شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

3.2801
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 22:22:17
0 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:01:32
3 (27.27%)
تغییر ۳ ماهه
3 (27.27%)
تغییر ۶ ماهه
4 (40.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Integrated Holding 378 83.16B - 378 378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Amar Finance Leasing 45 8.79B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Ajwan Gulf Real Estate 11.4 2.39B - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Wethaq Takaful 24.3 2.67B - 24.3 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Al Safat Energy 16.1 3.22B - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Ahli United Bank 193 1.85B - 193 193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Al Deera Holding 16 3.16B - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Mena Real Estate 24.8 3.38B - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
RE Trade Centers 24.7 3.20B - 24.7 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Al Mal Investment 9.1 2.82B - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Metal & Recycling 43 3.90B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Sanam Real Estate 28.4 3.45B - 28.4 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Gulf Finance Group 47.9 158.17M - 47.9 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Amar Finance&Leasing 17.7 4.08B - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Salhiah RE 400 197.76B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Tamdeen RE 260 104.55B - 260 260 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Al Enmaa RE 38 17.12B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Awj Holding 58 10.39B - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Munshaat RE 50 16.10B - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Aayan Leasing 44.1 35.35B - 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Commercial RE 92 166.02B - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
KGL Logistics 25 18.73B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Kuwait Hotels 96 5.42B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Kuwait Syrian 33.6 5.92B - 33.6 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Sultan Center 53.1 29.98B - 53.1 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Al-Massaleh RE 29.5 6.95B - 29.5 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Al-Salam Group 22 5.99B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Alargan Int RE 82 20.79B - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Combined Group 167 27.21B - 167 167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Gulf Insurance 600 111.73B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Gulf Petroleum 17.1 7.79B - 17.1 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Kuwait Resorts 47.8 9.21B - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Sokouk Holding 23.9 13.66B - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Arzan Financial 39 31.08B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Jazeera Airways 602 120.40B - 602 602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Kuwait Int Bank 166 169.25B - 166 166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Kuwait Projects 149 270.04B - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Manazel Holding 28.8 12.40B - 28.8 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
National Ranges 16.5 4.62B - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Portland Cement 735 73.66B - 735 735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی