شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.3 9.07B - 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۲:۳۱
SES 13 7.10B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 18.2 2.96B - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Globant SA 109 2.01B - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Schaeffler AG 9.516 1.84B - 9.516 9.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Brederode 78 1.57B - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Brait 0.8 1.40B - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Luxempart 52.5 1.39B - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
MAS Real Estate 1.25 844.54M - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Fiducial RE 188 468.32M - 188 188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Societe Financiere Caoutchoucs 27 393.02M - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Socfinasia 17.5 370.93M - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Socfinaf 12.5 280.04M - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Fotex 2.02 124.47M - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Fiducial Office 28.2 60.30M - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
KTG ADR 40.2 12.46M - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Orco Property 0.25 10.38M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
British Airways Finance Pref 25.303 - - 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۶:۰۵
Fle Sicav Fis 102 - - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۲
Edify 52 - - 52 53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۳
Arista 15 - - 14.3 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
RTL Group 44.1 - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲