ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 12995 1.30T 12995 12995 12995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Bank of Africa Senegal 1570 249.28B 1570 1570 1570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Societe Generale de Banques 7900 245.78B 7900 7900 7995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Coris Bank 7600 243.20B 7600 7580 7600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۷
Onatel 3400 231.20B 3400 3400 3400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Ecobank 3500 192.68B 3500 3500 3500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
ETI 13 178.99B 13 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Societe Ivoirienne Banque 2795 139.75B 2795 2795 2795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
NSIA Banque 3750 92.75B 3750 3750 3800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Societe de Limonaderie 56000 92.18B 56000 56000 56000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۷
Banque Internationale Cote d Ivoire 5250 87.50B 5250 5250 5250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Bank of Africa Burkina Faso 3900 85.80B 3900 3900 3900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Ivoirienne d’Electricite 1480 82.88B 1480 1480 1480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Total Cote d’Ivoire 1280 80.59B 1280 1280 1280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Bank of Africa Benin 4000 80.58B 4000 4000 4000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Bollore Africa Logistics 1400 76.21B 1400 1400 1400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Cfao Cote d’Ivoire 410 74.36B 410 410 410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3650 73.00B 3650 3650 3650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Societe des Caoutchoucs 2800 60.49B 2800 2800 2885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Bank of Africa Niger 3900 50.70B 3900 3900 3990 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Societe Africaine de Plantations 1950 49.84B 1950 1950 2050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Palmci 3200 49.47B 3200 3000 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Total Senegal 1385 45.12B 1385 1385 1385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Unilever Cote d’Ivoire 4085 37.51B 4085 4085 4085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۷
Vivo Energy 590 37.17B 590 590 590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Societe de Distribution d’Eau 3495 31.46B 3495 3495 3495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Societe Multinationale de Bitumes 3500 27.28B 3500 3500 3500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Tractafric Motors 2100 21.50B 2100 2100 2100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Uniwax 990 20.54B 990 1000 990 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Filatures Tissages Sacs 1450 20.45B 1450 1450 1450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
BOA Mali 1250 19.31B 1250 1250 1250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Nestle Cote d’Ivoire 595 13.13B 595 595 595 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۳۶
Societe Ivoirienne des Tabacs 700 12.57B 700 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۳۵
Servair Abidjan 970 10.58B 970 930 970 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
Sucrivoire 535 10.49B 535 535 535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Societe Ivoirienne de Cables 1270 7.52B 1270 1270 1270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Crown Societe Ivoirienne 200 5.04B 200 200 200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۳:۳۹
Societe d’Etudes et de Travaux 300 4.03B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Movis Cote Ivoire 2395 4.00B 2395 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Bernabe Cote d’Ivoire 585 3.88B 585 585 585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی