شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.24 573.89M - 4.24 4.24 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Bank Of Palestine 2 500.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Palestine Development&Inv 1.1 330.00M - 1.1 1.1 0.01 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Wataniya Mob 0.89 254.91M - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Arab Palestinian Invest Comp 2.54 168.00M - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Al Quds Bank 1.5 145.91M - 1.5 1.5 0.01 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Palestine Islamic Bank 1.93 142.82M - 1.93 1.93 0.01 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
National Bank PL 2.02 124.19M - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Arab Islamic Bank 1.74 112.20M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Birzeit Pharma 5.25 99.76M - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Palestine Investment Bank PLC 1.19 97.50M - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Palestine Electric 1.56 80.40M - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Vegetable Oil In 13.2 57.60M - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۶:۰۳
Jlm Pharmaceutic 2.72 55.80M - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
National Insur 4 53.70M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
Palestine Industrial Inv 2.1 47.25M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Palestine Poultry Co Ltd 2.89 33.87M - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Palestine Insurance 3.96 28.80M - 3.96 3.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Palestine RE Investment 0.37 28.06M - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
Global United Insurance Co 2.6 18.24M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۴:۰۷
Union Con & Inv 0.63 14.08M - 0.63 0.63 0.01 1.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Al Wataniah 1.31 13.86M - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۰۱
Golden Wheat 0.7 12.00M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۱۸
The Arab Hotels Co 0.53 11.50M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
The Ramallah Summer Resort PLC 2.99 11.40M - 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Ahliea Insurance 0.3 10.80M - 0.29 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Arab Company For Paints 6.3 9.92M - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
Al Mashriq Insurance 2.38 9.05M - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Arab Investors 0.81 8.03M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴:۰۱
Jerusalem Cigarette 0.86 7.90M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Palestine Investment Develop 1.67 6.49M - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۳
Nablus Surgical 2.03 5.88M - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۳۱
Al Aqariya Trading Investment 0.72 5.66M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
National Aluminum Profiles 1.14 5.59M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۴:۰۴
Palestinian Distribution 0.35 5.33M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۰۴
National Car Ind 0.91 4.45M - 0.91 0.91 0.04 4.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Jerusalem RE Invest 0.28 3.20M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
Pal Plastic Ind 2.5 1.86M - 2.38 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۲
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Arab Real Est 0.3 284.67K - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰