شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecobank 2945 162.12B - 2945 2945 5.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
BOA Mali 1015 15.68B - 1015 1015 25.00 2.53% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Coris Bank 7250 232.00B - 7250 7250 50.00 0.69% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Sucrivoire 525 10.29B - 525 525 25.00 5.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
NSIA Banque 3390 78.55B - 3390 3390 90.00 2.73% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Vivo Energy 590 37.17B - 590 590 10.00 1.69% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Bank of Africa Benin 3460 69.70B - 3460 3460 10.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Bank of Africa Niger 3600 46.80B - 3600 3600 100.00 2.86% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Cfao Cote d’Ivoire 385 69.83B - 385 385 15.00 4.05% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Total Cote d’Ivoire 1195 75.24B - 1195 1195 5.00 0.42% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Bank of Africa Senegal 1370 232.00B - 1370 1370 45.00 3.40% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Nestle Cote d’Ivoire 300 6.62B - 300 300 20.00 6.67% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Filatures Tissages Sacs 995 14.03B - 995 995 5.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Societe des Caoutchoucs 1580 34.13B - 1580 1580 80.00 5.33% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Bollore Africa Logistics 1250 68.04B - 1250 1250 10.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Societe Ivoirienne Banque 2405 120.25B - 2405 2405 70.00 2.91% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Ivoirienne d’Electricite 1120 62.72B - 1120 1120 60.00 5.36% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Bank of Africa Burkina Faso 3200 70.40B - 3200 3200 15.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Societe Generale de Banques 7100 220.89B - 7100 7100 150.00 2.11% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Societe Nationale des Telecom 12800 1.28T - 12800 12800 75.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2810 56.20B - 2810 2810 40.00 1.42% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Societe de Distribution d’Eau 2650 23.85B - 2650 2650 200.00 7.55% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۹
Onatel 2830 192.44B - 2830 2830 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Air Liquide 215 1.88B - 215 215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Servair Abidjan 1100 12.00B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Societe Ivoirienne 1890 1.13B - 1890 1890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Crown Societe Ivoirienne 145 3.65B - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Societe Ivoirienne de Cables 740 4.38B - 740 740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Societe Ivoirienne des Tabacs 580 10.41B - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Societe Africaine de Plantations 980 25.05B - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Societe Multinationale de Bitumes 2270 17.70B - 2270 2270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۵
Total Senegal 1290 42.03B - 1290 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۳:۵۳
Nei-Ceda Ci 145 1.85B - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Palmci 1180 18.24B - 1180 1180 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Uniwax 900 18.68B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۰:۲۵
Bernabe Cote d’Ivoire 650 4.31B - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۲۴
Societe d’Etudes et de Travaux 190 2.55B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۲۴
Banque Internationale Cote d Ivoire 5000 83.33B - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۰:۲۴
Alios Finance Safca 300 2.44B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Societe de Limonaderie 45500 74.90B - 45500 45500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی