شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجریه
نیجریه

نایرای نیجریه / دلار

0.0026
قیمت روز
0 (7.69%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 15:52:05
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:04:07
14 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
174 (14.08%)
تغییر ۶ ماهه
53 (4.72%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prestige 0.51 - - 0.47 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Jaiz Bank 0.57 - - 0.57 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
MTN Nigeria Com 118.5 - - 118.3 119.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Regal Insurance 0.23 - - 0.23 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Mutual Benefits Assurance 0.21 - - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Tourist Company of Nigeria 3.35 - - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Northern Nigeria Flour Mills 3.9 - - 3.9 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
ETI 4.2 103.87B - 4.2 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Mrs 11.25 2.86B - 11.25 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Uba 6.4 232.19B - 6.35 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Cutix 1.7 - - 1.62 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Ikeja 1.12 - - 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Cap LG 16.95 11.87B - 16.95 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Fidson 3.3 4.95B - 3.3 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Nascon 10.4 27.55B - 10.05 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Presco 50 50.00B - 48 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Dangcem 134.1 2.29T - 134.1 135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Jberger 15.3 20.20B - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Neimeth 1.79 - - 1.79 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Afriprud 4.34 - - 4.2 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Maybaker 2.99 2.93B - 2.75 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Nig Brew 32.65 261.10B - 32.4 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Okomuoil 70.5 67.25B - 70.5 71.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Uac-Prop 0.92 2.39B - 0.92 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Dangsugar 12 144.00B - 11.9 12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Honyflour 1 - - 0.98 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Japauloil 0.21 - - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Livestock 0.64 - - 0.64 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Mobil Oil 179 64.55B - 163.3 179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Oando Plc 2.35 29.21B - 2.32 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Redstarex 3.68 - - 3.68 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Sterlnbnk 1.14 32.82B - 1.14 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Total Nig 80.4 27.30B - 80 80.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Unitybank 0.59 6.90B - 0.56 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Glaxosmith 5.25 6.28B - 5.2 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Linkassure 0.38 - - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Nestle Nig 1061.5 841.40B - 1061.5 1108.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Mansard Ins 1.67 - - 1.66 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Guaranty Bnk 23.75 698.99B - 23.75 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Learn Africa 1.07 - - 0.91 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی