قزاقستان
قزاقستان

تنگ قزاقستان / دلار

0.0023
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 05:42:51
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.17%)
نوسان سالیانه

KASE

3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 15:39:00
428 (13.09%)
تغییر ۳ ماهه
282 (8.27%)
تغییر ۶ ماهه
1,086 (41.62%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gazprom PAO 2230 48.63T 2230 2230 2230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Sberbank Rossii 2078.58 39.55T 2078.58 2078.58 2078.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Lukoil 45500 25.82T 45500 45500 45500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Yandex 46758 10.91T 46758 46758 46758 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
NAK Kazatomprom AO 18315 4.75T 18315 18315 18315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
VTB 0.2864 3.73T 0.2864 0.2864 0.2864 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Magnit 35702 3.32T 35702 35702 35702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Apple 161.5 2.66T 161.5 161.5 161.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
KAZ Minerals PLC 4450 2.44T 4450 4450 4450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۱۵
Rostelecom 589 1.58T 589 589 589 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Tesla 1088 1.02T 1088 1088 1088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Aeroflot 380 887.54B 380 380 380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Facebook 308 853.56B 308 308 308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
NLMK PAO 1580 780.69B 1580 1580 1580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Mangistaumunaygaz Pref 6000 647.14B 6000 6000 6000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 598.55B 12800 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
SNPSAktobemunaygaz AO 51000 504.41B 51000 51000 51000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Kazakhstanskaya kompaniya po upravleniyu elektrich 1889 491.14B 1889 1889 1889 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۵۳
KazTransOil AO 1120 430.78B 1120 1120 1120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
ForteBank AO 4.5 415.74B 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Kazakhtelekom AO 36050 396.72B 36050 36050 36050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Bank of America 46.2 359.04B 46.2 46.2 46.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۴
Kcell AO 1581.05 316.21B 1581.05 1581.05 1581.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Pfizer 52.95 304.61B 52.95 52.95 52.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Kazakhtelekom Pref 26000 286.13B 26000 26000 26000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Tsesnabank 1740.7 280.14B 1740.7 1740.7 1740.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Nike 169.15 269.46B 169.15 169.15 169.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Exxon Mobil 60.79 257.78B 60.79 60.79 60.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Coca-Cola 53.13 231.26B 53.13 53.13 53.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۱
Starbucks 110.01 130.51B 110.01 110.01 110.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
First Heartland Jysan Bank AO 885 117.10B 885 885 885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ساعت ۲۲:۱۳
Rakhat AO 18000 64.80B 18000 18000 18000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۰:۴۱
Ansagan Petroleum 643677 64.37B 643677 643677 643677 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۱۸
Bank TsentrKredit 365 63.40B 365 365 365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Halyk Bank AO 189.3 55.57B 189.3 189.3 189.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Bank TsentrKredit AO 316.15 52.02B 316.15 316.15 316.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Bayan Sulu AO 298.69 13.34B 298.69 298.69 298.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۱
BAST AO 13778 12.34B 13778 13778 13778 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۲۰:۴۱
Nostrum Oil & Gas 68 8.71B 68 68 68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Irtysh-Polimetall 26597.02 5.68B 26597.02 26597.02 26597.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی