شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.1 539.66M - 4 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۸
Bank Of Palestine 1.92 399.51M - 1.92 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۸
Wataniya Mob 0.84 246.12M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
Palestine Development&Inv 0.94 235.00M - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۹
Arab Palestinian Invest Comp 2.56 227.84M - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
National Bank PL 2 156.00M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۴
Al Quds Bank 1.5 135.26M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۵۷
Arab Islamic Bank 1.57 133.32M - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۸
Palestine Islamic Bank 1.61 123.97M - 1.55 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۰۹
Birzeit Pharma 5.2 98.81M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۱۰
Palestine Investment Bank PLC 1.2 93.60M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۶
Palestine Electric 1.4 84.00M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۱۰
National Insur 4.5 67.50M - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Vegetable Oil In 12.7 50.80M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Jlm Pharmaceutic 2.52 45.36M - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴
Palestine Industrial Inv 2.1 39.38M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۱۱
Palestine Poultry Co Ltd 2.89 38.84M - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Al Takaful Insurance 2.8 28.00M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Global United Insurance Co 2.6 27.46M - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Palestine Insurance 3.77 27.14M - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Palestine RE Investment 0.39 24.86M - 0.37 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۱۷
Union Con & Inv 0.59 18.88M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۴:۱۱
Ahliea Insurance 0.27 14.58M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
Al Wataniah 1.28 14.08M - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۶
The Arab Hotels Co 0.53 13.25M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
Al Mashriq Insurance 2.38 12.38M - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
The Ramallah Summer Resort PLC 3 12.00M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۸:۱۰
Golden Wheat 0.7 10.50M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۱۲
Arab Company For Paints 6 9.00M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
National Aluminum Profiles 1.06 7.75M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۴۲
Palestine Investment Develop 1.6 7.74M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Arab Investors 0.81 7.66M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Jerusalem Cigarette 0.75 7.50M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۶:۰۹
Nablus Surgical 1.92 6.10M - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Al Aqariya Trading Investment 0.72 5.59M - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
National Car Ind 0.97 4.85M - 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Palestinian Distribution 0.31 4.03M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
Jerusalem RE Invest 0.28 2.80M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pal Plastic Ind 2.5 1.75M - 2.38 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Globalcom Telec 0.07 391.69K - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی