کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ تیر ۱۴۰۰
ساعت 11:13:10
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.10%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,974
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:26
97 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
101 (5.39%)
تغییر ۶ ماهه
176 (9.79%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 146.59 2.44T 147.36 146.59 147.36 1.25 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Microsoft 285.01 2.16T 287.12 285.01 287.12 1.32 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Alphabet Inc C 2718.2 1.81T 2725.6 2718.2 2725.6 10.20 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Alphabet A 2692.1 1.81T 2712.6 2692.1 2712.6 14.10 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Amazon.com 3352.85 1.70T 3366.24 3352.85 3366.24 20.15 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Safaricom 35.15 1.41T 35.15 35.15 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۹
Facebook 354.37 990.30B 351.24 351.24 354.37 3.51 1.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Tesla 719.2 702.65B 709.74 709.74 719.2 9.60 1.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Berkshire Hathaway B 279.77 644.14B 281.8 279.77 281.8 2.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Berkshire Hathaway 421465 644.14B 423706 421465 423706 2535.00 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Taiwan Semiconductor 119 556.48B 118.41 118.41 119 0.72 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Tencent Holdings 58.89 550.61B 56.75 56.75 58.89 2.28 4.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Tencent ADR 58.81 550.61B 56.83 56.83 58.81 2.26 4.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Alibaba 201.95 536.51B 197.38 196.26 201.95 4.85 2.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Visa 235.94 504.25B 237.09 235.94 237.09 1.13 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
NVIDIA 201.49 493.79B 198.15 198.15 201.49 4.44 2.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Samsung Electronics Co 2210 476.07B 2210 2210 2210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
J&J 173.38 459.08B 174.39 173.38 174.39 0.23 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
JPMorgan 152.8 456.86B 152.89 152.8 152.89 0.30 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
JPMorgan Chase Pref EE 27.96 456.86B 28 27.96 28 0.09 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
JPMorgan Chase & Co Pg ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
JPMorgan Chase & Co Ph ADR 25.03 450.14B 25.03 24.99 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۴:۵۷
Louis Vuitton ADR 164.285 415.39B 165.65 164.285 165.65 0.95 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Procter & Gamble DRC 3911 407.60B 142.79 142.79 3911 3767.08 2617.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۲:۴۳
Walmart 142.99 403.00B 143.82 142.99 143.82 0.62 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
UnitedHealth 420.03 397.82B 421.9 420.03 421.9 0.51 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Centum Invest 606 375.10B 606 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۶
Mastercard 363.98 362.74B 367.6 363.98 367.6 2.43 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Home Depot 329.98 352.94B 331.94 329.98 331.94 1.86 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Nestle 125.74 346.26B 126.25 125.74 126.25 0.68 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Nestle ADR 125.3 346.26B 126.31 125.3 126.31 1.16 0.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Roche Holding Participation 391.61 339.81B 370.5 370.5 391.61 21.60 5.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Roche Holding ADR 48.89 339.81B 48.8 48.74 48.89 0.16 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Bank of America 38.62 324.39B 38.55 38.55 38.62 0.10 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Bank of America Corp Pj ADR 25.8 324.39B 25.9 25.8 25.9 0.05 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۳:۱۷
Bank of America Corp Pl Pref 1473.85 324.39B 1474.99 1473.85 1474.99 1.14 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Bank of America Corp Pl ADR 25.43 324.39B 25.42 25.4 25.43 0.05 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Bank of America Corp Ph ADR 23.81 324.39B 23.86 23.79 23.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Bank of America Corp Pg ADR 23.83 324.39B 23.9 23.83 23.9 0.05 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Bank of America Pm 27.65 324.39B 27.63 27.61 27.65 0.11 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی