شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

19,502
قیمت روز
242 (1.26%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:30:58
5,944 (23.36%)
تغییر ۳ ماهه
6,191 (24.10%)
تغییر ۶ ماهه
2,795 (12.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BE 1.074 139.22M - 1.074 1.074 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
A2A 1.236 3.79B - 1.236 1.236 0.02 1.48% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
AXA 15.64 322.85M - 15.64 15.64 0.48 3.17% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
CIA 0.113 10.52M - 0.113 0.113 0.00 3.67% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
ENI 8.28 29.77B - 8.28 8.28 0.02 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
ERG 18.52 2.76B - 18.52 18.52 0.32 1.76% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
FNM 0.426 183.53M - 0.426 0.426 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
IGD 3.275 357.96M - 3.275 3.275 0.13 4.13% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
IMA 54.1 2.32B - 54.1 54.1 0.80 1.50% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
SAP 112.5 134.26B - 112.5 112.5 1.12 1.01% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
TAS 1.595 133.24M - 1.595 1.595 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
TXT 8.16 96.51M - 8.16 8.16 0.02 0.25% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
ACEA 17.38 3.66B - 17.38 17.38 0.11 0.64% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
ASTM 18.81 2.47B - 18.81 18.81 0.22 1.18% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
BASF 47.32 570.07M - 47.32 47.32 1.02 2.20% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
EEMS 0.107 47.43M - 0.107 0.107 0.00 0.93% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Emak 0.595 95.02M - 0.595 0.595 0.02 3.66% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Enel 6.594 66.48B - 6.594 6.594 0.08 1.29% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Exor 48.68 11.20B - 48.68 48.68 1.05 2.20% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Fiat 7.893 15.94B - 7.893 7.893 0.22 2.84% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Geox 0.702 179.63M - 0.702 0.702 0.02 3.39% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Hera 3.346 4.94B - 3.346 3.346 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
IRCE 1.5 38.81M - 1.5 1.5 0.02 1.35% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Iren 2.242 2.87B - 2.242 2.242 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Marr 12.7 846.20M - 12.7 12.7 0.10 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Roma 0.461 283.63M - 0.461 0.461 0.00 0.66% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
SESA 47 727.20M - 47 47 0.25 0.53% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Snam 4.124 13.54B - 4.124 4.124 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Aeffe 0.978 98.82M - 0.978 0.978 0.02 1.88% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Aegon 2.327 4.75B - 2.327 2.327 0.10 4.35% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Bayer 61 60.38B - 61 61 1.22 2.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
El En 19.74 387.47M - 19.74 19.74 0.42 2.17% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Elica 2.86 179.63M - 2.86 2.86 0.05 1.60% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Engie 10.22 24.64B - 10.22 10.22 0.25 2.51% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Falck 5.025 1.45B - 5.025 5.025 0.06 1.11% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Fidia 3.09 15.80M - 3.09 3.09 0.03 0.97% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
IMMSI 0.35 118.67M - 0.35 0.35 0.01 2.19% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Intek 0.206 89.30M - 0.206 0.206 0.00 0.98% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Lazio 1.442 97.41M - 1.442 1.442 0.01 0.98% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
Ratti 4.12 111.86M - 4.12 4.12 0.16 4.04% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۱۴:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی