ore 42079 95.88B - 42079 42079 64.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Bid Corporation 34481 91.40B - 34306 34481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Growthpoint Properties 2145 77.51B - 2145 2145 15.00 0.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲:۰۳
Hammerson 4787 74.49B - 4787 4820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴