کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7951
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 05:57:05
0 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.28%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,146
قیمت روز
2 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:01:15
77 (7.23%)
تغییر ۳ ماهه
157 (15.94%)
تغییر ۶ ماهه
292 (34.23%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shopify Inc 1508.52 190.22B 1508.52 1508.52 1508.52 3.17 0.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Shopify Inc 1511.31 184.98B 1511.31 1511.31 1511.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Toronto Dominion Bank 83.6 150.71B 83.6 83.25 83.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Canadian National Railway 146.98 104.59B 146.98 146.98 146.98 0.31 0.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Bank of Nova Scotia Pref E 24.98 95.16B 24.98 24.98 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
Bnk Of Nva 3.70% Five Rst 32 Prf 24.95 95.16B 24.95 24.95 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱:۳۵
Bank of Nova Scotia Pref F 24.99 95.16B 24.99 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱:۳۵
Bank of Nova Scotia 78.48 95.16B 78.48 78.48 78.48 0.10 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Bank of Nova Scotia Pref H 25.5 95.16B 25.5 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
BNS Pref 40 24.45 95.16B 24.55 24.45 24.55 0.05 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Bank of Nova Scotia Pref G 25.21 95.16B 25.21 25.21 25.21 0.03 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Bank of Nova Scotia 78.49 94.88B 78.49 78.49 78.49 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Brookfield Asset Management 57.7 87.20B 57.7 57.7 57.7 0.24 0.42% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Brookfield Asset Managemnt 18 Prf 24.03 87.20B 24.03 24.03 24.03 0.22 0.92% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Brookfield Asset Management Pref A 42 20.61 87.20B 20.61 20.61 20.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Brookfield Asset Management Pref K 12.27 87.20B 12.27 12.27 12.27 0.16 1.32% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Brookfield Asset Management Pref E 16.59 87.20B 16.59 16.59 16.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
Brookfield Asset Management Pref G 16.3 87.20B 16.3 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۳:۳۹
Brookfield Asset Cl A 36 Cum Prf 24.05 87.20B 24.05 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Brookfield Asset Mgmt 2 Cl A Prf 12.35 87.20B 12.35 12.35 12.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Brokfld Aset Mgt Cl A 26 Cum Prf 18.04 87.20B 18.04 18.04 18.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
Brookfield Asset Management Pref M 23.89 87.20B 23.89 23.89 23.89 0.07 0.29% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Brookfield Asset Management Pref A 40 21.4 87.20B 21.4 21.23 21.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۴۰
Brkfld Asst Mgnt 28 Cl A Cum Prf 15.59 87.20B 15.59 15.59 15.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
Brookfield Asset Management Pref A 44 26.46 87.20B 26.46 26.46 26.46 0.16 0.61% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Brookfield Asset Management Pref R 17.9 87.20B 17.9 17.9 17.9 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Brookfld Ast Man 34 Cl A Cum Prf 20.91 87.20B 20.91 20.91 20.91 0.09 0.43% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Brookfield Asset Cl A 32 Cum Prf 22.92 87.20B 22.92 22.92 22.92 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Brookfld Ast Mgt Cl A 30 Cum Prf 22.13 87.20B 22.13 22.13 22.13 0.03 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Brookfield Asset Management Pref A 37 24.24 87.20B 24.24 24.24 24.24 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Brookfield Asset Management Pref A 38 19.1 87.20B 19.1 19.1 19.1 0.09 0.47% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Brookfield Asset Management Pref C 12.09 87.20B 12.09 12.09 12.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Brookfield Asset Management Inc Pref 46 25.36 87.20B 25.36 25.36 25.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
Brookfield Asset Pref A 25.14 87.20B 25.14 25.14 25.14 0.04 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Brookfield Asset Management 57.73 86.20B 57.73 57.73 57.73 0.12 0.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Bank of Nova Scotia Pref D 25 85.06B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
Bank Of Nova Scotia Non Cm 30 Prf 25 85.06B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
Bank of Montreal Pref B 25.72 74.86B 25.72 25.72 25.72 0.06 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Bank of Montreal Pref Y 23.89 74.86B 23.89 23.89 23.89 0.19 0.80% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Bank of Montreal Pref A 24.9 74.86B 24.9 24.9 24.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۲۰:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی