شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

20,605
قیمت روز
758 (3.68%)
تغییر روزانه
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 20:01:35
771 (3.61%)
تغییر ۳ ماهه
3,433 (19.99%)
تغییر ۶ ماهه
3,476 (14.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 89.9 1.54T 88.43 88.2 89.9 1.13 1.26% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Microsoft 168.54 1.28T 166.64 166 168.54 0.32 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Amazon.com 2466 1.24T 2462 2458 2466 25.00 1.01% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Alphabet C 1206.4 820.86B 1215.6 1206.4 1217 34.00 2.82% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Alphabet A 1201.2 820.86B 1213.4 1201.2 1213.4 29.40 2.45% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Facebook 209.3 597.60B 209.5 209.3 210.2 4.60 2.20% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Tesla 368.1 342.42B 381.7 368.1 381.7 4.00 1.09% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Nestle 90.28 290.34B - 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۰۰
NVIDIA 406.05 253.59B 404.55 402 406.05 7.40 1.82% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Louis Vuitton 394 199.21B 397.4 394 404 21.20 5.38% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۰۵
Intel 41.865 178.11B 41.88 41.63 41.88 0.54 1.28% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Netflix 404 177.43B 394.1 391 404 10.55 2.68% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Novartis 79.2 171.59B - 79.2 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
SAP 130.86 156.15B 132.18 130.86 132.9 6.84 5.23% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
L'Oreal 271.6 151.63B 272.5 271.6 272.5 6.50 2.39% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
Unilever NV 50.2 130.42B 50.46 50.2 50.46 0.72 1.43% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۵
ASML Holding 303.45 127.35B 301.4 301.4 306.25 4.75 1.57% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Amgen 204 119.54B 208.45 204 208.45 4.00 1.96% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Sanofi 86.07 107.66B 86.34 86.07 87.2 2.53 2.94% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
Italiaonline RSP 890 102.14B - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Anheuser Busch Inbev 46.17 91.24B 46.16 46.16 46.73 3.00 6.50% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Starbucks 69.73 82.29B 71.21 69.73 71.21 4.16 5.97% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Total 29.75 76.89B 29.86 29.75 30.16 1.46 4.91% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۰۵
Inditex 24.5 75.79B - 24.5 24.5 0.35 1.43% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۰۶
AMD 63.76 75.72B 62.36 62.01 63.76 0.30 0.47% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Enel 7.259 75.44B 7.263 7.259 7.291 0.16 2.22% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۰۵
Kering 575.3 72.84B 572.5 569.7 575.5 16.10 2.80% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۰۵
Deutsche Telekom AG 14.48 68.54B 14.63 14.48 14.66 0.56 3.87% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
Gilead 54.07 67.94B 54.73 54.07 55.4 0.53 0.98% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Volkswagen VZO 132.9 66.89B 136.64 132.9 136.78 9.36 7.04% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Iberdrola 10.355 65.76B 10.42 10.355 10.42 0.21 2.03% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Adidas 269.3 53.10B 272.3 269.3 273.7 10.60 3.94% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Bayer 53.9 52.96B 54.09 53.9 55.45 3.41 6.33% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۰۵
Airbus Group 64 50.36B 66.17 64 66.17 5.00 7.81% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Essilor International 108.25 47.47B 109.25 108.25 110.05 4.05 3.74% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Deutsche Post 37.27 46.50B 37.6 37.27 38.52 2.23 5.98% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Daimler 43.3 46.14B 43.54 43.3 43.63 2.40 5.54% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
Micron 41.55 45.96B 42.08 41.55 42.08 1.61 3.87% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Safran 89.38 42.52B 90.08 89.38 91.42 5.62 6.29% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
Vinci 73.42 40.49B 74 73.42 74 3.12 4.25% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۸:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی