ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 11300 1.12T - 11300 11300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۴۰
Societe Generale de Banques 6980 264.13B - 6980 8005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۴۱
Bank of Africa Senegal 1330 240.00B - 1330 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Coris Bank 7500 240.00B - 7500 7500 100.00 1.35% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
ETI 13 215.40B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Onatel 2750 187.00B - 2750 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۷
Ecobank 3370 185.52B - 3370 3370 10.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
Societe Ivoirienne Banque 2600 130.00B - 2600 2600 5.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
NSIA Banque 5300 122.80B - 5300 5300 5.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
Banque Internationale Cote d Ivoire 6385 106.42B - 6385 6385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۶
Societe de Limonaderie 48245 79.42B - 48245 48245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۳۹
Ivoirienne d’Electricite 1370 76.72B - 1370 1370 25.00 1.82% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۰
Total Cote d’Ivoire 1185 74.61B - 1185 1185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Bank of Africa Benin 3690 74.34B - 3690 3690 90.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۰
Bank of Africa Burkina Faso 3300 72.60B - 3300 3300 100.00 3.03% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۰
Bollore Africa Logistics 1275 69.41B - 1275 1275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۷
Cfao Cote d’Ivoire 370 67.11B 380 370 380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3200 64.00B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Societe des Caoutchoucs 2180 47.09B - 2180 2180 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
Total Senegal 1400 45.61B - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Bank of Africa Niger 3305 42.97B - 3305 3305 185.00 5.60% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۰
Unilever Cote d’Ivoire 4165 38.25B - 4165 4165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۳۵
Vivo Energy 600 37.80B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Societe Africaine de Plantations 1500 35.53B 1320 1320 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴
Palmci 1600 24.73B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Societe de Distribution d’Eau 2700 24.30B - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Societe Multinationale de Bitumes 3095 24.13B - 3095 3095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Uniwax 1055 21.89B - 1055 1055 85.00 8.06% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۰
Filatures Tissages Sacs 1490 21.01B - 1490 1490 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Tractafric Motors 2050 20.99B - 2050 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
BOA Mali 1100 17.00B 1070 1070 1100 45.00 4.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
Servair Abidjan 1005 10.97B - 1005 1005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Sucrivoire 500 9.80B - 500 500 20.00 4.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۳
Societe Ivoirienne des Tabacs 475 8.53B - 475 475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Nestle Cote d’Ivoire 320 7.06B - 320 320 5.00 1.59% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۴
Societe Ivoirienne de Cables 1025 6.07B - 1025 1025 25.00 2.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۰
Movis Cote Ivoire 2395 4.00B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Bernabe Cote d’Ivoire 600 3.97B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۶
Societe d’Etudes et de Travaux 275 3.70B - 275 275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۳۵
Crown Societe Ivoirienne 140 3.53B - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی