شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16000 2230.00B - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
ETI 14 754.37B - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Societe Generale de Banques 7820 376.29B - 7820 7820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Coris Bank 7805 281.60B - 7805 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bank of Africa Senegal 1550 280.16B - 1550 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Ecobank 3195 264.24B - 3195 3195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Bollore Africa Logistics 1650 206.85B - 1650 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Cfao Cote d’Ivoire 450 136.03B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Total Cote d’Ivoire 1300 125.61B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe de Limonaderie 42200 121.81B - 42200 42200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Banque Internationale Cote d Ivoire 6495 121.67B - 6495 6495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Ivoirienne d’Electricite 1300 100.52B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Africa Benin 3750 97.84B - 3750 3750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Africa Burkina Faso 3745 87.40B - 3745 3745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3350 84.00B - 3350 3350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe des Caoutchoucs 2350 82.09B - 2350 2350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Africaine de Plantations 1400 81.79B - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Vivo Energy 850 72.45B - 850 850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Uniwax 1720 64.33B - 1720 1720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Nestle Cote d’Ivoire 345 58.38B - 345 345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Filatures Tissages Sacs 1200 56.27B - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Bank of Africa Niger 3400 55.25B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Total Senegal 1300 54.34B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
BOA Mali 1185 54.34B - 1120 1185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Palmci 2080 48.70B - 2080 2080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne des Tabacs 600 41.30B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Societe Multinationale de Bitumes 2740 38.00B - 2740 2740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe de Distribution d’Eau 2995 37.80B - 2995 2995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne Banque 2530 33.50B - 2515 2530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Tractafric Motors 2875 26.40B - 2875 2875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۰۵
Sucrivoire 685 22.64B - 675 685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bernabe Cote d’Ivoire 730 16.53B - 730 730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Servair Abidjan 1405 16.37B - 1405 1405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Onatel 2710 15.93B - 2710 2710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Unilever Cote d’Ivoire 3500 14.89B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Societe Ivoirienne de Cables 600 8.29B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Crown Societe Ivoirienne 125 7.05B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Air Liquide 210 3.06B - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Societe d’Etudes et de Travaux 245 3.02B - 245 245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Movis Cote Ivoire 2395 2.42B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲