شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

8,072
قیمت روز
116 (1.44%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:41
1,213 (17.69%)
تغییر ۳ ماهه
1,569 (16.28%)
تغییر ۶ ماهه
753 (8.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aphria 4.16 1.10B 4.28 4.16 4.28 0.09 2.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Impax Labs 4.37 1.29B 4.45 4.37 4.45 0.19 4.55% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
FLSmidth&Co 26.45 1.32B 26.66 26.45 26.66 0.17 0.64% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
FirstService 88 2.51B - 88 88 1.00 1.14% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Seabridge Gold 15.36 1.02B - 15.36 15.36 1.22 7.94% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Palo Alto Networks 209.75 21.17B 209.85 209.75 220.55 12.35 5.89% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
HKEX 40.2 51.24B 40 40 40.2 1.40 3.48% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Okta 180.48 21.96B 178.82 178.82 180.48 8.58 4.75% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Adyen 1361.5 40.88B 1380 1361.5 1380 37.00 2.72% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Moderna 65.99 24.51B 64.06 64.06 68 1.40 2.17% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
BMW Pref 43.86 28.91B 44.54 43.86 44.54 0.36 0.82% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Linde PLC 200.6 105.02B - 200.6 200.6 2.50 1.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Linde PLC 200.5 103.16B 199.8 199.8 202 2.70 1.35% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Nidec Corp 60 35.03B 59.04 59.04 60 2.36 4.09% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Fanuc Corp. 160.35 31.48B 167.3 160.35 167.3 6.85 4.27% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Match Group 84.22 24.25B 88.99 84.22 88.99 5.48 6.51% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Shopify Inc 866.6 100.01B 863 863 931 72.40 8.35% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
CK Hutchison 5.75 22.65B 5.754 5.75 5.754 0.14 2.40% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Spotify Tech 223.75 42.73B - 223.75 223.75 21.65 9.68% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Spotify Tech 224.9 42.73B 229.55 224.9 247.65 23.65 10.52% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Otis Worldwide 49.6 21.51B 50.2 49.6 50.2 0.80 1.61% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
ServiceNow Inc 362.15 67.50B 354 354 366.3 7.05 1.95% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Bank of China H 0.3105 93.30B 0.32 0.3105 0.3226 0.01 3.06% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Daikin Industries 156.55 44.72B 149.45 149.45 156.55 1.95 1.25% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Anhui Conch Cement 6.3 38.96B - 6.3 6.3 0.10 1.59% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Atlassian Corp Plc 159.32 38.41B 160 159.32 167.16 6.82 4.28% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
ANTA Sports Products 8.07 21.66B 7.89 7.89 8.07 0.03 0.37% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Astellas Pharma Inc. 14.05 26.29B - 14.05 14.05 0.12 0.82% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Chugai Pharmaceutical 42.4 71.35B - 42.4 42.4 1.20 2.83% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Takeda Pharmaceutical 30.425 47.29B 30.505 30.425 30.505 0.20 0.65% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
China Unicom Hong Kong 0.53 22.16B - 0.53 0.53 0.01 0.95% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
China Petrol & Chemical H 0.37 62.15B - 0.37 0.37 0.02 4.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
Evergrande Health Industry 2.82 24.78B 3.34 2.82 3.34 0.30 10.64% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۰۶
C&C 2.62 809.91M - 2.62 2.62 0.05 1.91% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
Tfg 3.66 851.00M - 3.66 3.66 0.30 8.93% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
SESA 56.2 884.08M 57 56.2 57 0.30 0.53% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
Altri 4.24 880.01M - 4.24 4.24 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
Cairn 1.346 822.34M - 1.346 1.346 0.04 3.27% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
Lynas 1.208 825.34M 1.153 1.153 1.208 0.03 2.65% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
Merck 108.95 783.93M 110.3 108.95 111.15 2.35 2.16% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی