شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9337
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 12:01:47
1 (9,939.78%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,160.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,607
قیمت روز
19 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:00
239 (5.47%)
تغییر ۳ ماهه
557 (13.75%)
تغییر ۶ ماهه
983 (27.12%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

163
قیمت روز
2 (0.95%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:41
23 (16.05%)
تغییر ۳ ماهه
13 (7.47%)
تغییر ۶ ماهه
12 (8.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSS 279 1.40B - 279 279 1.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Hob 905 681.80M - 905 905 11.00 1.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Ktk 325 1.72B - 325 325 13.00 4.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Aiko 1710 1.50B - 1710 1710 10.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Alue 698 1.76B - 698 698 12.00 1.72% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
JTec 188 1.57B - 188 188 1.00 0.53% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Onex 734 1.22B - 734 734 19.00 2.66% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Alpha 1325 1.07B - 1325 1325 1.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
AuBEX 660 1.82B - 660 660 7.00 1.06% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Daiun 223 1.38B - 223 223 1.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Daiwa 296 1.64B - 296 296 4.00 1.37% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Ikuyo 938 1.43B - 938 938 38.00 4.22% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Kitac 325 1.83B - 325 325 7.00 2.20% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Nepon 1480 1.77B - 1480 1480 40.00 2.70% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Orvis 790 1.37B - 790 790 19.00 2.46% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Santo 2300 1.37B - 2300 2300 102.00 4.64% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Speee 4300 - - 4300 4300 50.00 1.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Amatei 113 1.34B - 113 113 1.00 0.89% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Fonfun 390 1.29B - 390 390 4.00 1.03% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Hiraga 402 1.18B - 402 402 1.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Kaihan 381 1.48B - 381 381 3.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Kensoh 413 1.54B - 413 413 3.00 0.73% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Lapine 700 1.64B - 700 700 1.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Muraki 708 985.27M - 708 708 57.00 8.76% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Sekido 406 800.58M - 406 406 11.00 2.78% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Takase 1720 1.71B - 1720 1720 30.00 1.78% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Tiemco 692 1.71B - 692 692 8.00 1.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Appbank 225 1.76B - 225 225 11.00 5.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Convano 600 1.33B - 600 600 5.00 0.84% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Dualtap 447 1.53B - 447 447 8.00 1.79% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Forlife 821 1.64B - 821 821 19.00 2.31% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Fureasu 636 1.46B - 636 636 9.00 1.44% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Grandes 373 1.36B - 373 373 6.00 1.63% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
J Escom 112 1.16B - 112 112 2.00 1.82% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Koyosha 680 758.74M - 680 680 14.00 2.10% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Lead Co 365 939.02M - 365 365 7.00 1.96% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
MG Home 508 1.45B - 508 508 9.00 1.80% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Micreed 822 1.74B - 822 822 5.00 0.61% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Mullion 1162 1.82B - 1162 1162 23.00 2.02% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
Navitas 407 1.71B - 407 407 3.00 0.74% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی