کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7971
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:44:13
0 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.32%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,222
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:35:27
85 (7.49%)
تغییر ۳ ماهه
152 (14.19%)
تغییر ۶ ماهه
244 (24.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shopify Inc 1938.77 238.43B 1910.08 1910.08 1938.77 44.98 2.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Shopify Inc 1931.44 238.43B 1908.52 1908.52 1931.44 25.72 1.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Royal Bank of Canada Pref O 26.22 179.91B 26.22 26.22 26.22 0.16 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
RBC Pref R 25 179.91B 25 25 25 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Royal Bank of Canada Pref J 24.63 179.91B 24.63 24.63 24.63 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Royal Bank of Canada Pref M 24.27 179.91B 24.27 24.27 24.27 0.13 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Royal Bank Of Canada 127.15 179.91B 126.22 126.22 127.15 0.57 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Royal Bank of Canada Pref H 23.91 179.91B 23.89 23.89 23.91 0.04 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
RBC Pref 26.05 179.91B 26.05 26.05 26.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۴
Royal Bank of Canada 25.36 179.91B 25.36 25.36 25.36 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Royal Bank of Canada Pref Z 23.81 179.91B 23.85 23.81 23.85 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Royal Bank of Canada Pref P 26.46 179.91B 26.46 26.46 26.46 0.10 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Toronto Dominion Bank 83.95 152.16B 83.62 83.62 83.95 0.07 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Toronto Dominion Bank Pref A 23.87 152.16B 23.87 23.87 23.87 0.18 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Toronto Dominion Bank Pref C 23.89 152.16B 23.89 23.89 23.89 0.04 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Toronto Dominion Bank Pref D 24.48 152.16B 24.48 24.48 24.48 0.13 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Toronto Dominion Bank Pref B 23.75 152.16B 23.8 23.75 23.8 0.07 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Toronto-Dominion Bank Pref H 25.22 152.16B 25.22 25.22 25.22 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Toronto Dominion Bank Pref E 24.67 152.16B 24.74 24.67 24.74 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Toronto Dominion Bank 83.9 152.16B 83.62 83.62 83.9 0.10 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Brookfield Asset Cl A 32 Cum Prf 24.51 103.90B 24.6 24.51 24.6 0.10 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Brokfld Aset Mgt Cl A 26 Cum Prf 19.92 103.90B 20.13 19.92 20.13 0.28 1.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Brookfield Asset Cl A 36 Cum Prf 25.35 103.90B 25.35 25.35 25.35 0.11 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Brookfield Asset Mgmt 2 Cl A Prf 13.55 103.90B 13.55 13.55 13.55 0.18 1.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Brookfield Asset Management Pref A 44 27.25 103.90B 27.25 27.25 27.25 0.14 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfld Ast Mgt Cl A 30 Cum Prf 24.59 103.90B 24.59 24.59 24.59 0.03 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfld Ast Man 34 Cl A Cum Prf 23.17 103.90B 23.17 23.17 23.17 0.03 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Management Pref A 42 23.28 103.90B 23.28 23.28 23.28 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Pref A 25.8 103.90B 25.89 25.8 25.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Brookfield Asset Management 69.74 103.90B 68.23 68.23 69.74 1.36 1.99% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Brookfield Asset Management 69.8 103.90B 68.21 68.21 69.8 1.64 2.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Brookfield Asset Management Pref G 16.61 103.90B 16.61 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Management Pref C 13.27 103.90B 13.27 13.27 13.27 0.07 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Management Pref K 13.35 103.90B 13.35 13.35 13.35 0.05 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Management Pref R 19.95 103.90B 19.95 19.95 19.95 0.11 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Management Pref A 37 25.16 103.90B 25.16 25.16 25.16 0.10 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Management Pref A 38 21.55 103.90B 21.55 21.55 21.55 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Management Pref A 40 23.94 103.90B 23.94 23.94 23.94 0.10 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brookfield Asset Managemnt 18 Prf 25.02 103.90B 25.02 25.02 25.02 0.05 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Brkfld Asst Mgnt 28 Cl A Cum Prf 17.4 103.90B 17.39 17.39 17.4 0.05 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی