قزاقستان
قزاقستان

تنگ قزاقستان / دلار

0.0024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:48:11
0 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

3,078
قیمت روز
4 (0.13%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:34:16
176 (5.39%)
تغییر ۳ ماهه
262 (9.28%)
تغییر ۶ ماهه
644 (26.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 63950 1033.67T 63950 63950 63950 1450.00 2.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Facebook 155000 420.23T 155000 155000 155000 1970.00 1.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Tesla 304135 298.17T 304135 304135 304135 8455.00 2.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Bank of America 16590 137.66T 16590 16590 16590 190.00 1.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Nike 72503.94 114.94T 72503.94 72503.94 72503.94 503.94 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Pfizer 19550 108.51T 19550 19550 19550 1236.00 6.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Exxon Mobil 25000 104.56T 25000 25000 25000 199.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Coca-Cola 26350 104.26T 26350 26350 26350 1350.00 5.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Starbucks 51700.72 59.61T 51700.72 51700.72 51700.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۱۷
Sberbank Rossii 1820 40.49T 1820 1820 1820 18.90 1.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Gazprom PAO 1675 39.42T 1675 1675 1675 3.87 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Lukoil 38000 23.77T 38000 38000 38000 500.00 1.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Yandex 29490 10.24T 29490 29490 29490 916.00 3.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
NLMK PAO 1735.3 8.95T 1735.3 1735.3 1735.3 33.70 1.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
VTB 0.2842 3.63T 0.2842 0.2842 0.2842 0.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Magnit 31650 3.06T 31650 31650 31650 751.25 2.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
NAK Kazatomprom AO 11478.99 3.02T 11478.99 11478.99 11478.99 210.01 1.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
KAZ Minerals PLC 4450 2.44T 4450 4450 4450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۱۵
Halyk Bank AO 161 1.87T 161 161 161 0.19 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Rostelecom 550.81 1.82T 550.81 550.81 550.81 4.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Freedom 27187 1.61T 27187 27187 27187 606.00 2.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Aeroflot 424 929.04B 424 424 424 8.50 2.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 598.55B 12800 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
SNPSAktobemunaygaz AO 45100 504.41B 45100 45100 45100 1000.00 2.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1783 464.24B 1783 1783 1783 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۱۷
Mangistaumunaygaz Pref 4251 459.74B 4251 4251 4251 11.50 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
ForteBank AO 4.5 415.74B 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
KazTransOil AO 1082.8 414.63B 1082.8 1082.8 1082.8 1.20 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Kazakhtelekom AO 30100 329.64B 30100 30100 30100 1.10 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Kazakhtelekom Pref 19364 329.64B 19364 19364 19364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۱۷
Kcell AO 1561.51 312.20B 1561.51 1561.51 1561.51 27.51 1.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Tsesnabank 1740.7 269.02B 1740.7 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
First Heartland Jysan Bank AO 820 117.10B 820 820 820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۲۰
Ansagan Petroleum 643677 64.37B 643677 643677 643677 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۱۸
Rakhat AO 15300 55.08B 15300 15300 15300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۱:۱۹
Bank TsentrKredit AO 292.05 52.02B 292.05 292.05 292.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۱:۱۷
Bank TsentrKredit 253 45.43B 253 253 253 2.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Bayan Sulu AO 290 12.95B 290 290 290 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Nostrum Oil & Gas 62 10.67B 62 62 62 1.00 1.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
BAST AO 8000 7.16B 8000 8000 8000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۱:۱۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی