شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:50:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,641
قیمت روز
11 (0.24%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:01:55
303 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
333 (6.69%)
تغییر ۶ ماهه
785 (14.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 15800 2230.00B - 15800 15800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
ETI 14 754.37B - 14 14 1.00 7.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe Generale de Banques 8200 376.29B - 8200 8200 200.00 2.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Coris Bank 7800 281.60B - 7800 7800 100.00 1.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bank of Africa Senegal 1675 280.16B - 1675 1675 25.00 1.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Ecobank 3390 264.24B - 3390 3390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Bollore Africa Logistics 1800 206.85B - 1800 1800 100.00 5.88% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Cfao Cote d’Ivoire 460 136.03B - 460 460 5.00 1.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Total Cote d’Ivoire 1390 125.61B - 1390 1390 90.00 6.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe de Limonaderie 41000 121.81B - 41000 41000 1500.00 3.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Banque Internationale Cote d Ivoire 6495 121.67B - 6495 6495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Ivoirienne d’Electricite 1300 100.52B - 1300 1300 10.00 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bank of Africa Benin 3900 97.84B - 3900 3900 90.00 2.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bank of Africa Burkina Faso 3720 87.40B - 3720 3720 15.00 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3400 84.00B - 3400 3400 50.00 1.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe des Caoutchoucs 2750 82.09B - 2750 2750 120.00 4.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe Africaine de Plantations 1690 81.79B - 1690 1690 25.00 1.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Vivo Energy 880 72.45B - 880 880 10.00 1.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Uniwax 2000 64.33B - 2000 2000 120.00 6.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Nestle Cote d’Ivoire 280 58.38B - 280 280 20.00 7.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Filatures Tissages Sacs 1290 56.27B - 1290 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Africa Niger 3505 55.25B - 3505 3505 100.00 2.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
BOA Mali 1195 54.34B - 1195 1195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Total Senegal 1425 54.34B - 1425 1425 95.00 7.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Palmci 2000 48.70B - 2000 2000 150.00 7.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe Ivoirienne des Tabacs 630 41.30B - 630 630 30.00 5.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe Multinationale de Bitumes 3395 38.00B - 3395 3395 5.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe de Distribution d’Eau 3100 37.80B - 3100 3100 100.00 3.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe Ivoirienne Banque 2640 33.50B - 2640 2640 5.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Tractafric Motors 2875 26.40B - 2875 2875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۰۵
Sucrivoire 680 22.64B - 680 680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Bernabe Cote d’Ivoire 735 16.53B - 735 735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Servair Abidjan 1560 16.37B - 1560 1560 5.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Onatel 2750 15.93B - 2750 2750 30.00 1.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 640 8.29B - 640 640 10.00 1.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Crown Societe Ivoirienne 130 7.05B - 130 130 5.00 4.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Air Liquide 255 3.06B - 255 255 30.00 13.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۶
Societe d’Etudes et de Travaux 275 3.02B - 275 275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲