شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.0802
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:22:43
0 (3.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
1 (2.86%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
3 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
9 (33.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AstraZeneca 901.4 1.17T 889.7 889.7 901.4 10.98 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Novo Nordisk B 417.75 978.90B 416.3 416.3 417.75 5.45 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Hufvudstaden A 128.8 936.45B 126.8 126.2 128.8 4.00 3.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Statoil 135.98 451.02B 135.95 134.45 135.98 1.84 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Alibaba 179.4 380.30B 180.2 179.4 180.2 3.20 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
ABB 185 377.60B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Investor A 452 347.61B 448 445 452 17.98 4.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Investor B 453.3 347.61B 449.1 445.4 453.3 13.30 3.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Atlas Copco A 324.8 346.49B 319.5 318.8 324.8 13.70 4.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Atlas Copco B 286.15 346.49B 282.1 281.4 286.15 9.93 3.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Visa A 142.1 325.36B - 142.1 142.1 1.10 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
Samsung Electronics DRC 992.25 320.80B 980 980 992.25 25.88 2.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 824 320.80B - 824 824 17.32 2.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
Nestle 101.072 299.11B - 101.072 101.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Nestle 89.99 283.11B - 89.99 89.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Roche Holding 274.4 275.55B - 274.4 274.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Roche Holding Participation 273.96 275.55B - 273.96 273.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Oersted 642.28 269.29B 640 637.2 642.28 1.12 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
LM Ericsson B 79.8 262.60B 79.64 79.64 80.21 0.88 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Ericsson A 81.8 262.60B - 81.8 81.8 1.96 2.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰
Volvo A 120.4 245.29B 117.8 116.7 120.4 7.00 6.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Volvo B 120.75 245.29B 117.9 116.85 120.75 6.94 6.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Nordea Bank 54.67 224.20B 55.16 54.41 55.16 0.45 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Telenor 151.7 218.60B 150.75 150.75 151.7 1.85 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Coloplast 1009 215.42B 1007.5 1007.5 1016 21.43 2.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
H&M B 125.4 206.22B 121.15 121.15 125.4 10.35 9.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Essity B 287.5 200.94B 286.8 286.8 287.5 0.30 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
Essity A 286.5 200.94B 286 286 288 1.45 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۴۱
ASSA ABLOY B 180.1 199.38B 177.2 175.75 180.1 6.00 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Novartis 87.865 188.28B - 87.865 87.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
DnB 111.55 179.92B 112.1 111.55 112.1 0.25 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Nokia Oyj 31.66 179.60B 31.61 31.3 31.66 1.38 4.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Novartis 78.3687 178.75B - 78.3687 78.3687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Hexagon B 421.8 177.95B 417.6 413 421.8 15.00 3.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Svenska Handelsbanken B 88.4 175.23B 87.6 87.2 88.4 1.58 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Svenska Handelsbanken A 79.3 175.23B 79 78.04 79.3 2.29 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Sandvik AB 138.55 173.92B 137.75 137.05 138.55 4.59 3.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Louis Vuitton 342.75 173.26B 338.7 338.7 342.75 14.85 4.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Nordea Bank 37.38 152.61B 37.42 37.12 37.42 0.71 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
SEB A 67.64 146.85B 66.92 65.96 67.64 3.80 5.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی