شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,741
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:02:45
770 (8.58%)
تغییر ۳ ماهه
796 (8.89%)
تغییر ۶ ماهه
1,675 (20.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 292.25 779.46B - 292.25 292.25 5.05 1.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Amazon.com 1687.4 706.60B - 1687.4 1687.4 16.00 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Microsoft 150 649.07B - 150 150 1.20 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Microsoft 150 649.07B - 150 150 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Microsoft 151.54 649.07B - 151.54 151.54 1.26 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Facebook 197.5 481.88B - 197.5 197.5 3.00 1.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Berkshire Hathaway 309000 395.90B - 309000 309000 2000.00 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Berkshire Hathaway B 207.7 395.90B - 207.7 207.7 0.60 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
JPMorgan 123.24 303.94B - 123.24 123.24 0.44 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Exxon Mobil 60.57 300.08B - 60.57 60.57 0.28 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
J&J 134.84 278.81B - 134.84 134.84 1.34 1.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Visa 187.5 254.15B - 187.5 187.5 0.94 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Royal Dutch Shell ADR 52 251.97B - 52 52 0.50 0.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Bank of America 30.91 244.87B - 30.91 30.91 0.19 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Bank of America 30.53 244.61B - 30.53 30.53 0.28 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Wells Fargo&Co 43.67 231.44B - 43.67 43.67 0.18 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Walmart 104.82 216.52B - 104.82 104.82 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Nestle ADR 102 207.26B - 102 102 1.00 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Chevron 102.42 206.98B - 102.42 102.42 0.58 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
UnitedHealth 265.8 201.98B - 265.8 265.8 5.70 2.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
AT&T 34.725 201.53B - 34.725 34.725 0.06 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
AT&T 34.88 201.53B - 34.88 34.88 0.34 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Intel 61.57 198.45B - 61.57 61.57 6.61 12.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Home Depot 211.4 192.81B - 211.4 211.4 0.45 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Pfizer 35.3 181.81B - 35.3 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۳۶
Pfizer 34.2 181.81B - 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۳۶
Toyota Motor ADR 128.28 181.41B - 128.28 128.28 0.52 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Verizon 54.59 178.09B - 54.59 54.59 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Verizon 54.72 178.09B - 54.72 54.72 0.15 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Mastercard 296 175.90B - 296 296 3.50 1.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
PetroChina ADR 42.8 175.22B - 42.8 42.8 1.00 2.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Cisco 44.23 173.37B - 44.23 44.23 0.25 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Cisco 44.55 173.37B - 44.55 44.55 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Procter&Gamble 110.2 168.16B - 110.2 110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۳۶
Boeing 287 167.45B - 287 287 2.50 0.88% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Novartis ADR 85.5 164.96B - 85.5 85.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۳
HSBC ADR 34.2 160.73B - 34.2 34.2 0.40 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Coca-Cola 52.36 159.89B - 52.36 52.36 0.61 1.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Oracle 49.84 154.09B - 49.84 49.84 0.20 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳
Oracle 49.65 154.09B - 49.65 49.65 0.52 1.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۱۳