لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ArcelorMittal 22 29.68B 22 22 22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۰:۱۷
Globant SA 109 9.86B 109 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۰۰
KTG ADR 36 9.03B 36 36 36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۱۳
RTL Group 48.04 7.29B 48.04 48.04 48.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۱۳
Schaeffler AG 5.275 4.80B 5.275 5.275 5.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱:۰۳
Reinet Invest 16.4 3.15B 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۱۳
Brederode 108.8 2.98B 108.8 108.8 108.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
SES 6.6 2.96B 6.6 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۱۳
Luxempart 61 1.23B 61 61 61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۱۳
MAS Real Estate 0.685 726.97M 0.685 0.685 0.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۵۱
Orco Property 0.38 499.51M 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۳:۱۵
Fiducial RE 174 434.52M 174 174 174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۳:۱۸
Societe Financiere Caoutchoucs 21.2 300.19M 21.2 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۳:۱۵
Socfinasia 13.5 270.40M 13.5 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۳:۲۵
Edify 49 233.24M 49 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲:۰۶
Brait 0.169 223.87M 0.169 0.169 0.169 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۱۳
Socfinaf 8.75 158.75M 8.75 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۳:۱۳
Fotex 2.5 107.39M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۳:۰۵
Fiducial Office 28.2 59.87M 28.2 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۳:۱۸
Velcan 9.3 52.93M 9.3 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۵
ArcelorMittal 11.71 - 11.71 11.71 11.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۴:۰۶
Arista 15 - 15 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Fle Sicav Fis 102 - 102 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
British Airways Finance Pref 25.303 - 25.303 25.303 25.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی