کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7573
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 01:12:05
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.15%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

960
قیمت روز
2 (0.24%)
تغییر روزانه
۶ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:30:57
7 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
80 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
22 (2.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shopify Inc 1369.86 163.44B - 1369.86 1369.86 27.76 2.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Shopify Inc 1360 162.71B - 1345.34 1360 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Canadian National Railway 134.79 95.41B - 134.68 134.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Bnk Of Nva 3.70% Five Rst 32 Prf 24.91 68.26B - 24.91 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Bank Of Nova Scotia Non Cm 30 Prf 25 68.26B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
Bank of Nova Scotia Pref D 25 68.26B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
Bank of Nova Scotia 56.31 68.26B - 56.31 56.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
BNS Pref 40 20.24 68.26B - 20.24 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Bank of Nova Scotia Pref H 25.36 68.26B - 25.36 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Bank of Nova Scotia Pref E 25.38 68.26B - 25.38 25.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Bank of Nova Scotia Pref F 24.89 68.26B - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Bank of Nova Scotia Pref G 25.44 68.26B - 25.44 25.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management 43.03 67.29B - 43.03 43.03 0.11 0.26% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Brookfield Asset Pref A 24.6 64.87B - 24.6 24.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref G 11.28 64.87B - 11.28 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref C 8.3 64.87B - 8.3 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfld Ast Man 34 Cl A Cum Prf 16.16 64.87B - 16.16 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Managemnt 18 Prf 22.5 64.87B - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref A 44 25.15 64.87B - 25.15 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Brookfld Ast Mgt Cl A 30 Cum Prf 17.1 64.87B - 17.1 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref K 8.26 64.87B - 8.26 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Cl A 36 Cum Prf 22.91 64.87B - 22.91 22.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Cl A 32 Cum Prf 17.4 64.87B - 17.4 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brokfld Aset Mgt Cl A 26 Cum Prf 13.46 64.87B - 13.46 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brkfld Asst Mgnt 28 Cl A Cum Prf 11.14 64.87B - 11.14 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Mgmt 2 Cl A Prf 8.35 64.87B - 8.25 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management 43.14 64.87B - 43.14 43.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref R 13.3 64.87B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref M 22.65 64.87B - 22.65 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Inc Pref 46 24.75 64.87B - 24.75 24.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref A 42 15.59 64.87B - 15.59 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref A 40 16.4 64.87B - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref A 38 15 64.87B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref A 37 23.35 64.87B - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Brookfield Asset Management Pref E 12.85 64.87B - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Newmont Goldcorp 80.12 64.39B - 79.12 80.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Barrick Gold 35.32 62.73B - 35.26 35.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
CNOOC ADR 141.01 58.39B - 141.01 141.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Canadian Pacific Railway 405.11 57.57B - 403.57 405.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Enbridge 28.39 57.41B - 23.16 28.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی