شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9429
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:17:12
1 (10,038.71%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,261.54%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,825.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,112
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:02:01
776 (17.90%)
تغییر ۳ ماهه
1,022 (24.99%)
تغییر ۶ ماهه
1,357 (36.14%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

166
قیمت روز
1 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:02:03
14 (9.49%)
تغییر ۳ ماهه
4 (2.52%)
تغییر ۶ ماهه
18 (12.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tokyo Tatemono 1219 254.80B - 1217 1219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
TS Tech Co Ltd 3075 209.09B - 3075 3095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Ube Industries 1796 181.64B - 1795 1796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Aisin Seiki Ltd 3440 927.10B - 3430 3440 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Kamigumi Co Ltd 2036 239.92B - 2036 2048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Kandenko Co Ltd 843 172.19B - 843 845 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Kyowa Exeo Corp 2554 284.12B - 2554 2561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Meidensha Corp. 1610 73.05B - 1610 1613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Suruga Bank Ltd 372 86.17B - 371 372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
The 77 Bank Ltd 1482 109.49B - 1480 1482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Toagosei Co Ltd 1039 135.76B - 1039 1042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Toho Gas Co Ltd 4665 492.64B - 4665 4670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Toppan Printing 1618 560.08B - 1618 1620 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Yamato Holdings 2781 1.05T - 2779 2781 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Aeon Mall Co Ltd 1350 307.17B - 1350 1351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Benesse Holdings 2754 265.44B - 2754 2764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Citizen Holdings 297 92.85B - 297 298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Gmo Internet Inc 3065 347.08B - 3060 3065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
It Holdings Corp 2183 546.15B - 2183 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Koito Mfg Co Ltd 4550 731.34B - 4550 4565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Misumi Group Inc 2598 737.57B - 2598 2599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Nihon Unisys Ltd 2879 288.96B - 2879 2885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Nippon Yusen K.K 1563 263.91B - 1559 1563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Sakata Seed Corp 3315 147.84B - 3315 3320 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Sapporo Holdings 1771 137.96B - 1771 1778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
SBI Holdings Inc 2235 516.03B - 2234 2235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Shimamura Co Ltd 7530 276.73B - 7500 7530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Showa Denko K.K. 2219 323.70B - 2212 2219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Toshiba Tec Corp 4230 232.60B - 4230 4235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Asahi Kasei Corp. 876.8 1.22T - 875.7 876.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Furukawa Electric 2350 165.64B - 2329 2350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Heiwa Real Estate 2670 100.65B - 2658 2670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
J.Front Retailing 660 172.81B - 657 660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Japan Airlines Co 1862 627.51B - 1856 1862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
JX Holdings, Inc. 386 1.24T - 385.5 386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Kyowa Hakko Kirin 2701 1.45T - 2692 2701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Matsui Securities 894 229.66B - 893 894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Nhk Spring Co Ltd 582 135.94B - 581 582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Ns Solutions Corp 2928 267.91B - 2928 2933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
Sumitomo Chemical 343 560.80B - 343 344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی