نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

681
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:16
35 (5.42%)
تغییر ۳ ماهه
75 (12.38%)
تغییر ۶ ماهه
19 (2.87%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,450
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 22:14:11
64 (4.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.01%)
تغییر ۶ ماهه
200 (15.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia Breweries 4950 1.02T 4950 4950 4950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
FNB Namibia Holdings 2950 773.05B 2950 2950 2950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۲۲:۳۹
Anglo American 57500 708.94B 57500 57500 57500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Capricorn Investment 1290 659.33B 1290 1290 1290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Firstrand 5718 465.47B 5718 5718 5718 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Bidvest Namibia 784 166.17B 784 784 784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۲۰
Standard Bank Grp 13260 128.69B 13260 13260 13260 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Sanlam Ltd 5749 118.72B 5749 5749 5749 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Shoprite Holdings 20294.77 111.77B 20294.77 20294.77 20294.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Nedbank Group 16724 81.17B 16724 16724 16724 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Oryx Properties 900 78.64B 900 900 900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۴۴
Old Mutual 1235 58.33B 1235 1235 1235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Santam 26295 29.69B 26295 26295 26295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Mmi Holdings 1839.22 26.13B 1839.22 1839.22 1839.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Paladin Energy 947 25.36B 947 947 947 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Barloworld 14849 23.31B 14849 14849 14849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Truworths Int 5120 19.91B 5120 5120 5120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Agra Ltd 185 18.90B 185 185 185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ساعت ۲۲:۲۹
PSG Konsult Ltd 1235 16.47B 1235 1235 1235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Vukile 1303 12.46B 1303 1303 1303 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Nictus Holdings Namibia 175 9.18B 175 175 175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
Oceana 5950 6.95B 5950 5950 5950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Afrox 2900 5.74B 2900 2900 2900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۲۰
Investec Ltd 8241 5.18B 8241 8241 8241 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Bannerman Resources 344 4.23B 344 344 344 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Deep Yellow 1037 3.95B 1037 1037 1037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Trustco Group Holdings 132 1.99B 132 132 132 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Nictus 130 48.10M 130 130 130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۲
Clover 2494 42.22K 2494 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 302 - 302 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی