فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.95 651.54M 4.95 4.93 4.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Bank Of Palestine 2 420.32M 2 1.99 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Arab Palestinian Invest Comp 3.19 330.77M 3.19 3.19 3.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Palestine Development&Inv 1.15 287.50M 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Wataniya Mob 0.93 272.49M 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
National Bank PL 1.8 165.18M 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۱۹
Palestine Islamic Bank 1.87 158.95M 1.87 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Al Quds Bank 1.63 157.19M 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Arab Islamic Bank 1.7 155.92M 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۱۹
Sanad Construction 1.94 134.44M 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۰۸
Palestine Investment Bank PLC 1.31 102.18M 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
Palestine Electric 1.7 102.00M 1.7 1.68 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Birzeit Pharma 5.2 100.79M 5.2 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۱۹
National Insur 4.32 74.52M 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Vegetable Oil In 16.8 67.20M 16.8 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Palestine Industrial Inv 2.73 51.19M 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Trust International Insurance Public Shareholding 3.25 49.20M 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۱۹
Jlm Pharmaceutic 2.66 47.88M 2.66 2.6 2.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۱۷:۴۶
Palestine Poultry Co Ltd 3 40.32M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۲۰
Palestine Insurance 3.15 28.35M 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Global United Insurance Co 2.51 27.83M 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۴۹
Pharmacare PLC 3.1 26.64M 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۱۹
Al Takaful Insurance 2.6 26.00M 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۴۰
Palestine RE Investment 0.35 22.32M 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۱۹
Union Con & Inv 0.62 19.84M 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
Jerusalem Cigarette 1.8 15.82M 1.8 1.8 1.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Ahliea Insurance 0.29 15.66M 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Al Wataniah 1.4 15.40M 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۴۰
Al Mashriq Insurance 2.7 14.85M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۵:۲۸
Golden Wheat 0.87 13.05M 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
National Aluminum Profiles 1.51 12.08M 1.51 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۸
The Arab Hotels Co 0.53 10.43M 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
The Ramallah Summer Resort PLC 2.6 10.40M 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۵
Arab Company For Paints 6.09 9.14M 6.09 6.09 6.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۲۰
National Car Ind 1.8 9.00M 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۱۴:۴۹
Palestine Investment Develop 1.65 7.99M 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
Arab Investors 0.82 7.75M 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Nablus Surgical 2.2 6.99M 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۱۹
Al Aqariya Trading Investment 0.7 5.43M 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۱۸
Palestinian Distribution 0.38 4.94M 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی