خبر
جامائیکا
جامائیکا

دلار جامائیکا / دلار

0.0065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت 15:50:40
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (inf%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,494
قیمت روز
2 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:02:15
367 (5.99%)
تغییر ۳ ماهه
240 (3.56%)
تغییر ۶ ماهه
74 (1.13%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

341,433
قیمت روز
3,126 (0.92%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:35:29
17,898 (4.98%)
تغییر ۳ ماهه
42,690 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
73,145 (17.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sagicor Jamaica 51.27 199.91B 51.27 51.27 51.27 0.26 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
NCB Financial 81.71 187.50B 81.71 81.71 81.71 1.55 1.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Barita Investments 95 114.39B 95 95 95 9.17 10.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Scotia Jamaica 33.95 105.64B 33.95 33.95 33.95 0.22 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
GraceKennedy 83.23 82.40B 83.23 83.23 83.23 0.16 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Supreme Ventures 27.75 73.18B 27.75 27.75 27.75 0.41 1.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Wisynco Group 16.95 66.64B 16.95 16.95 16.95 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
JMMB 32.6 63.75B 32.6 32.6 32.6 0.49 1.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Pan Jamaican Investment 57.48 61.28B 57.48 57.48 57.48 0.43 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Seprod 69 50.61B 69 69 69 0.52 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Caribbean Cement 59.29 50.46B 59.29 59.29 59.29 0.97 1.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Kingston Wharves 31.38 44.85B 31.38 31.38 31.38 1.15 3.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Carreras 8.05 39.08B 8.05 8.05 8.05 0.20 2.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Jamaica Broilers 27.53 27.72B 27.53 27.53 27.53 0.60 2.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Cable & Wireless JA 1.45 24.39B 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jamaica Producers 21.1 22.21B 21.1 21.1 21.1 1.63 7.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۲۳
FosRich 3.98 19.90B 3.98 3.98 3.98 0.06 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Pulse Investments 3.02 19.70B 3.02 3.02 3.02 0.02 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Sagicor Real Estate X 7.75 17.38B 7.75 7.75 7.75 1.21 18.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Mayberry 13.12 16.55B 13.12 13.12 13.12 1.13 9.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
LASCO Manufacturing 4 16.53B 4 4 4 0.05 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Scotia Investments JA 35.5 15.02B 35.5 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Caribbean Producers JA 12.02 13.22B 12.02 12.02 12.02 0.09 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
JSE 16.32 11.44B 16.32 16.32 16.32 2.38 17.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۲۳
Lasco Distributors 2.95 10.36B 2.95 2.95 2.95 0.15 5.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Derrimon Trading 2.11 9.57B 2.11 2.11 2.11 0.02 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Victoria Mutual 3.87 9.36B 3.87 3.87 3.87 0.06 1.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Mayberry Investments 7.74 9.30B 7.74 7.74 7.74 0.44 6.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Sygnus Credit 12.39 7.70B 12.39 12.39 12.39 0.31 2.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Access Financial 23.79 6.53B 23.79 23.79 23.79 2.16 9.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Eppley 32.17 6.19B 32.17 32.17 32.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۲۴
Wigton Windfram 0.55 5.83B 0.55 0.55 0.55 0.01 1.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Kingston Properties 6.52 5.77B 6.52 6.52 6.52 0.27 4.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Dolphin Cove 13.9 5.45B 13.9 13.9 13.9 0.22 1.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Jamaican Teas 2.54 5.38B 2.54 2.54 2.54 0.04 1.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Mailpac Group 2.02 4.70B 2.02 2.02 2.02 0.01 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Radio Jamaica 1.95 4.68B 1.95 1.95 1.95 0.03 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
General Accident Insurance 4.41 4.55B 4.41 4.41 4.41 0.28 6.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
Salada Foods Jamaica 4.21 4.37B 4.21 4.21 4.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۲۴
Knutsford Express 8.61 4.30B 8.61 8.61 8.61 0.78 9.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین