ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

27,743
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:20
1,160 (4.36%)
تغییر ۳ ماهه
4,212 (17.90%)
تغییر ۶ ماهه
6,084 (28.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 123.26 2.03T 123.26 123.02 123.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Microsoft 244 1.82T 244 243.25 247 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Amazon.com 3075 1.55T 3075 3044.5 3084.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Alphabet A 2330 1.54T 2330 2223 2330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Alphabet C 2349 1.54T 2349 2349 2355.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Facebook 315.55 893.52B 315.55 315.55 316.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Tesla 546.8 537.44B 546.8 546.8 546.8 1.70 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
NVIDIA 164.52 410.29B 164.52 160.46 164.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Louis Vuitton 688.1 346.71B 688.1 676.3 688.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Nestle 90.28 291.16B 90.28 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۰:۰۰
ASML Holding 641.5 267.61B 641.5 641.5 641.5 0.30 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
L'Oreal 385.3 216.03B 385.3 384.6 385.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Netflix 441.85 194.03B 441.85 433.55 441.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Intel 45.12 181.76B 45.12 44.895 45.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Novartis 79.2 174.24B 79.2 79.2 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۷
SAP 119.8 142.68B 119.8 119.8 120.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Unilever NV 48.2 131.52B 48.2 48.2 51.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Commerzbank 5.38 130.25B 5.38 5.38 5.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Starbucks 103.14 121.84B 103.14 103.14 103.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Amgen 208.7 118.47B 208.7 208.7 208.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Anheuser Busch Inbev 58.02 114.63B 58.02 58.02 58.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۱۹
Sanofi 87.52 109.55B 87.52 86.86 87.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Volkswagen VZO 203.75 102.35B 203.75 203.55 205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Italiaonline RSP 890 102.14B 890 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
AMD 81.23 100.45B 81.23 76.39 81.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Total 36.68 96.53B 36.68 36.68 36.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Kering 757.4 94.74B 757.4 751.9 757.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Airbus Group 115.04 90.58B 115.04 115.04 115.04 0.16 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۰:۲۶
Inditex 28.46 89.04B 28.46 28.46 28.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Deutsche Telekom AG 17.75 84.45B 17.75 17.75 17.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Enel 8.055 81.87B 8.055 8.055 8.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Daimler 74.04 79.24B 74.04 73.8 74.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۲
Merck 172.25 75.17B 172.25 172.25 173.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Gilead 58.82 74.18B 58.82 58.31 58.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Deutsche Post 58.6 72.38B 58.6 58.6 58.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Micron 63.45 71.80B 63.45 63.11 63.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Essilor International 153.26 67.12B 153.26 153.26 153.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Iberdrola 10.3 64.06B 10.3 10.26 10.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
BNP Paribas 51.34 63.90B 51.34 51.29 51.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Adidas 309.1 60.27B 309.1 309.1 310.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی