شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,483
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:32:32
229 (7.02%)
تغییر ۳ ماهه
289 (9.05%)
تغییر ۶ ماهه
506 (16.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 3.644 88.88B - 3.644 3.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
Galp Energia 14.12 12.50B - 14.12 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
EDP 4.3 12.47B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
EDP Renovaveis 11.4 7.78B - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
J.Martins 15.81 7.57B - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Banco Comercial 0.1896 3.84B - 0.1896 0.1896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
The Navigator Co 3.34 3.63B - 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Nos SGPS SA 4.87 2.42B - 4.87 4.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Banco BPI 1.464 2.11B - 1.464 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
Sonae 0.8565 2.01B - 0.8565 0.8565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Semapa 12.96 1.87B - 12.96 12.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Altri 6.08 1.76B - 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
REN 2.745 1.62B - 2.745 2.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Corticeira Amorim 11.04 1.49B - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Sonaecom 1.98 778.35M - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Mota Engil 1.771 688.76M - 1.771 1.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Luz Saude 5.6 530.26M - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۶:۳۳
CTT Correios de Portugal SA 3.14 433.50M - 3.14 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Ibersol 8.78 358.50M - 8.78 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Media Capital 2.26 268.75M - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
Sonae Capital 0.773 228.25M - 0.773 0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
F.Rama 5.74 216.67M - 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Pharol SGPS SA 0.103 212.92M - 0.103 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Vaa Vista Alegre 1.42 198.38M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Estoril Sol 9.35 136.73M - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Conduril Engenharia 35 119.00M - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Teixeira Duarte 0.15 102.06M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Sonae Industria 1.055 101.25M - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Toyota Caetano 3.44 100.80M - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Novabase 2.7 86.04M - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Cofina 0.467 55.18M - 0.467 0.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Inapa Inv NV 0.05 47.20M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Inapa 0.0414 47.20M - 0.0414 0.0414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Impresa 0.215 40.82M - 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Martifer 0.415 35.50M - 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Benfica 4.61 31.40M - 4.61 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Sporting 0.8 31.20M - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Patris Investimentos 6 25.96M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۸:۳۲
Sag Gest 0.0582 21.73M - 0.058 0.0582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۳
Glintt 0.133 17.91M - 0.133 0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵