شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کنیا
کنیا

شیلینگ کنیا / دلار

0.0093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:12:04
0 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.12%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

1,931
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:10
469 (19.55%)
تغییر ۳ ماهه
690 (26.33%)
تغییر ۶ ماهه
772 (28.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya Airways 2.33 13.24B - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
KCB Group 34.9 112.15B - 34.9 34.9 0.45 1.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۴۷
Equity Group 34.25 129.25B - 34.25 34.25 0.80 2.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۴۷
Limuru Tea 427.5 1.03B - 427.5 427.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Unga Group 29.2 2.21B - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Express Kenya 6 212.42M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Bamburi Cement 45.1 16.37B - 45.1 45.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Carbacid Invest 9.26 2.36B - 9.26 9.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
Olympia Capital 2.32 92.80M - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
TPS Eastern Africa 14.5 2.64B - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۱۳
UMEME 6.9 11.23B - 6.9 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Britam 6.6 16.66B - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Kakuzi 341 6.68B - 341 341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Sasini 15.5 3.53B - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Jubilee 271 19.64B - 271 271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
HF Group 4.02 1.55B - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
NIC Bank 28 19.71B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
BOC Kenya 71 1.39B - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Safaricom 29 1.16T - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
CfC Stanbic 92.5 36.57B - 92.5 92.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Home Afrika 0.4 162.10M - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Total Kenya 23.7 4.15B - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
I&M Holdings 51 42.17B - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Nation Media 21.4 4.03B - 21.4 21.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Centum Invest 23.9 15.90B - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
CIC Insurance 2.27 5.94B - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Liberty Kenya 8.4 4.50B - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Sameer Africa 2.33 648.54M - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
WPP-Scangroup 16.95 7.33B - 16.95 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
STANLIB Fahari 8.74 1.58B - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Flame Tree Group 0.95 - - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Co-operative Bank 12.45 73.05B - 12.45 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Diamond Trust Bank 85 23.77B - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
East Africa Cables 1.74 440.44M - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Longhorn Publishers 4.94 1.35B - 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Kenya Power Lighting 2.13 4.16B - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
East African Breweries 161.25 127.51B - 161.25 161.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Eveready East Africa A 0.84 176.40M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Standard Chartered Bank 189.5 65.10B - 189.5 189.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
Nairobi Securities Exchange 9.34 2.42B - 9.34 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۰:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی