جامائیکا
جامائیکا

دلار جامائیکا / دلار

0.0065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:57:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,656
قیمت روز
19 (0.29%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
159 (2.45%)
تغییر ۳ ماهه
258 (4.03%)
تغییر ۶ ماهه
249 (3.61%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

421,847
قیمت روز
2,288 (0.54%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 00:35:11
25,044 (6.31%)
تغییر ۳ ماهه
32,416 (8.32%)
تغییر ۶ ماهه
45,628 (12.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 148 331.10B 148 148 148 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Sagicor Jamaica 57 218.53B 57 57 57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Scotia Jamaica 39.56 127.57B 39.56 39.56 39.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
GraceKennedy 94.97 96.99B 94.97 94.97 94.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Barita Investments 82.95 90.18B 82.95 82.95 82.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Caribbean Cement 94.99 78.30B 94.99 94.99 94.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
JMMB 32.5 73.14B 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Kingston Wharves 46 68.27B 46 46 46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۳:۵۵
Pan Jamaican Investment 64.5 68.23B 64.5 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Supreme Ventures 20.5 53.27B 20.5 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Seprod 74.99 52.81B 74.99 74.99 74.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Carreras 9.8 44.61B 9.8 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Jamaica Broilers 36.5 36.69B 36.5 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Pulse Investments 4.25 24.79B 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Jamaica Producers 22.65 24.60B 22.65 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Cable & Wireless JA 1.45 24.39B 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
LASCO Manufacturing 5.43 21.49B 5.43 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Sagicor Real Estate X 8.99 17.94B 8.99 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Scotia Investments JA 35.5 15.02B 35.5 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 4 14.04B 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۳:۳۲
JSE 17.05 12.20B 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Derrimon Trading 2.49 10.97B 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Mayberry 9.55 10.81B 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Victoria Mutual 6.4 9.36B 6.4 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Jamaican Teas 4.05 8.42B 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Salada Foods Jamaica 7.83 8.31B 7.83 7.83 7.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Eppley 38 7.70B 38 38 38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Mayberry Investments 5.56 6.79B 5.56 5.56 5.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Wigton Windfram 0.63 6.05B 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Access Financial 22.38 5.90B 22.38 22.38 22.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Kingston Properties 11.75 5.76B 11.75 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
General Accident Insurance 5.75 5.64B 5.75 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Caribbean Producers JA 4 5.39B 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Radio Jamaica 1.62 4.87B 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Indies Pharma 3.9 4.80B 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
LASCO Financial Services 3.63 4.03B 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Knutsford Express 8.45 3.85B 8.45 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Honey Bun 1982 6.52 3.18B 6.52 6.52 6.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Dolphin Cove 8 3.08B 8 8 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Cargo Handlers 8.25 3.00B 8.25 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی