کویت
کویت

دینار کویت / دلار

3.3183
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 02:36:05
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

157
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 15:01:37
2 (1.26%)
تغییر ۳ ماهه
144 (1,107.69%)
تغییر ۶ ماهه
146 (1,327.27%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kuwait Finance House 737 6.17T 737 737 737 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
National Bank Of Kuwait Sak 832 5.98T 832 832 832 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Mobile Telecom 606 2.62T 606 606 606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Boubyan Bank K.S.C 630 2.00T 630 630 630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Agility Public Warehousing 757 1.45T 757 757 757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Commercial Bank Of Kuwait 500 961.61B 500 500 505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۶
Mabanee 720 843.41B 720 720 720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Gulf Bank Of Kuwait 215 644.60B 215 215 215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Ahli United Bank KSC 314 612.31B 314 314 314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۷
Burgan Bank 223 584.35B 223 223 223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Kuwait Telecm Co 948 473.40B 948 948 948 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۰۶
Human Soft Holding 3890 473.24B 3890 3890 3890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Boubyan Petrochemical 893 450.39B 893 893 893 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Qurain Petrochemical 402 410.58B 402 402 402 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Warba Bank 246 387.45B 246 246 246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۰۶
Al-Ahli Bank Of Kuwait 204 327.61B 204 204 204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
National Mobile Telecom 647 324.25B 647 647 647 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Kuwait Projects 164 297.27B 164 164 164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
National Industries 195 271.31B 195 195 195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Salhiah RE 531 263.60B 531 531 531 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Kuwait Int Bank 209 213.09B 209 209 209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Aviation Lease&Finance 211 200.89B 211 211 211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Gulf Cable&Electrical 845 176.68B 845 845 845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Mezzan Holding Co 575 175.11B 575 575 575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۰۶
Commercial RE 98.8 173.72B 98.8 98.8 98.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Kuwait Cement 230 163.98B 230 230 230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
National Investments Co 180 143.62B 180 180 180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
National Real Estate 94 141.47B 94 94 94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Jazeera Airways 701 140.20B 701 701 701 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Kuwait Real Estate Co 138 120.82B 138 138 138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Alimtiaz Investment 115 118.16B 115 115 115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۰۸
Gulf Insurance 630 117.32B 630 630 630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Aayan Leasing 136 109.03B 136 136 136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Al-Ahleia Insurance 500 103.19B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Tamdeen RE 247 99.21B 247 247 247 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
National Petroleum Svcs 1000 97.00B 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۶
Commercial Facilities 182 92.42B 182 182 182 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Integrated Holding 419 92.18B 419 419 419 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۰۶
Portland Cement 888 89.00B 888 888 888 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
Independent Petroleum 490 88.59B 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی