خبر
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

36,097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
ساعت 16:55:13
3,804 (11.78%)
تغییر ۳ ماهه
5,902 (19.55%)
تغییر ۶ ماهه
6,268 (21.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 400 2.95T 396.5 396.5 400 3.55 0.90% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
Apple 163.74 2.55T 158.12 158.12 163.74 7.24 4.63% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
NVIDIA 846.2 2.05T 828.9 828.9 846.2 39.20 4.86% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
Alphabet C 150.4 1.86T 148.38 148.38 150.4 4.04 2.76% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
Alphabet A 148.66 1.86T 147.28 147.28 148.66 3.48 2.40% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
Amazon.com 176.72 1.83T 174.22 174.22 176.72 4.06 2.35% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
Facebook 488.65 1.23T 484.35 484.35 488.65 5.65 1.17% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۶
Berkshire Hathaway B 384.05 827.05B 379.75 379.75 384.05 2.00 0.52% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Eli Lilly 711.2 642.84B 709.4 709.4 711.2 4.20 0.59% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Broadcom 1295 585.24B 1271.6 1271.6 1295 63.40 5.15% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Tesla 161.6 514.93B 159.9 159.9 161.6 2.60 1.64% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
JPMorgan 184.32 497.57B 184.32 184.32 184.32 2.18 1.20% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Walmart 56.3 458.92B 56.3 56.3 56.3 0.29 0.52% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۵۹
Exxon Mobil 114.24 457.33B 112.82 112.82 114.24 2.24 2.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Visa A 259 420.04B 259 259 259 2.70 1.05% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Mastercard 437 408.90B 437 437 437 1.20 0.28% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Louis Vuitton 797 387.62B 785 785 797 8.70 1.10% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
UnitedHealth 416.95 381.01B 416.95 416.95 416.95 4.00 0.96% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۵۹
ASML Holding 919 354.60B 909.6 909.6 919 15.00 1.66% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Procter&Gamble 146.28 344.46B 146.28 146.28 146.28 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۴۵
J&J 139.86 335.87B 138.9 138.9 139.86 0.60 0.43% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Home Depot 331.8 320.53B 331.8 331.8 331.8 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۵۳
Oracle 113.36 313.30B 113.36 113.36 114.1 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۴۵
Costco 652.4 303.65B 652.4 652.4 652.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۳
Merck&Co 118.4 299.73B 118.4 118.4 120 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۱۸:۲۴
Chevron 152.82 281.51B 149.58 149.58 152.82 0.84 0.55% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Salesforce Inc 277.15 270.25B 277.15 277.15 277.15 1.90 0.69% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۵۹
AbbVie 156.8 269.75B 156.8 156.8 156.8 1.28 0.82% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۸:۵۹
Bank of America 33.99 264.75B 33.99 33.99 33.99 0.54 1.59% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Netflix 587.4 254.05B 576.9 576.9 587.4 13.00 2.26% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
AMD 156.92 248.89B 158.16 156.92 158.16 2.50 1.62% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Coca-Cola 55.12 237.67B 55.12 55.12 55.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۹:۵۳
PepsiCo 156 217.37B 156 156 156 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۵۳
Thermo Fisher Scientific 540.2 203.66B 540.2 540.2 540.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۹:۵۳
Adobe 454 198.86B 450 450 454 2.90 0.64% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
SAP 172.7 197.82B 170.9 170.9 172.7 1.34 0.78% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
L'Oreal 354.6 197.54B 354.6 354.6 354.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۶
Walt Disney 109.5 197.29B 109.5 109.5 109.5 0.42 0.39% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Wells Fargo&Co 53.11 188.12B 52.52 52.52 53.11 0.21 0.40% ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۱۷
Cisco 46.15 186.41B 46.15 46.15 46.15 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ساعت ۹:۵۳
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین