شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:29:47
0 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

IGPA General

3,978
قیمت روز
39 (0.99%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 22:31:52
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
596 (13.03%)
تغییر ۶ ماهه
907 (18.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Forus 1019.5 263.51B - 1019.5 1019.5 14.20 1.41% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Sonda 625 531.34B - 625 625 15.00 2.46% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Iam Sa 670 660.00B - 670 670 10.00 1.52% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Masisa 13.61 108.18B - 13.61 13.61 0.19 1.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Vapores 19.88 727.84B - 19.88 19.88 0.23 1.17% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Embonor B 1030 526.18B - 1030 1030 15.40 1.50% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Salfacorp 442 198.86B - 442 442 0.74 0.17% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Besalco Sa 430 244.87B - 430 430 6.24 1.47% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Oro Blanco 1.97 271.12B - 1.97 1.97 0.02 0.96% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Ripley Corp 266 509.18B - 266 266 7.00 2.70% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Grupo Security 152.9 624.72B - 152.9 152.9 0.90 0.59% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Inv La Constru 5400 535.00B - 5400 5400 50.00 0.93% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Cap 5861 871.28B - 5861 5861 160.90 2.82% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Cmpc 1648.1 4.18T - 1648.1 1648.1 28.90 1.75% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Entel 5377 1.62T - 5377 5377 21.20 0.39% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Colbun 137 2.40T - 137 137 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Aesgener 132.45 1.09T - 132.45 132.45 2.65 2.04% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Cencosud 1339.8 3.80T - 1339.8 1339.8 20.80 1.58% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Parq Arauco 1323.9 1.20T - 1323.9 1323.9 28.90 2.23% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Aguas Andinas 265.2 1.63T - 265.2 265.2 0.94 0.35% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Enersis Chile 63.5 4.39T - 63.5 63.5 1.50 2.36% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Sigdo Koppers 885 951.38B - 885 885 3.19 0.36% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Cervecerias Un 5780 2.13T - 5780 5780 101.00 1.75% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Itau CorpBanca 2.69 1.37T - 2.69 2.69 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Latam Airlines 1374 824.71B - 1374 1374 73.00 5.61% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Vina Concha To 1270 962.14B - 1270 1270 10.00 0.79% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Cencosud Shopping 1410 2.40T - 1410 1410 5.00 0.36% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Engie Energia Chile 1095.1 1.15T - 1095.1 1095.1 10.10 0.93% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Embotelladora Andina 1880 1.80T - 1880 1880 20.00 1.06% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Banco de Credito e Inversiones 27162 3.85T - 27162 27162 162.00 0.60% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Falabella 2733 6.77T - 2733 2733 33.00 1.22% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Soquimich B 23299 6.13T - 23299 23299 249.00 1.08% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
ENEL Americas 117.2 8.83T - 117.2 117.2 0.26 0.22% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Santander Chil 32.4 6.11T - 32.4 32.4 0.55 1.70% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Banco De Chile (SN) 71.5 7.21T - 71.5 71.5 1.18 1.65% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۳
Empresas Tricot 490.31 210.20B - 490.31 490.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۲:۲۳
SMU 135.01 779.36B - 135.01 135.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Salmones Camanchaca 4846.3 595.21B - 4846.3 4846.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Plaza 1346.1 2.64T - 1346.1 1346.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۱۵
Cintac 340 149.54B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۱۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی