پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2439
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 00:04:26
0 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.09%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

17,980
قیمت روز
95 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 06:05:17
597 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
4,332 (19.42%)
تغییر ۶ ماهه
73 (0.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 146.66 2.41T 146.66 146.66 146.66 1.34 0.91% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۲۳
Facebook 367.49 1.03T 367.49 367.49 367.49 5.51 1.50% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۲۳
Tesla 760 751.91B 760 760 760 5.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۲۳
NVIDIA 194.8 546.62B 194.8 194.8 194.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۲:۱۵
Netflix 585 260.84B 585 585 585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۲۲
Southern Copper 58.42 45.23B 58.42 58.42 58.42 1.08 1.85% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Telefonica ADR 4.8 27.39B 4.8 4.8 4.8 0.04 0.83% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۲۳
Banco de Credito del Peru 2.4 26.56B 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Backus Johnsto 17.45 24.35B 17.45 17.45 17.45 0.05 0.29% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Scotiabank Peru 22.75 18.26B 22.75 22.75 22.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۲۴
Banco Internacional del Peru 2.75 13.35B 2.75 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۲۷
Bco Continenta 1.7 11.49B 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Credicorp 107 8.53B 107 107 107 1.56 1.48% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Minsur 2.7 7.78B 2.7 2.7 2.7 0.10 3.85% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Buenaventura 31.5 7.53B 31.5 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۱۷
Cerro Verde 17.87 6.26B 17.87 17.87 17.87 0.62 3.59% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Volcan Compania Minera SAA 3.29 6.14B 3.29 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۱۷
Volcan Cmp Min 0.59 6.14B 0.59 0.59 0.59 0.01 1.72% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Luz Del Sur 11.78 5.74B 11.78 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Edegel 1.86 4.46B 1.86 1.86 1.86 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Alicorp 4.75 4.05B 4.75 4.75 4.75 0.05 1.05% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Milpo 3 3.79B 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Corporacion Lindley SA 3 3.50B 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ساعت ۱۱:۱۹
ENGIE Energia Peru 5.45 3.28B 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Inretail Peru 32.39 3.27B 32.39 32.39 32.39 0.29 0.90% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Enel Distribucion Peru 4.3 2.75B 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Unacem 1.48 2.69B 1.48 1.48 1.48 0.03 2.07% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Intercorp Financial Services 22.25 2.57B 22.25 22.25 22.25 0.05 0.23% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Cem Pacasmayo 4.6 1.97B 4.6 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۱:۲۳
Buenaventura Mining ADR 6.98 1.83B 6.98 6.98 6.98 0.02 0.29% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Compania Minera Milpo I 1.13 1.65B 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۲۸
Telefonica del Peru SAA 0.478 1.60B 0.478 0.478 0.478 0.06 15.18% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Ferreyros 1.65 1.56B 1.65 1.65 1.65 0.05 3.03% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
HudBay Minerals 5.67 1.48B 5.67 5.67 5.67 0.34 6.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Relapasa 0.172 1.43B 0.172 0.172 0.172 0.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۲۰
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.26 1.33B 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Aceros Arequip 1.15 1.33B 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۲۷
Rimac Seguros 0.8 1.32B 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
Inversiones Centenario 2.17 1.25B 2.17 2.17 2.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۴
Grana Y Monter 1.42 1.24B 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی