شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.02
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 14:51:14
0 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,022
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:32
6 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
244 (13.72%)
تغییر ۶ ماهه
438 (27.65%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

554
قیمت روز
4 (0.68%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:00:58
34 (5.86%)
تغییر ۳ ماهه
112 (16.87%)
تغییر ۶ ماهه
129 (18.92%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iPeople 8.39 8.76B - 8.39 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Cyber Bay 0.29 1.97B - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Jolliville 6.24 1.76B - 6.24 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Solid Group 1.01 1.84B - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
GMA Holdings 4.83 3.55B - 4.83 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Acesite Hotel 1.13 389.56M - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Crown Equities 0.133 1.99B - 0.133 0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Philtrust Bank 105.1 105.10B - 105.1 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
San Miguel Pref 75.25 179.27B - 75.25 75.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
ArthaLand Pref B 99 - - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
DoubleDragon Pref 99.95 236.63B - 99.95 99.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
San Miguel Pref 2 75.15 - - 75.15 75.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
San Miguel Pref E 75.1 179.03B - 75.1 75.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Wellex Industries 0.188 615.89M - 0.188 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Crown Asia Chemicals 1.74 1.06B - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Bogo Medellin Milling 87 522.00M - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Filinvest Development 8.6 74.38B - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Pacificonline Systems 1.73 1.46B - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
Central Azucarera de Tarlac 13 3.10B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۶
EEI 5.3 5.49B - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Now 1.83 3.06B - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
PAL 7.25 84.18B - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
RFM 4.35 15.03B - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
DMCI 4.14 54.97B - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
PLDT 1270 274.32B - 1270 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Ayala 588 367.87B - 588 588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Belle 1.38 13.47B - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Lopez 2.67 12.13B - 2.67 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Macay 6 6.41B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Medco 0.345 1.09B - 0.345 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Omico 0.4 420.18M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Roxas 1.4 2.17B - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Roxas 1.62 3.35B - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Cirtek 8.81 3.69B - 8.81 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Ionics 1.18 987.81M - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
IRemit 0.96 587.17M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Primex 1.52 2.53B - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Vivant 13.52 13.84B - 13.52 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Xurpas 0.62 1.16B - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
Berjaya 2.35 9.40B - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی