هلند
هلند

AEX Volatility

1,098
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 21:11:59
22 (1.98%)
تغییر ۳ ماهه
65 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
212 (23.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASML Holding 732.9 300.33B 732.9 704.1 732.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Prosus 74.63 235.53B 74.63 70.92 74.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۵
Royal Dutch Shell A 18.94 145.34B 18.94 18.87 19.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Royal Dutch Shell B 18.9 145.03B 18.9 18.88 19.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Unilever 45.3 116.07B 45.3 44.91 45.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Adyen 2443.5 74.56B 2443.5 2412.5 2443.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۵
Relx PLC 27.54 53.05B 27.54 27.27 27.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Heineken 87.46 50.35B 87.46 86.98 88.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
ING Groep 12.45 47.82B 12.45 12.4 12.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Universal Music NV 26.09 47.31B 26.09 25.31 26.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۵
DSM NV 190.8 32.54B 190.8 189.3 190.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Ahold Delhaize 29.77 30.28B 29.77 29.75 30.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Philips 31.05 27.87B 31.05 30.76 31.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Wolters Kluwer 98.9 25.67B 98.9 97.78 98.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
ArcelorMittal 24.62 23.28B 24.62 24.62 24.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Heineken 73 21.03B 73 72.75 73.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Coca-Cola EU Partners 44.38 20.04B 44.38 44.16 44.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
ASM 408.6 19.95B 408.6 397.1 408.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Akzo Nobel 94.3 17.20B 94.3 93.64 94.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
NN Group NV 44.52 13.75B 44.52 44.48 44.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Hal Trust 142.6 12.36B 142.6 140.4 142.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Jde Peets 24.19 12.14B 24.19 23.96 24.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۵
Takeaway Com 56.08 11.92B 56.08 55.04 56.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
ABN AMRO 12.62 11.86B 12.62 12.62 12.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
IMCD NV 192.7 10.96B 192.7 192.7 193.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
KPN NV 2.635 10.87B 2.635 2.62 2.635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Randstad 57.14 10.51B 57.14 56.42 57.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Allfunds Group 14.94 9.16B 14.94 14.55 14.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۵
Unibail Rodamco 60.06 8.32B 60.06 59.31 60.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Aegon 4.046 8.13B 4.046 4.039 4.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Pershing Square 39.9 7.94B 39.9 39.3 39.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
CTP NV 18.65 7.47B 18.65 18.5 18.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Grandvision BV 28.4 7.21B 28.4 28.4 28.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
BE Semiconductor 85.8 6.66B 85.8 83.26 85.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Altice NV 5.34 6.49B 5.34 5.33 5.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۱۲
Altice NV B 5.33 6.48B 5.33 5.33 5.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۱۲
Aalberts Industries 55.24 6.11B 55.24 54.04 55.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Philips Lighting 41.68 5.20B 41.68 40.61 41.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Inpost 9.74 5.13B 9.74 9.63 9.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۴۵
ASR Nederland 38.5 5.11B 38.5 38.48 38.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی