آلمان
آلمان

Midcap

10,048
قیمت روز
80 (0.79%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 15:02:28
1,730 (20.80%)
تغییر ۳ ماهه
1,756 (21.18%)
تغییر ۶ ماهه
327 (3.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Life Insurance 1.971 157.73B 1.971 1.971 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۴
ICBC 0.4364 157.60B 0.4364 0.4364 0.4364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۴
ICBC 0.44 157.60B 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۲:۰۵
L'Oreal 281.5 157.27B 281.5 281.5 281.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۲:۰۵
L'Oreal 280.6 157.27B 280.6 280.6 281.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
L'Oreal 282.2 157.27B 282.2 282.2 282.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۴
ICBC 0.4359 157.21B 0.4359 0.4287 0.4359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Cisco 36.91 156.78B 36.91 36.91 36.91 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
GungHo Online Entertainment 19.9 156.57B 19.9 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۱۰
Cisco 36.76 156.55B 37.12 36.76 37.12 0.30 0.82% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Cisco 36.81 156.55B 36.81 36.81 36.81 0.18 0.49% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Toyota Motor 55.4 156.16B 55.4 55.4 55.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Broadcom 385 156.16B 385 385 385 6.55 1.73% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Broadcom 381.05 156.16B 381.05 381.05 381.05 0.35 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Toyota Motor ADR 109.92 155.61B 109.92 109.92 111.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Toyota Motor 56.4 155.59B 56.4 56.4 56.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۲:۰۵
Toyota Motor 55.4 155.59B 55.4 55.4 55.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۴
Qualcomm 134.52 153.03B 134.52 134.52 134.52 1.08 0.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Qualcomm 135.2 153.03B 135.2 135.2 135.2 0.24 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Qualcomm 135.02 153.03B 135.26 135.02 135.26 0.12 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Oracle 50.11 150.87B 50.11 50.11 50.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۴
Oracle 50.5 150.82B 50.5 49.98 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۰۴
BHP Billiton Ltd ADR 59 148.34B 59 59 59 1.00 1.69% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
BHP Billiton Ltd 29.81 148.18B 29.81 29.81 29.81 0.04 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
BHP Billiton Ltd 29.65 148.18B 29.65 29.65 29.65 0.15 0.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Oracle 49.56 148.00B 50.47 49.56 50.47 0.94 1.90% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Oracle 49.8 148.00B 49.8 49.8 49.8 0.59 1.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Oracle 50.05 148.00B 50.05 50.05 50.05 0.52 1.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Reliance Industries Ltd 45.6 147.21B 45.6 45.6 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۱:۱۰
Thermo Fisher Scientific 371.35 146.77B 371.35 371.35 371.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۲:۰۵
Thermo Fisher Scientific 371.55 146.77B 371.55 371.55 371.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۴
Thermo Fisher Scientific 365.6 146.72B 365.6 365.6 371.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Chevron 74.67 145.68B 74.67 74.67 74.67 1.66 2.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Chevron 74.94 145.47B 75.81 74.94 75.81 0.56 0.75% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Chevron 75.27 145.47B 75.27 75.27 75.27 0.73 0.97% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Daiichikosho 27.4 144.47B 27.4 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۱۰
McDonald’s 189.6 141.30B 189.6 189.6 189.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۱۱:۱۴
McDonald’s 189.38 141.30B 189.38 189.38 189.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۲:۰۵
McDonald’s 186.94 141.25B 186.94 186.94 190 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
Unilever 53.9 139.78B 53.9 53.9 54.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۵:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی