شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 13000 1.30T - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Coris Bank 7700 246.40B - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Bank of Africa Senegal 1450 246.40B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Societe Generale de Banques 7510 233.64B - 7510 7510 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Onatel 3095 210.46B - 3095 3095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Ecobank 3050 167.90B - 3050 3050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
ETI 13 164.87B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Societe Ivoirienne Banque 2600 130.00B - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Total Cote d’Ivoire 1300 81.85B - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Bollore Africa Logistics 1400 76.21B - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Ivoirienne d’Electricite 1345 75.32B - 1345 1345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Bank of Africa Burkina Faso 3405 74.91B - 3405 3405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Cfao Cote d’Ivoire 410 74.36B - 410 410 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Societe de Limonaderie 45100 74.24B - 45100 45100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
NSIA Banque 3100 71.83B - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Banque Internationale Cote d Ivoire 4200 70.00B - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Bank of Africa Benin 3400 68.49B - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Bank of Africa Cote d’Ivoire 2950 59.00B - 2950 2950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Bank of Africa Niger 3500 45.50B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Vivo Energy 700 44.10B - 700 735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Total Senegal 1290 42.03B - 1290 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Societe des Caoutchoucs 1800 38.88B - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Societe Africaine de Plantations 1350 34.50B - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Unilever Cote d’Ivoire 3500 32.14B - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Tractafric Motors 2900 29.70B - 2900 2900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Uniwax 1335 27.70B - 1335 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Societe de Distribution d’Eau 2790 25.11B - 2790 2790 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Societe Multinationale de Bitumes 2650 20.66B - 2650 2650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Palmci 1050 16.23B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
BOA Mali 900 13.91B - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Filatures Tissages Sacs 950 13.40B - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Sucrivoire 575 11.27B - 575 575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Servair Abidjan 1000 10.91B - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Societe Ivoirienne des Tabacs 525 9.43B - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Nestle Cote d’Ivoire 240 5.30B - 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۶
Bernabe Cote d’Ivoire 690 4.57B - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Movis Cote Ivoire 2395 4.00B - 2395 2395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Societe Ivoirienne de Cables 580 3.43B - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Societe d’Etudes et de Travaux 235 3.16B - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Crown Societe Ivoirienne 115 2.90B - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی