شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9477
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:43:07
1 (9,981.91%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,314.29%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,981.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,132
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:04:49
860 (20.13%)
تغییر ۳ ماهه
1,047 (25.63%)
تغییر ۶ ماهه
1,383 (36.89%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

165
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:03:09
18 (11.95%)
تغییر ۳ ماهه
6 (3.56%)
تغییر ۶ ماهه
18 (11.93%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSK 13.43 3.46B - 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
TDK 110.01 13.91B - 110.01 110.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Secom 22.08 19.37B - 22.08 22.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Komatsu 19.75 18.67B - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Daiwa ADR 4.36 6.66B - 4.36 4.36 0.01 0.23% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Kao Corp. 14.85 35.83B - 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Itochu ADR 46.445 34.76B - 46.445 46.445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Asahi Glass 5.62 6.31B - 5.62 5.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Denso Corp. 19.15 29.83B - 19.15 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Fujitsu ADR 26.72 26.79B - 26.72 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Hitachi ADR 64.014 31.06B - 64.014 64.014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Inpex Corp. 5.94 8.80B - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Nikon Corp. 7.27 2.76B - 7.27 7.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Subaru Corp 9.517 14.65B - 9.517 9.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Isuzu Motors 9.32 6.94B - 9.32 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Kubota Corp. 76.301 18.59B - 76.301 76.301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Olympus Corp. 18.43 23.68B - 18.43 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Sekisui House 19.03 12.94B - 19.03 19.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Casio Computer 142.46 3.49B - 142.46 142.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Daiichi Sankyo 87.47 56.56B - 87.47 87.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Fast Retailing 55.59 56.88B - 55.59 55.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Kirin Holdings 19.31 16.17B - 19.31 19.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
SoftBank Group 30.91 128.29B - 30.91 30.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Sumitomo Corp. 12.14 15.13B - 12.14 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Mazda Motor ADR 2.82 3.60B - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Yahoo Japan ADR 12.02 29.11B - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Nissan Motor ADR 7.15 14.08B - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Trend Micro Inc. 62.26 8.67B - 62.26 62.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Bridgestone Corp. 14.91 21.15B - 14.91 14.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Daikin Industries 17.82 52.17B - 17.82 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Mitsubishi Estate 14.829 19.92B - 14.829 14.829 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Seven & i Holdings 15.56 27.60B - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Shin-Etsu Chemical 30.04 50.00B - 30.04 30.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Suzuki Motor Corp. 149.88 18.19B - 149.88 149.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Ajinomoto Co., Inc. 17.87 9.87B - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Dai Nippon Printing 10.54 5.95B - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Daiwa House Industry 23.18 15.49B - 23.18 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Toray Industries ADR 9.3 7.49B - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Sumitomo Metal Mining 8.25 9.06B - 8.25 8.25 0.77 10.29% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Takeda Pharmaceutical 18.13 57.12B - 18.13 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی