قزاقستان
قزاقستان

تنگ قزاقستان / دلار

0.0023
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 05:42:07
0 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

3,312
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:31:25
507 (18.07%)
تغییر ۳ ماهه
884 (36.43%)
تغییر ۶ ماهه
1,052 (46.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 59000 954.80T 59000 59000 59000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Facebook 135400 384.46T 135400 135400 135400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Tesla 300600 291.99T 300600 300600 300600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Bank of America 17463.24 149.77T 17463.24 17463.24 17463.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Exxon Mobil 24000 101.82T 24000 24000 24000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Coca-Cola 23100 99.63T 23100 23100 23100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Nike 60000 93.56T 60000 60000 60000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Starbucks 50500 58.06T 50500 50500 50500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Gazprom PAO 1258 29.46T 1258 1258 1258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Lukoil 35000 21.90T 35000 35000 35000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۸
Yandex 28601 9.65T 28601 28601 28601 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
NLMK PAO 1985 8.56T 1985 1985 1985 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
NAK Kazatomprom AO 13339.98 3.46T 13339.98 13339.98 13339.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
VTB 0.2465 3.20T 0.2465 0.2465 0.2465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Magnit 29100 2.83T 29100 29100 29100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
KAZ Minerals PLC 5020 2.44T 5020 5020 5020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Halyk Bank AO 156 1.82T 156 156 156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Rostelecom 604 1.72T 604 604 604 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Pfizer 16220 1.27T 16220 16220 16220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Aeroflot 435.9 891.91B 435.9 435.9 435.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 598.55B 12800 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
Mangistaumunaygaz Pref 5000 539.28B 5000 5000 5000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Kcell AO 2461.7 492.34B 2461.7 2461.7 2461.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1696 440.96B 1696 1696 1696 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
KazTransOil AO 1116.99 429.63B 1116.99 1116.99 1116.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
ForteBank AO 4.5 400.48B 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
SNPSAktobemunaygaz AO 40000 395.62B 40000 40000 40000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۱:۰۶
Kazakhtelekom AO 27500 294.42B 27500 27500 27500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Tsesnabank 1740.7 230.32B 1740.7 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Kazakhtelekom Pref 13311 142.51B 13311 13311 13311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
First Heartland Jysan Bank AO 824.5 109.10B 824.5 824.5 824.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Ansagan Petroleum 643676.56 64.37B 643676.56 643676.56 643676.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bank TsentrKredit AO 300.76 52.15B 300.76 300.76 300.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Rakhat AO 12000 43.20B 12000 12000 12000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Bank TsentrKredit 232.17 40.26B 232.17 232.17 232.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Bayan Sulu AO 298.6 13.34B 298.6 298.6 298.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
BAST AO 28000 9.65B 28000 28000 28000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۱:۰۷
Nostrum Oil & Gas 66.99 9.60B 66.99 66.99 66.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۷
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.68B 26597.02 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Halyk Bank 14.25 4.21B 14.25 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۱:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی