شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:36:06
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,884
قیمت روز
23 (1.22%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
73 (4.03%)
تغییر ۳ ماهه
165 (9.60%)
تغییر ۶ ماهه
254 (15.58%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

633
قیمت روز
10 (1.62%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:32:21
43 (6.36%)
تغییر ۳ ماهه
66 (9.41%)
تغییر ۶ ماهه
53 (7.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 850 1894.50B - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Sun Life Financial 1855 1303.58B - 1855 1855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۷
SM Investments 1025 1102.19B - 1025 1025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
SM Prime 41 1038.15B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Ayala Pref 505 568.96B - 505 505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Ayala 738 568.96B - 738 738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Ayala Pref B 500 568.96B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۰۳
Ayala Land 41.6 559.61B - 41.6 41.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
BDO Unibank 156 550.58B - 156 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۷
Manila Electric 294 400.12B - 294 294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Bank of the Philippine Islands 82.7 397.12B - 82.7 82.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
JG Summit 76.1 361.72B - 76.1 76.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
San Miguel 147.4 327.05B - 147.4 147.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
San Miguel Pref C 77 327.05B - 77 77.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
San Miguel Pref D 75.2 327.05B - 75.2 75.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
San Miguel Pref B 76.05 327.05B - 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref F 76 327.05B - 75.8 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
San Miguel Pref E 75.1 327.05B - 75.1 75.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
Aboitiz Equity 52.8 306.76B - 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Metropolitan Bank 64.8 298.50B - 64.8 64.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Jollibee Foods 213.2 282.51B - 213.2 213.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Universal Robina 159.5 275.08B - 159.5 159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
PLDT 1045 273.96B - 1045 1045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Aboitiz Power 33.2 255.71B - 33.2 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
San Miguel Pref 3 76 244.18B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
San Miguel Pref 75.8 244.18B - 75.8 75.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲:۰۴
Globe Telecom 2002 219.05B - 2002 2002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
LT Group 10.5 194.35B - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
GT Capital Pref B 990 177.77B - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۴
GT Capital 785 177.77B - 785 785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
GT Capital Pref A 970 177.77B - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۴
Golden Haven 437 161.03B - 437 437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
International Container 132.5 159.59B - 132.5 132.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Security Bank 188.5 150.86B - 188.5 188.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Metro Pacific Inv 3.24 147.15B - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
DMCI 6.21 144.99B - 6.21 6.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Megaworld 4.26 141.85B - 4.26 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Semirara Mining 21.65 129.85B - 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Puregold Price Club 39.75 127.21B - 39.75 39.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Philtrust Bank 110 117.50B - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲:۰۳