شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.266
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:36:29
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

148
قیمت روز
1 (0.68%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:01:27
10 (7.25%)
تغییر ۳ ماهه
14 (10.45%)
تغییر ۶ ماهه
32 (27.59%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

976
قیمت روز
3 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:01:23
976 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
976 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
976 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Saudi Aramco 32.05 6.40T - 32.05 32.05 0.05 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
SABIC 79.6 238.80B 80 79.6 80 0.40 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
STC 92.7 185.40B 92.8 92.7 92.8 0.70 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Al Rajhi 55.3 138.25B 55.6 55.3 55.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
National Com Bnk 36.7 109.78B 36.6 36.6 36.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Saudi Electric. 17.7 73.75B 17.86 17.7 17.86 0.62 3.63% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
RIBL 16.58 50.40B 16.9 16.58 16.9 0.22 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Almarai 49.2 48.67B 49.1 49.1 49.2 0.90 1.83% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
SABB 23.28 47.84B 23.98 23.28 23.98 0.08 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
samba 23.58 47.16B 23.96 23.58 23.96 0.08 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
MAADEN 36.4 44.79B - 36.4 36.4 0.10 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۱۱
BSFR 29.75 35.68B 30.25 29.75 30.25 0.25 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
ARNB 20.36 30.54B 20.48 20.36 20.48 0.44 2.16% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
SAFCO 71 29.58B 70 70 71 0.10 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
YANSAB 46.85 26.35B 46.7 46.7 46.85 0.50 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Alinma 16.6 24.90B 16.74 16.6 16.74 5.38 32.41% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Kingdom 6.47 23.98B - 6.47 6.47 0.01 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Jabal Omar 24.72 22.97B 24.8 24.72 24.8 0.10 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Savola Group 42 22.43B 41.8 41.8 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Alawwal Bank 19.58 22.38B - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Etihad Etisalat 25.5 19.64B - 25.5 25.5 0.76 3.07% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Jarir 138.6 16.63B 139.4 138.6 139.4 0.40 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
ALBILAD 21.94 16.50B - 21.94 21.94 0.06 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Bahri 33.9 13.35B 33.8 33.8 33.9 0.50 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Petro Rabigh 14.88 13.03B 14.74 14.74 14.88 0.12 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Saudi Kayan 8.55 12.83B - 8.55 8.55 0.05 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۱۱
Bupa Arabia 103.4 12.41B 103 103 103.4 2.20 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Arabian Centres 22.2 10.96B 22.1 22.1 22.2 0.12 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۱۰
Petrochem 21.9 10.51B 21.96 21.9 21.96 0.50 2.34% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Sipchem 14.12 10.35B 14.44 14.12 14.44 0.52 3.68% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
BJAZ 12.2 10.00B 12.22 12.2 12.22 0.06 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
MCDC 60.6 9.99B 61.1 60.6 61.1 0.50 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Advanced 45.7 9.89B 45.5 45.5 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Dar Al Arkan 8.49 9.17B 8.56 8.49 8.56 0.08 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
saib 13.4 9.05B 13.5 13.4 13.5 0.04 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Tawuniya 67.4 8.43B 68.2 67.4 68.2 0.60 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
A.Othaim Market 93.6 8.42B 96.3 93.6 96.3 3.00 3.21% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Mouwasat 81.1 8.11B 81 81 81.1 0.20 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
SIIG 18 8.10B 18.1 18 18.1 0.20 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Saudi cement 51.9 7.94B 52.3 51.9 52.3 0.40 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی