شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0596
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:31:09
0 (7.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stefstock 30 50.17M - 30 30 4.00 13.33% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۰۶
Jse 11965 10.21B - 11943 12003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Rcl 860 8.25B - 851 860 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Tfg 6218 14.41B - 6218 6296 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Bell 502 480.06M - 502 503 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Wbho 10162 5.40B - 10111 10170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Afrox 1727 5.33B - 1702 1727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Brait 349 4.73B - 349 353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Lewis 1346 942.14M - 1346 1366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Zeder 233 3.96B - 221 234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Adcock 4447 7.63B - 4447 4513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Argent 510 305.41M - 499 510 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Astral 14883 5.76B - 14809 15290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Attacq 510 3.59B - 509 520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Caxton 416 1.61B - 403 416 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Hudaco 6825 2.16B - 6811 6870 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Hyprop 2306 5.89B - 2228 2306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Metair 1829 3.50B - 1783 1829 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Nampak 126 812.80M - 125 129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Oceana 6887 8.05B - 6887 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Raubex 2233 4.04B - 2181 2243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Rbplat 3500 9.00B - 3500 3670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Sunint 1450 1.83B - 1413 1458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Vukile 880 8.41B - 873 888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
A E C I 7848 7.70B - 7848 8167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Advtech 660 3.62B - 656 680 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Bluetel 284 2.53B - 283 284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Cashbil 14005 3.50B - 14000 14005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Cityldg 2098 914.18M - 2082 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Datatec 2396 4.83B - 2395 2444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Invprop 947 7.62B - 947 956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Pergrin 1963 3.99B - 1963 1971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Reunert 3320 5.35B - 3320 3389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Suprgrp 1829 6.61B - 1762 1829 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Tongaat 575 776.90M - 548 575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Altron A 1944 7.24B - 1944 1974 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Grindrod 318 2.16B - 318 320 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Aveng Ltd 4 774.79M - 3 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Curro Hol 898 3.70B - 871 900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
Sappi Ltd 2576 14.07B - 2576 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی