فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0209
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 23:04:12
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:45
1 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
162 (7.26%)
تغییر ۶ ماهه
9 (0.44%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

546
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:02:33
59 (9.73%)
تغییر ۳ ماهه
29 (4.99%)
تغییر ۶ ماهه
60 (12.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref 3 3B 1155 9.74T 1155 1155 1155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Petron Pref B 1039 9.74T 1039 1036 1039 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۱۵
Petron Pref 3 3A 1118 9.74T 1118 1117 1118 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۲:۲۰
Petron Pref A 1000 9.38T 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Manulife 995 1.97T 995 995 995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
SM Investments 920 1.11T 920 920 920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
SM Prime 33.8 975.34B 33.8 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Sun Life Financial 2450 580.29B 2450 2450 2450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
8990 Holdings Pref 101.5 547.23B 101.5 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Ayala Land 32.25 474.46B 32.25 32.25 32.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Ayala 721 456.63B 721 721 721 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
BDO Unibank 104 455.99B 104 104 104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel Pure Foods 67.6 399.46B 67.6 67.6 67.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
First Gen Pref 107 384.98B 107 107 107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
JG Summit 51.1 384.32B 51.1 51.1 51.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Bank of the Philippine Islands 82 370.07B 82 82 82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Ayala Pref 515 326.17B 515 515 515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Ayala Pref B 500 326.17B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Manila Electric 273.8 308.53B 273.8 273.8 273.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Universal Robina 132 290.95B 132 132 132 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
International Container 135.4 276.82B 135.4 135.4 135.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel 116 276.53B 116 116 116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
PLDT 1268 273.89B 1268 1268 1268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Golden Haven 413.4 266.28B 413.4 413.4 413.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Globe Telecom 1831 244.32B 1831 1831 1831 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
DoubleDragon Pref 101 239.12B 101 101 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۲۱:۰۷
GT Capital Pref B 1046 225.19B 1046 1046 1046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
GT Capital Pref A 991 213.35B 991 991 991 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Megawide Construction Pref 102 205.37B 102 102 102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Metropolitan Bank 43.55 195.81B 43.55 43.55 43.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Jollibee Foods 175.7 194.63B 175.7 175.7 175.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Aboitiz Equity 34.4 193.68B 34.4 34.4 34.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel Pref C 79.6 189.76B 79.6 79.6 79.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel Pref F 79 188.20B 79 79 79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel Pref 3 78 185.82B 78 78 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel Pref 76.7 182.72B 76.7 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel Pref E 76.2 181.65B 76.2 76.2 77.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۱۵
San Miguel Pref B 76.05 181.30B 76.05 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref D 75.3 179.51B 75.3 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۴
Aboitiz Power 23.3 171.46B 23.3 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی