شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 13:03:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,585
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:23
180 (4.09%)
تغییر ۳ ماهه
347 (8.19%)
تغییر ۶ ماهه
897 (24.32%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,585
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
237 (17.56%)
تغییر ۳ ماهه
94 (6.33%)
تغییر ۶ ماهه
355 (28.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 648 282.56B - 648 648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Arion Bank 83.2 170.00B - 83.2 83.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Icelandair Group 8.7 64.80B - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Grandi 38.8 62.87B - 38.8 38.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Reitir Fasteignafelag HF 78.1 56.65B - 78.1 78.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Hagar hf. 50.5 53.07B - 50.5 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Eimskipafelag Islands 187.5 43.63B - 187.5 187.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Siminn hf 5.3 40.05B - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Reginn hf 23.8 33.24B - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Eik Fasteignafelag HF 9.25 30.79B - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
N1 140 27.81B - 139.5 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۰۳
Vatryggingfelag Islands 11.6 26.87B - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Tryggingamidstoedin 35.7 23.53B - 35.7 35.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Sjova 19.65 22.44B - 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Fjarskipti 38.4 19.59B - 38.4 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Hampidjan 48.1 19.31B - 48.1 48.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
Kvika banki 10.85 14.30B - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Skeljungur 9.27 13.75B - 9.27 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Iceland Seafood Intl 10.28 10.60B - 10.28 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
Nyherji 26.2 9.59B - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Klappir 15.5 864.50M - 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۰۱
Heimavellir 1.17 - - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶