ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9034
قیمت روز
0 (1.37%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۴۰۰
ساعت 18:31:20
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,598
قیمت روز
23 (0.5%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۴۰۰
ساعت 15:01:56
85 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
127 (2.84%)
تغییر ۶ ماهه
37 (0.80%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

196
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۴۰۰
ساعت 10:07:05
11 (6.07%)
تغییر ۳ ماهه
10 (5.49%)
تغییر ۶ ماهه
27 (15.84%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kitac 361 1.98B 354 349 361 7.00 1.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Superbag 1298 1.97B 1286 1280 1298 48.00 3.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
TB Group 192 1.97B 188 188 192 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Eurasia Travel 544 1.96B 530 513 544 40.00 7.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Banners 121 1.96B 122 121 122 2.00 1.65% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۶
Media Global Links 360 1.95B 345 345 360 3.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Zuken Elmic 308 1.94B 308 308 308 3.00 0.97% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۶
Smedio 1009 1.94B 1001 1000 1009 10.00 0.99% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
IPS 812 1.94B 811 810 812 14.00 1.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Kyowa Engineering Consultants 3300 1.93B 3300 3300 3300 35.00 1.06% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۶
Cardinal 958 1.93B 950 950 960 28.00 3.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Tomita Electric 2765 1.92B 2918 2765 3075 192.00 7.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Amatei 165 1.92B 163 163 165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Tatsumi 318 1.92B 320 318 320 1.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Tranzas 511 1.90B 514 511 530 34.00 6.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Alphax Food System 684 1.89B 682 682 710 64.00 9.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Sakurai 516 1.87B 510 510 517 12.00 2.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Yamazaki 419 1.86B 420 415 420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Japan Power Fastening 115 1.85B 114 114 115 2.00 1.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Realworld 542 1.85B 538 538 542 10.00 1.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Architects Studio Japan 1031 1.84B 1060 1031 1068 24.00 2.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Techno Mathematical 716 1.84B 709 709 716 3.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Daiwa 368 1.83B 327 327 368 60.00 19.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Mullion 1171 1.83B 1171 1171 1171 40.00 3.42% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۶
Arigatou Services 2019 1.82B 1980 1980 2019 11.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Koyosha 1633 1.81B 1595 1595 1633 115.00 7.58% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۶
Shirohato 273 1.81B 271 271 273 6.00 2.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Bemap 554 1.79B 555 554 567 16.00 2.89% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Sokensha 2442 1.78B 2538 2442 2538 8.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Branding Technology 1098 1.78B 1117 1090 1117 13.00 1.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
JSS 467 1.78B 460 460 467 3.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Sadamatsu 1500 1.76B 1509 1500 1510 2.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Ishigaki Foods 154 1.76B 153 153 154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۶
Sportsfield 1980 1.76B 1968 1968 2014 36.00 1.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Muraki 1242 1.76B 1241 1241 1242 2.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Y.S.Food 290 1.76B 291 290 291 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۶
Kawakami Paint Mfg 1731 1.75B 1757 1731 1757 23.00 1.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Mics Chemical 334 1.74B 331 331 334 4.00 1.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
Lobtex 1865 1.74B 1884 1865 1884 21.00 1.14% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۲۶
Amagasa 289 1.74B 287 287 289 3.00 1.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۲۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی