پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت 12:28:56
0 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,915
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:01:39
403 (6.19%)
تغییر ۳ ماهه
73 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
815 (10.54%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

23,086
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:04:58
1,257 (5.76%)
تغییر ۳ ماهه
442 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
4,030 (21.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 93.41 401.75B 93.41 93.41 94.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Pakistan Tobacco Company 1295 330.86B 1295 1295 1295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Lucky Cement 892.61 288.65B 892.61 891 903.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Nestle Pakistan 5961 270.33B 5961 5900 6000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Pakistan Petroleum 83.16 226.29B 83.16 83.16 83.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Mari Petroleum Company 1509.51 201.37B 1509.51 1502.01 1515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Habib Bank 130.8 191.86B 130.8 130 131 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
MCB Bank 161.57 191.47B 161.57 161.04 161.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Meezan Bank 123.24 174.35B 123.24 121.5 123.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Engro Corporation 296.25 170.69B 296.25 296.25 296.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Colgate-Palmolive Pakistan 2694 170.53B 2694 2650 2790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
United Bank 127.01 155.48B 127.01 126.72 127.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Fauji Fertilizer Company 109.26 139.00B 109.26 109.02 109.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Standard Chartered Bank Pakistan 32.5 125.83B 32.5 32.5 33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pakistan Oilfields 382.11 108.46B 382.11 382 385.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
K-Electric 3.88 107.15B 3.88 3.88 3.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Unilever Pakistan Foods 16399.5 104.46B 16399.5 16399.5 16399.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Pakistan State Oil Company 219.59 103.09B 219.59 219.45 221.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Hub Power Company 77.28 100.24B 77.28 77.2 77.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Engro Fertilizers 74.37 99.31B 74.37 74.25 74.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Indus Motor Company 1239.73 97.44B 1239.73 1239.73 1258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Bestway Cement 157 93.56B 157 157 157.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Rafhan Maize Products Co 9950 91.90B 9950 9950 9950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Systems Ltd 635.83 87.15B 635.83 635.83 643.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
TRG Pakistan 159.77 87.14B 159.77 159.4 167.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Allied Bank 73 83.59B 73 73 73.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
ICI Pakistan 860.83 79.51B 860.83 850 863.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Engro Foods 102.85 78.84B 102.85 102.5 104.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Bank Al-Habib 70.07 77.88B 70.07 69.53 70.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Abbott Laboratories Pakistan 772 75.58B 772 760 772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
National Bank of Pakistan 35 74.46B 35 34.77 35.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Interloop 73 64.24B 73 72.7 73.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Millat Tractors 1089.4 61.07B 1089.4 1089 1091 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Fatima Fertilizer Company 28.24 59.30B 28.24 28.24 28.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pakistan Telecommunication Company 11.61 59.21B 11.61 11.6 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Bank Alfalah 33.25 59.09B 33.25 33.02 33.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Atlas Honda 473 58.69B 473 470 473 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Philip Morris Pakistan 950 58.50B 950 950 950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
The Searle Company 240.75 57.79B 240.75 240.75 242 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Honda Atlas Cars 382.62 54.64B 382.62 380 386.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی