فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 3.77 496.23M 3.77 3.75 3.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
Bank Of Palestine 1.51 317.34M 1.51 1.51 1.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
Arab Palestinian Invest Comp 3.04 288.80M 3.04 3.04 3.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
Wataniya Mob 0.79 231.47M 0.79 0.79 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۶
Palestine Development&Inv 0.8 200.00M 0.8 0.8 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
Arab Islamic Bank 1.6 146.75M 1.6 1.6 1.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
Palestine Islamic Bank 1.63 138.55M 1.63 1.61 1.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۸
Sanad Construction 1.94 134.44M 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۰۸
Al Quds Bank 1.42 132.31M 1.42 1.37 1.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
National Bank PL 1.49 116.22M 1.49 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۷
Birzeit Pharma 5.5 104.51M 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۷
Palestine Investment Bank PLC 1.24 96.72M 1.24 1.24 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
Palestine Electric 1.55 93.00M 1.55 1.52 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
National Insur 4.11 70.90M 4.11 4.11 4.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۷
Jlm Pharmaceutic 2.98 53.64M 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۷
Palestine Industrial Inv 2.1 39.38M 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
Vegetable Oil In 9.49 37.96M 9.49 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۳۶
Palestine Poultry Co Ltd 2.7 36.29M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۳:۱۶
Pharmacare PLC 3.49 29.99M 3.49 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۷
Palestine Insurance 3.77 27.14M 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Global United Insurance Co 2.42 26.83M 2.42 2.42 2.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۲:۳۶
Al Takaful Insurance 2.47 24.70M 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
Palestine RE Investment 0.34 21.67M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
Union Con & Inv 0.6 19.20M 0.6 0.57 0.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۳۲
Al Mashriq Insurance 3 15.60M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۶
Al Wataniah 1.41 15.51M 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
Ahliea Insurance 0.25 13.50M 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۳۷
The Arab Hotels Co 0.53 10.43M 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Golden Wheat 0.69 10.35M 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۹
The Ramallah Summer Resort PLC 2.55 10.20M 2.55 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۱۰
Jerusalem Cigarette 0.96 9.60M 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۶
Arab Company For Paints 6 9.00M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۵
National Aluminum Profiles 1.1 8.05M 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۷
Arab Investors 0.85 8.03M 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
National Car Ind 1.6 8.00M 1.6 1.6 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Palestine Investment Develop 1.62 7.84M 1.62 1.62 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Nablus Surgical 2.13 6.77M 2.13 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۶:۰۹
Al Aqariya Trading Investment 0.62 4.81M 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۹
Palestinian Distribution 0.32 4.16M 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۸:۰۹
Jerusalem RE Invest 0.28 2.80M 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی