شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:50:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,694
قیمت روز
122 (2.6%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:02:09
299 (5.99%)
تغییر ۳ ماهه
335 (6.65%)
تغییر ۶ ماهه
673 (12.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16000 2230.00B - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ETI 14 754.37B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Societe Generale de Banques 8000 376.29B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Coris Bank 7800 281.60B - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Bank of Africa Senegal 1560 280.16B - 1560 1560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Ecobank 3200 264.24B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Bollore Africa Logistics 1625 206.85B - 1625 1625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Cfao Cote d’Ivoire 480 136.03B - 480 480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Total Cote d’Ivoire 1300 125.61B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe de Limonaderie 43000 121.81B - 43000 43000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Banque Internationale Cote d Ivoire 6495 121.67B - 6495 6495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Ivoirienne d’Electricite 1360 100.52B - 1360 1360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Bank of Africa Benin 3750 97.84B - 3750 3750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Africa Burkina Faso 3735 87.40B - 3735 3735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3350 84.00B - 3350 3350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe des Caoutchoucs 2500 82.09B - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Societe Africaine de Plantations 1500 81.79B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Vivo Energy 850 72.45B - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Uniwax 1725 64.33B - 1725 1725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Nestle Cote d’Ivoire 335 58.38B - 335 335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Filatures Tissages Sacs 1200 56.27B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Africa Niger 3400 55.25B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Total Senegal 1300 54.34B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
BOA Mali 1200 54.34B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Palmci 2000 48.70B - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Societe Ivoirienne des Tabacs 600 41.30B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Societe Multinationale de Bitumes 2945 38.00B - 2945 2945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Societe de Distribution d’Eau 3000 37.80B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Societe Ivoirienne Banque 2640 33.50B - 2640 2640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Tractafric Motors 2875 26.40B - 2875 2875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۰۵
Sucrivoire 650 22.64B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Bernabe Cote d’Ivoire 735 16.53B - 735 735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Servair Abidjan 1465 16.37B - 1465 1465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Onatel 2720 15.93B - 2720 2720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 615 8.29B - 615 615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Crown Societe Ivoirienne 125 7.05B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Air Liquide 210 3.06B - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe d’Etudes et de Travaux 245 3.02B - 245 245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲