شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

815
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
51 (6.65%)
تغییر ۳ ماهه
40 (4.69%)
تغییر ۶ ماهه
7 (0.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Accsys 0.914 143.57M - 0.914 0.914 0.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Aperam 27.12 2.16B 26.98 26.98 27.46 0.18 0.66% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
OCI NV 10.85 2.22B 10.76 10.54 10.85 0.23 2.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
PostNL 1.589 784.89M 1.577 1.567 1.589 0.05 3.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Esperite 0.0292 561.22K 0.0288 0.0288 0.0298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Heineken 79.15 22.61B 79.1 78.7 79.15 0.65 0.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Tetragon 9.7 894.34M 9.8 9.7 9.98 0.26 2.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Galapagos 176.8 11.46B 176.4 174.1 176.8 2.90 1.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Sligro Food 16.78 740.14M 16.58 16.38 16.78 0.46 2.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Core Laboratories 23 845.66M 22.2 20 23 3.40 17.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Coca-Cola EU Partners 37.7 17.20B 37.5 36.1 37.7 2.35 6.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
AMG 18.37 521.23M 18.16 18.14 18.38 0.60 3.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
ASM 126 6.16B 125.8 121 126 7.50 6.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Ajax 15 275.00M 14.92 14.92 15.34 0.32 2.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
CTAC 1.65 21.34M 1.63 1.61 1.65 0.03 1.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Acomo 19.7 485.64M 19.68 19.64 19.7 0.04 0.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Aegon 3.04 6.22B 3.03 2.94 3.04 0.20 7.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Fugro 4.32 358.50M 4.25 4.06 4.32 0.46 11.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Nedap 42.9 276.83M 43.1 40.3 43.1 3.00 7.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Accell 22.22 595.62M 22.1 22.1 22.4 0.07 0.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Brunel 6.44 325.70M 6.59 6.44 6.59 0.06 0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
DSM NV 118.1 20.37B 118.05 117.85 118.7 2.10 1.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
KPN NV 2.314 9.71B 2.308 2.308 2.36 0.02 0.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Ordina 2.005 186.98M 1.996 1.986 2.04 0.03 1.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Arcadis 17.6 1.57B 17.49 17.08 17.6 0.72 4.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Corbion 32.5 1.91B 32.3 32.3 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Docdata 0.89 8.22M 0.908 0.888 0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Inverko 0.462 4.94M 0.455 0.452 0.462 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Philips 41.97 37.39B 41.98 41.2 41.98 0.68 1.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Heijmans 6.71 143.66M 6.72 6.65 6.72 0.14 2.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Heineken 86.6 49.82B 86.58 86.28 86.72 0.60 0.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Kendrion 12.66 186.78M 12.7 12.5 12.7 0.46 3.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Randstad 43.89 8.04B 43.9 42.88 43.9 1.84 4.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Relx PLC 21.43 41.40B 21.36 21.04 21.43 0.06 0.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Vopak NV 48.23 6.16B 48.14 48.14 48.36 0.72 1.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
BAM Groep 1.815 496.03M 1.794 1.745 1.815 0.11 6.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Beter Bed 1.896 45.70M 1.898 1.896 1.932 0.07 3.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
DPA Group 0.896 42.08M 0.876 0.876 0.896 0.02 1.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
Hal Trust 131.8 14.29B 131.6 129.6 131.8 4.20 3.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
ICT Group 8.12 77.66M 8.24 8.12 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی