افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0608
قیمت روز
0 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت 17:53:00
0 (1.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prosus 161309 2.66T 161190 161190 161309 109.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Anheuser Busch Inbev 93647 1.85T 94250 93647 94250 956.00 1.03% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
BHP Group 34272 1.73T 34232 34232 34272 630.00 1.84% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Sirius RE 1637 1.57T 1632 1632 1637 13.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Naspers 312951 1.35T 312011 312011 312951 1952.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Richemont DRC 11713 592.58B 11516 11516 11713 430.00 3.81% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Glencore 3540 472.09B 3552 3540 3552 15.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Anglo American Platinum 136714 364.78B 137838 136714 137838 786.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
FirstRand Pref 6039 338.56B 5985 5985 6039 23.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Vodacom Group 12259 225.04B 12271 12259 12271 1.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Firstrand 3945 224.39B 3935 3935 3945 7.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Absa Bank 48997 219.22B 49888 48997 49888 203.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
AngloGold Ashanti 43540 184.31B 43500 43500 43540 787.00 1.81% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Standard Bank Grp 11000 182.11B 10956 10956 11000 42.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Gold Fields 20018 179.02B 19799 19799 20018 299.00 1.49% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Kumba Iron Ore 53357 170.97B 53618 53357 53618 275.00 0.52% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Mondi 34520 167.62B 34355 34355 34520 316.00 0.92% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Sibanye 4868 147.51B 4845 4845 4868 176.00 3.62% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Impala Platinum Holdings 17197 147.41B 17068 17068 17197 197.00 1.16% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Capitec Bank 111093 126.97B 110834 110834 111093 1337.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
South32 Ltd 2544 122.76B 2542 2542 2544 15.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Sanlam Ltd 4981 111.35B 5010 4981 5010 19.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
MTN Group 5484 104.09B 5495 5484 5495 40.00 0.73% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Standard Bank 5995 95.39B 6160 5995 6160 105.00 1.75% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Northam 18839 94.96B 18616 18616 18839 211.00 1.13% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Shoprite Holdings 13887 80.86B 13931 13887 13931 213.00 1.56% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Discovery Holdings 12209 80.67B 12305 12209 12305 46.00 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Bid Corporation 23642 78.92B 23419 23419 23642 536.00 2.32% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Barclays Africa 9179 77.56B 9116 9116 9179 30.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Sasol Ltd 9831 66.96B 9727 9727 9831 769.00 7.82% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Investec 6700 62.82B - 6700 6792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Investec Pref 6170 57.52B 6101 6101 6170 70.00 1.15% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Harmony 9213 56.71B 9107 9107 9213 182.00 1.98% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Clicks 23398 54.86B 22822 22822 23398 1337.00 6.06% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
MultiChoice 12535 54.79B 12530 12530 12535 135.00 1.09% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
African Rainbow Minerals 24182 53.78B 24137 24137 24182 122.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Quilter 2777 50.26B 2800 2777 2800 22.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Nedbank Group 9899 50.21B 9971 9899 9971 101.00 1.02% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Reinet Invest 27039 50.11B 26952 26952 27039 250.00 0.92% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Aspen Pharmacare Holdings 10725 49.96B 10800 10725 10800 220.00 2.05% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی