شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0012
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت 04:08:12
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.69%)
نوسان سالیانه

IGPA General

3,995
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۴۰۰
ساعت 23:35:44
291 (6.79%)
تغییر ۳ ماهه
935 (18.96%)
تغییر ۶ ماهه
322 (8.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Las Condes 19891 161.01B 19891 19891 19891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۵۸
Oxiquim 6399 159.25B 6399 6077 6399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۳۷
Agencias Universales 181.57 153.13B 181.57 181.57 181.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Salmones Camanchaca 2296.7 151.80B 2296.7 2296.7 2296.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۵۸
NSIA Banque 5920 150.88B 5920 5920 5920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
Nitratos de Chile 1 150.64B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۵۷
SA Vina Santa Rita 144 148.98B 144 144 144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۱:۴۵
Compania Industr el Volcan SA 1910 143.25B 1910 1910 1910 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰:۵۱
Citigroup 70.02 142.39B 70.02 70.02 71.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
Grupo Empresas Navieras 20.5 141.65B 20.5 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
American Express 173.97 140.86B 173.97 173.97 173.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ساعت ۱۰:۵۴
Pes Camanchaca 33.57 139.34B 33.57 33.57 33.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۵۷
Societe Africaine de Plantations 5380 138.01B 5380 5380 5380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Starbucks 111.78 133.82B 111.78 111.78 111.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۵۸
Bollore Africa Logistics 2275 133.06B 2275 2275 2275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Maritima De In 46.55 131.04B 46.55 46.55 46.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۵
Socovesa 104.2 127.53B 104.2 104.2 104.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۵۵
Boeing 220.83 126.59B 220.83 220.83 220.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۳۲
Target 242.41 123.08B 242.41 242.41 242.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۵۷
Bank of Africa Burkina Faso 5500 120.78B 5500 5500 5500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
Bank of Africa Cote d’Ivoire 4850 120.78B 4850 4850 4850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Total Cote d’Ivoire 1945 119.63B 1945 1945 1945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Salfacorp 263 118.32B 263 261.2 263 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۵۸
General Electric 104.21 114.95B 104.21 104.21 104.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۳۲
CVS Health Corp 83.6 112.02B 83.6 83.6 83.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ساعت ۱۲:۵۶
Ivoirienne d’Electricite 1965 112.00B 1965 1965 1965 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Cintac 255.37 110.17B 255.37 255.37 255.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
Besalco Sa 188.04 108.34B 188.04 188.04 188.04 0.04 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Bank of Africa Benin 5300 107.59B 5300 5300 5300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Banque Internationale Cote d Ivoire 6400 106.67B 6400 6400 6400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۵۴
Societe des Caoutchoucs 4995 103.69B 4995 4995 4995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Enjoy 3.07 102.53B 3.07 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۵۶
Booking 2262.4 101.13B 2262.4 2262.4 2262.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۴۵
Melon 0.36 100.60B 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۳۸
Axxion 2.2 90.03B 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Palmci 6195 88.74B 6195 6195 6195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۵۶
Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores 1799 86.35B 1799 1799 1799 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۵۰
Paz Corp 300.32 85.10B 300.32 300.32 300.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۵۸
Gilead 65.55 83.88B 65.55 65.55 65.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۹
Betlan Dos 2 81.89B 2 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی