شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:06:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.08%)
نوسان سالیانه

Belex 15

803
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
55 (7.30%)
تغییر ۳ ماهه
48 (6.40%)
تغییر ۶ ماهه
104 (14.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 734 113.65B - 734 734 8.00 1.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Aerodrom Nikol 996 58.46B - 996 996 3.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Komercijalna B 990 32.34B - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Komercijalna 3363 32.34B - 3363 3363 17.00 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Aik Banka Nis 954 14.91B - 954 954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Aik Bank Nis O 1800 14.91B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
Tehnoga 14191 11.92B - 14191 14191 202.00 1.44% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Energoprojekt 670 7.76B - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
Galenika Fitof 2800 7.39B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۸
Alfa Plam Vran 26500 5.91B - 26500 26500 33.00 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Dunavosiguranj 3304 4.65B - 3304 3304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Metalac 2060 4.08B - 2060 2060 6.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Impol Seval 3477 2.86B - 3477 3477 137.00 4.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Philip Morris Prf 5109 2.72B - 5109 5109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۸
Jubmes 7000 2.64B - 6766 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Soja Protein B 161 2.53B - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Sava Kovacevic 8500 2.20B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Sava Kovacevic B 9000 2.18B - 9000 9000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacanska Banka 10400 1.89B - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stari Tamis 4500 1.58B - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۱۸:۰۴
Jedinstvo Sevo 6800 1.52B - 6800 6800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Kopaonik 7000 741.06M - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Vital 930 695.95M - 930 930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sunce ad Sombor 4580 655.62M - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Voda Vrnjci 4970 516.54M - 4970 4970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۰۲
Novosadski Sajam 623 483.77M - 623 623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۳۲
GP Planum ad Beograd 500 414.11M - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۵:۰۲
Gosa Montaza 2201 393.13M - 2201 2201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۰۸
Pd Zajecar 8950 380.66M - 8950 8950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۸
Tigar 30 344.95M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Veterinarski S 80 340.82M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Globososiguran 440 172.52M - 440 440 10.00 2.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Iritel 1100 161.01M - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۸
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ams Osig Pref 980 110.09M - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۲۱:۰۱
Ams Osiguranje 750 110.09M - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Politika Beog 13 105.55M - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۳
Dunav 119 103.15M - 119 119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Telefonkabl 10000 87.21M - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱