هلند
هلند

AEX Volatility

885
قیمت روز
3 (0.34%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:31:49
71 (8.75%)
تغییر ۳ ماهه
127 (16.80%)
تغییر ۶ ماهه
31 (3.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prosus 93.5 152.49B 94.14 93.5 94.14 0.36 0.39% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
ASML Holding 360.45 150.77B 359.8 359.8 360.45 3.00 0.84% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Unilever 51.36 134.45B 50.98 50.98 51.36 0.40 0.78% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Royal Dutch Shell B 14.5 118.36B - 14.5 14.5 0.07 0.48% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Royal Dutch Shell A 15.15 118.36B 15.13 15.13 15.15 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Heineken 88.92 51.23B 88.84 88.84 88.92 0.46 0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Adyen 1599.5 48.37B 1592 1592 1599.5 24.50 1.56% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Philips 42.84 39.06B 42.73 42.73 42.84 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Relx PLC 19.3 37.34B 19.25 19.25 19.3 0.18 0.93% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
ING Groep 8.39 32.68B 8.47 8.39 8.47 0.07 0.84% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Ahold Delhaize 23.87 25.24B 23.75 23.75 23.87 0.29 1.23% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
DSM NV 136.1 23.48B 135.85 135.85 136.1 1.10 0.81% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Heineken 77.9 22.68B 78.1 77.9 78.1 0.20 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Wolters Kluwer 69.94 18.56B 69.78 69.78 69.94 0.02 0.03% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Coca-Cola EU Partners 37.25 16.98B 37 37 37.25 0.55 1.50% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Jde Peets 33.99 16.86B 33.9 33.9 33.99 0.26 0.77% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
ArcelorMittal 15.28 16.68B 15.43 15.28 15.43 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Akzo Nobel 87.18 16.59B 86.48 86.48 87.18 0.88 1.02% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Hal Trust 121.6 13.45B 121 121 121.6 0.80 0.66% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Takeaway Com 87.44 13.01B 87.2 87.2 87.44 0.24 0.27% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
NN Group NV 34.45 10.75B 34.6 34.45 34.6 0.05 0.15% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
KPN NV 2.545 10.66B 2.55 2.545 2.55 0.01 0.47% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Randstad 51.34 9.39B 50.78 50.78 51.34 1.08 2.15% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
ABN AMRO 9.57 9.01B 9.65 9.57 9.65 0.07 0.74% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Unibail Rodamco 63.02 8.73B 63.48 63.02 63.48 0.16 0.25% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Eurocommercial Properties 15.48 7.68B 15.8 15.48 15.8 0.38 2.45% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
ASM 146.25 7.13B 144.75 144.75 146.25 2.75 1.92% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Galapagos 104.4 6.83B 103.6 103.6 104.4 1.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Grandvision BV 25.9 6.57B 26.3 25.9 26.3 0.30 1.16% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Pershing Square 32.4 6.48B 31.75 31.75 32.4 1.10 3.51% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Aegon 3.09 6.33B 3.12 3.09 3.12 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Vopak NV 45.87 5.82B 46.21 45.87 46.21 0.62 1.37% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
IMCD NV 102.55 5.37B - 102.55 102.55 0.40 0.39% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Altice NV B 4.46 5.33B 4.49 4.46 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Altice NV 4.45 5.31B 4.48 4.45 4.48 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Philips Lighting 35.55 4.50B 35.69 35.55 35.69 0.08 0.23% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
ASR Nederland 31.67 4.45B 31.77 31.67 31.77 0.22 0.69% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Aalberts Industries 36.37 4.04B 36.59 36.37 36.59 0.05 0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
Marel hf 4.34 3.31B - 4.34 4.34 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
SBM Offshore 16.52 3.27B 16.48 16.48 16.52 0.25 1.54% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی