شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0072
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 13:01:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,184
قیمت روز
36 (0.7%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
258 (5.24%)
تغییر ۳ ماهه
638 (14.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,117 (27.46%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

496,361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:02:48
4,744 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
18,789 (3.65%)
تغییر ۶ ماهه
131,312 (35.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 193 239.57B - 193 193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Scotia Jamaica 53.01 156.08B - 53.01 53.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Sagicor Jamaica 70 152.82B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۲
Kingston Wharves 69 65.66B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
GraceKennedy 77.5 62.63B - 77.5 77.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Carreras 8 47.63B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
JMMB 45 47.52B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Supreme Ventures 22 37.07B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Caribbean Cement 72 35.34B - 72 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Jamaica Broilers 35.49 27.62B - 35.49 35.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
LASCO Manufacturing 4.15 16.51B - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Seprod 49 16.34B - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Scotia Investments JA 35.5 15.04B - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 3.16 14.47B - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Cable & Wireless JA 1.45 12.76B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pan Jamaican Investment 102 11.41B - 102 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Mayberry Investments 7.92 7.82B - 7.92 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Trinidad Cement 60 5.92B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Berger Paints JA 16.55 4.52B - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Jamaica Producers 26.5 3.13B - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Radio Jamaica 1.78 2.55B - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Palace Amusement 1300 2.05B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۳:۰۲
1834 Invest 1.05 1.27B - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Salada Foods Jamaica 32 1.22B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
tTech 6 636.00M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Pulse Investments 5.7 555.14M - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
Ciboney 0.12 71.07M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۰۲
CAC 2000 15 - 15 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Dolphin Cove 10.8 - - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Caribbean Cream 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Jamaican Teas 6.3 - - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
Consolidated Bakeries JA 1.63 - - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Jamaica Money 7.25% Pref 2.55 - - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
138 Student Living 4.1 - - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Paramount Trading JA 1.73 - - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۰۲
Margaritaville Turks 0.35 - - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Cargo Handlers 9.5 - - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۲
Sweet River Abattoir 2.56 - - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۰۲
Eppley Pref 9.5% 6.01 - - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱:۳۳
FosRich 4.49 - - 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵