هلند
هلند

AEX Volatility

1,058
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:20
38 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
133 (14.37%)
تغییر ۶ ماهه
248 (30.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASML Holding 642.5 267.61B 642.5 630.8 642.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Royal Dutch Shell A 16.71 130.46B 16.71 16.6 16.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Royal Dutch Shell B 16.24 126.23B 16.24 16.2 16.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Unilever 47.62 123.76B 47.62 47.56 47.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Prosus 72.13 109.78B 72.13 72.13 72.13 0.02 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
Adyen 2326.5 70.62B 2326.5 2326.5 2326.5 2.50 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
Heineken 100.4 57.80B 100.4 100 99.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Relx PLC 24.14 46.17B 24.14 24.02 24.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
ING Groep 10.77 42.04B 10.77 10.75 10.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Philips 38.53 35.17B 38.53 38.44 38.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
ArcelorMittal 28.48 30.78B 28.48 28.27 28.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
DSM NV 167.8 28.90B 167.8 166.15 167.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Ahold Delhaize 25.75 26.61B 25.75 25.75 25.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Wolters Kluwer 94.18 24.72B 94.18 93.74 94.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Heineken 84.75 24.69B 84.75 84.1 84.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Coca-Cola EU Partners 51.9 23.60B 51.9 51.85 51.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Akzo Nobel 103.3 19.17B 103.3 102.5 103.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Hal Trust 148.8 16.43B 148.8 147.8 148.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
ASM 297.8 14.51B 297.8 287.2 298.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Jde Peets 27.72 14.44B 27.72 27.72 27.72 0.05 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
NN Group NV 41.71 12.96B 41.71 41.67 41.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
KPN NV 2.807 11.78B 2.807 2.802 2.816 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Randstad 62.28 11.46B 62.28 61.82 62.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Eurocommercial Properties 21.58 11.25B 21.58 21.58 21.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Takeaway Com 74.97 11.15B 74.97 74.5 74.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Unibail Rodamco 74.27 10.28B 74.27 74.27 74.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
ABN AMRO 9.78 9.19B 9.78 9.76 9.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Allfunds Group 14.89 9.10B 14.89 14.89 14.89 0.11 0.74% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
Inpost 17.57 8.45B 17.57 17.57 17.57 0.08 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
IMCD NV 143.1 8.14B 143.1 142.25 143.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Aegon 3.594 7.40B 3.594 3.586 3.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Pershing Square 35.25 7.20B 35.25 35.25 35.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Grandvision BV 28.35 7.19B 28.35 28.3 28.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
CTP NV 16.8 6.65B 16.8 16.75 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Altice NV 5.34 6.38B 5.34 5.33 5.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۱۲
Altice NV B 5.33 6.36B 5.33 5.33 5.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۱۲
BE Semiconductor 73.88 5.78B 73.88 71.48 73.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Philips Lighting 46.02 5.74B 46.02 45.45 46.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Aalberts Industries 50.62 5.60B 50.62 50.54 51.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Marel hf 6.22 4.80B 6.22 6.22 6.22 0.06 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی