شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palmci 1160 17.93B - 1160 1160 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Uniwax 940 19.51B - 940 940 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Air Liquide 225 1.97B - 225 225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Servair Abidjan 1100 12.00B - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Societe Ivoirienne 1760 1.06B - 1760 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Bernabe Cote d’Ivoire 675 4.47B - 675 675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Crown Societe Ivoirienne 160 4.03B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Societe Ivoirienne de Cables 750 4.44B - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Onatel 2900 197.20B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Coris Bank 7300 233.60B - 7300 7300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
NSIA Banque 3600 83.41B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Bank of Africa Benin 3485 70.21B - 3485 3485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Total Cote d’Ivoire 1370 86.26B - 1370 1370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Bank of Africa Senegal 1405 233.60B - 1405 1405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Societe Ivoirienne Banque 2480 124.00B - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Ivoirienne d’Electricite 1275 71.40B - 1275 1275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Bank of Africa Burkina Faso 3200 70.40B - 3200 3200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Societe Generale de Banques 7700 239.56B - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Societe Nationale des Telecom 12000 1.20T - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3000 60.00B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Societe Africaine de Plantations 1020 26.07B - 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Banque Internationale Cote d Ivoire 4850 80.83B - 4850 4850 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۱۵
Ecobank 2900 159.65B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
BOA Mali 1000 15.45B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Alios Finance Safca 300 2.44B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Bank of Africa Niger 3400 44.20B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Cfao Cote d’Ivoire 390 70.74B - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Filatures Tissages Sacs 1270 17.91B - 1270 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Societe des Caoutchoucs 1500 32.40B - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Societe de Distribution d’Eau 2900 26.10B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Societe d’Etudes et de Travaux 200 2.69B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Societe Multinationale de Bitumes 2450 19.10B - 2450 2450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۱۱
Sucrivoire 500 9.80B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۳۵
Total Senegal 1290 42.03B - 1290 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲۳:۴۱
Nei-Ceda Ci 130 1.66B - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۳۷
Societe Ivoirienne des Tabacs 610 10.95B - 610 610 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۸
Bollore Africa Logistics 1300 70.77B - 1300 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۳۸
Vivo Energy 610 38.43B - 610 610 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۳۵
Nestle Cote d’Ivoire 300 6.62B - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۲۳:۳۸
Societe de Limonaderie 45500 74.90B - 45500 45500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۰:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی