جامائیکا
جامائیکا

دلار جامائیکا / دلار

0.0066
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 15:47:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,566
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:11
27 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
97 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
250 (3.96%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

414,578
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ مهر ۱۴۰۰
ساعت 23:38:31
2,241 (0.54%)
تغییر ۳ ماهه
9,690 (2.28%)
تغییر ۶ ماهه
18,154 (4.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 148 339.61B 148 148 148 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Sagicor Jamaica 57 222.43B 57 57 57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Scotia Jamaica 39.56 123.09B 39.56 39.56 39.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Barita Investments 82.95 100.34B 82.95 82.95 82.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
GraceKennedy 94.97 94.07B 94.97 94.97 94.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Caribbean Cement 94.99 80.85B 94.99 94.99 94.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Pan Jamaican Investment 64.5 68.77B 64.5 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Kingston Wharves 46 65.75B 46 46 46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۳:۵۵
JMMB 32.5 63.56B 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Seprod 74.99 55.00B 74.99 74.99 74.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Supreme Ventures 20.5 54.06B 20.5 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Carreras 9.8 47.57B 9.8 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Jamaica Broilers 36.5 36.79B 36.5 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Proven Investments 37 28.10B 37 37 37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Pulse Investments 4.25 27.72B 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Cable & Wireless JA 1.45 24.39B 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jamaica Producers 22.65 23.71B 22.65 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
LASCO Manufacturing 5.43 22.44B 5.43 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Sagicor Real Estate X 8.99 20.16B 8.99 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Scotia Investments JA 35.5 15.02B 35.5 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lasco Distributors 4 14.04B 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۳:۳۲
JSE 16.85 11.82B 16.85 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۴۲
Derrimon Trading 2.49 11.29B 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Mayberry 9.55 10.81B 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Victoria Mutual 6.4 9.36B 6.4 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Sygnus Credit 15.3 9.01B 15.3 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Jamaican Teas 4.05 8.63B 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Salada Foods Jamaica 7.83 8.13B 7.83 7.83 7.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Kingston Properties 11.75 7.96B 11.75 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Eppley 38 7.31B 38 38 38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Mayberry Investments 5.56 6.68B 5.56 5.56 5.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Access Financial 22.38 6.14B 22.38 22.38 22.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
General Accident Insurance 5.75 5.93B 5.75 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Wigton Windfram 0.63 5.50B 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
LASCO Financial Services 3.63 4.65B 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Caribbean Producers JA 4 4.40B 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
Knutsford Express 8.45 4.23B 8.45 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۳:۵۸
Indies Pharma 3.9 4.01B 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
ISP Finance 20 3.99B 20 20 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۳:۵۷
Radio Jamaica 1.62 3.88B 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۳:۵۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی