شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کرواسی
کرواسی

HRK/USD

0.1491
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:35
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

248
قیمت روز
1 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
12 (5.08%)
تغییر ۳ ماهه
26 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
50 (25.25%)
نوسان سالیانه

CROBEX10

2,049
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:34:59
38 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
159 (8.42%)
تغییر ۶ ماهه
293 (16.67%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3160 31.60B - 3160 3160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Zagrebacka Banka 68.5 19.53B - 68.5 68.5 0.50 0.74% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Hrvatske Telekom 184 12.21B 185 184 185 4.00 2.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Valamar Riviera DD 37.9 5.08B - 37.9 37.9 0.10 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Adris Grupa P 499 4.67B - 499 499 1.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Plava Laguna DD 1700 3.91B - 1700 1700 20.00 1.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Maistra dd 302 3.28B - 302 302 2.00 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Atlantic Grupa 1320 3.27B - 1320 1320 10.00 0.76% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Podravka 476 2.27B - 476 476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Arenaturist 378 2.14B - 378 378 6.00 1.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Koncar Elektro 660 1.70B 645 645 660 10.00 1.54% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hup Zagreb 3480 1.43B - 3480 3480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Ericsson N.Tesla 1410 1.39B 1415 1410 1415 45.00 3.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Liburnia Riviera Hoteli DD 4000 1.27B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
Ad Plastik 194.5 825.22M 195 194.5 195 0.50 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Atlantska Plovidba 348 662.87M 347 347 348 7.00 2.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Luka Rijeka 41.8 620.10M - 41.8 41.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Kras dd 840 546.70M 820 820 840 30.00 3.57% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Imperial DD 800 518.22M - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۲
Tankerska Next Generation 45 410.47M - 45 45 1.60 3.56% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Dalekovod 5.1 285.51M 5.18 5.1 5.18 0.12 2.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Viro 57.5 174.72M - 57.5 57.5 2.50 4.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Luka Ploce 404 170.88M - 404 404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Djuro Djakovic 5.28 162.96M 5.4 5.28 5.4 0.18 3.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hoteli Maestral DD 250 155.75M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۳:۰۲
Ledo 388 121.80M - 388 388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Losinjska Plovidba 145 107.97M - 145 145 13.00 9.85% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Uljanik Plovidbe 30 61.19M - 30 30 0.60 2.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Ingra 3.82 58.79M - 3.82 3.82 0.08 2.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Petrokemija 55.5 38.61M - 55.5 55.5 0.50 0.90% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Tehnika 147 21.98M - 147 147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
Belje 2.4 19.72M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Varteks dd 17.5 18.88M - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Vpik 4.48 6.73M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Jadran dd 14.85 - - 14.85 14.85 0.10 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
RIZ Odasiljaci dd 1.08 - - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Pectinatus 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳
Lux Ulaganja 2060 - - 2060 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۳