شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

6,363
قیمت روز
219 (3.57%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:30:59
3,209 (33.53%)
تغییر ۳ ماهه
2,262 (26.23%)
تغییر ۶ ماهه
2,323 (26.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banca Carige 0.002 38.14T - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Banca Carige 0.001 38.14T - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Microsoft 143.58 1.08T - 141.64 144.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Microsoft 148.5 1.08T - 148.5 148.5 6.28 4.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Microsoft 142.22 1.08T - 142.22 142.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۳۵
Microsoft 147.22 1.08T - 147.22 147.22 5.62 3.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Microsoft 143.48 1.08T - 141.9 144.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Microsoft 149.5 1.08T - 149.5 149.5 7.10 4.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Apple 234 976.64B - 234 234 10.55 4.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Apple 234 976.64B - 234 234 10.65 4.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Apple 224.75 976.64B 224.55 222.9 227.1 1.45 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Apple 222.7 976.64B - 222.7 222.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Apple 225.3 976.22B - 223.55 225.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Apple 222.5 976.22B - 222.5 222.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Amazon.com 1818.4 877.56B - 1818.4 1818.4 63.40 3.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Amazon.com 1808.2 877.56B - 1808.2 1808.2 46.20 2.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Amazon.com 1818.2 877.56B - 1818.2 1818.2 64.80 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Amazon.com 1750.4 877.56B - 1750.4 1750.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۳۵
Amazon.com 1764.6 877.18B 1771 1760.2 1773.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Amazon.com 1755.6 877.18B - 1755.6 1771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Alphabet Inc C 1059.8 697.66B - 1059.8 1059.8 24.80 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Alphabet Inc C 1059.6 697.66B - 1059.6 1059.6 53.60 5.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Alphabet A 1015 697.66B 1018 1015 1036.8 2.60 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Alphabet Inc C 1000 697.66B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۳۵
Alphabet Inc C 1022.2 697.66B 1025.6 1022.2 1040.6 0.80 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Alphabet A 994.7 697.66B - 994.7 994.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۳۵
Alphabet Inc C 1055 697.66B - 1055 1055 38.00 3.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Alphabet Inc C 1050 697.66B - 1050 1050 35.40 3.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Alphabet A 1050.2 697.66B - 1050.2 1050.2 38.80 3.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Alphabet A 1053.8 697.66B - 1053.8 1053.8 42.80 4.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Alphabet A 1050 697.66B - 1050 1050 51.00 5.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Alphabet A 1050 697.66B - 1050 1050 45.20 4.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Crown Castle 139.96 505.53B - 139.96 139.96 7.82 5.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Crown Castle 133.74 505.53B - 133.74 133.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۳۵
Crown Castle 133.44 505.31B 132.74 132.74 133.44 7.30 5.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Stadtwerke Hannover Par 914.5 483.31B - 914.5 914.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Stadtwerke Hannover Par 863 483.31B - 863 863 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۷
Alibaba 172.4 464.56B - 172.4 172.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۱۱:۳۵
Alibaba 179.2 464.01B - 179.2 179.2 6.20 3.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Alibaba 174 464.01B 174.2 173.6 175.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی