فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 3.65 480.43M - 3.65 3.65 0.05 1.39% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
Bank Of Palestine 1.72 357.90M - 1.72 1.72 0.02 1.18% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Arab Palestinian Invest Comp 2.67 253.65M 2.65 2.65 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Wataniya Mob 0.83 243.19M - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۱۰
Palestine Development&Inv 0.86 215.00M - 0.86 0.86 0.06 7.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Arab Islamic Bank 1.64 145.09M - 1.64 1.64 0.08 5.13% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Al Quds Bank 1.46 136.03M - 1.46 1.46 0.01 0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Sanad Construction 1.94 134.44M - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۰۸
Palestine Islamic Bank 1.61 128.80M - 1.61 1.61 0.01 0.62% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
National Bank PL 1.6 124.80M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ساعت ۱۷:۰۶
Birzeit Pharma 5.35 101.66M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۰۹
Palestine Investment Bank PLC 1.23 95.94M - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
Palestine Electric 1.58 94.80M - 1.58 1.58 0.01 0.64% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
National Insur 4.15 62.25M - 4.15 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
Jlm Pharmaceutic 2.8 50.40M - 2.8 2.8 0.05 1.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Vegetable Oil In 11 44.00M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴:۳۵
Palestine Poultry Co Ltd 2.75 36.96M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Palestine Industrial Inv 1.74 32.63M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۶
Palestine Insurance 3.77 27.14M - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Al Takaful Insurance 2.58 25.80M - 2.58 2.58 0.10 3.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Palestine RE Investment 0.39 24.86M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۱۰
Global United Insurance Co 2.29 24.18M - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۳۸
Union Con & Inv 0.6 19.20M - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Ahliea Insurance 0.29 15.66M - 0.29 0.29 0.01 3.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Al Wataniah 1.41 15.51M - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۳۵
The Arab Hotels Co 0.53 13.25M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Al Mashriq Insurance 2.36 12.27M - 2.36 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۸
The Ramallah Summer Resort PLC 2.65 10.60M - 2.65 2.65 0.05 1.89% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Golden Wheat 0.68 10.20M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۱۰
Arab Company For Paints 6.05 9.08M - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۱۰
Jerusalem Cigarette 0.88 8.80M 0.82 0.82 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
Palestine Investment Develop 1.62 7.84M - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۱۰
Arab Investors 0.81 7.66M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
National Car Ind 1.46 7.30M 1.42 1.42 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
National Aluminum Profiles 0.99 7.24M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۴
Nablus Surgical 2.1 6.67M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۴
Al Aqariya Trading Investment 0.63 4.89M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۱۰
Palestinian Distribution 0.31 4.03M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴:۳۴
Jerusalem RE Invest 0.28 2.80M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pal Plastic Ind 2.5 1.75M - 2.38 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی