نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

638
قیمت روز
1 (0.16%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:53
26 (4.25%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.93%)
تغییر ۶ ماهه
169 (20.94%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,493
قیمت روز
27 (1.81%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:05:26
135 (9.91%)
تغییر ۳ ماهه
256 (20.66%)
تغییر ۶ ماهه
402 (36.88%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 66259 839.17B 66259 66259 66259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Firstrand 5460 311.10B 5460 5460 5460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Standard Bank Grp 12385 201.09B 12385 12385 12385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Bidvest Namibia 784 166.17B 784 784 784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۲۰
Sanlam Ltd 5812 121.55B 5812 5812 5812 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Shoprite Holdings 15939 89.99B 15939 15939 15939 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Nedbank Group 16804 84.24B 16804 16804 16804 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Investec Ltd 5383 77.25B 5383 5383 5383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Old Mutual 1295 61.63B 1295 1295 1295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Santam 24705 28.51B 24705 24705 24705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Mmi Holdings 1932 27.98B 1932 1932 1932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Truworths Int 5954 24.63B 5954 5954 5954 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Barloworld 10800 22.70B 10800 10800 10800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
PSG Konsult Ltd 1086 14.78B 1086 1086 1086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۲۲
Paladin Energy 538 14.64B 538 538 538 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Vukile 1068 10.40B 1068 1068 1068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
FNB Namibia Holdings 2999 7.85B 2999 2999 2999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲:۱۶
Oceana 6437 7.60B 6437 6437 6437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Namibia Breweries 3402 7.03B 3402 3402 3402 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۲۲
Capricorn Investment 1296 6.68B 1296 1296 1296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Afrox 2900 5.76B 2900 2900 2900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۲۰
Trustco Group Holdings 155 2.51B 155 155 155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Deep Yellow 748 2.41B 748 748 748 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Bannerman Resources 178 2.02B 178 178 178 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
Oryx Properties 1144 999.61M 1144 1144 1144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۷
Agra Ltd 180 183.89M 180 180 180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۲۱
Nictus Holdings Namibia 180 94.43M 180 180 180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۷
Nictus 130 52.91M 130 130 130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۲
Clover 2494 42.22K 2494 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 302 - 302 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی