ساحل عاج
ساحل عاج

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 14275 1.43T 14275 14275 14275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Societe Generale de Banques 8800 273.78B 8800 8800 8800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Coris Bank 8300 265.60B 8300 8300 8300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Bank of Africa Senegal 1950 249.28B 1950 1950 1950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Onatel 3620 246.16B 3620 3620 3620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Ecobank 3580 197.08B 3580 3580 3580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
ETI 13 186.06B 13 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Societe Ivoirienne Banque 3400 170.00B 3400 3400 3400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Societe de Limonaderie 91800 151.11B 91800 91800 91800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Cfao Cote d’Ivoire 675 122.43B 675 675 675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
NSIA Banque 4700 116.25B 4700 4700 4700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Total Cote d’Ivoire 1650 103.89B 1650 1650 1650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Bollore Africa Logistics 1780 96.89B 1780 1780 1780 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Ivoirienne d’Electricite 1670 93.52B 1670 1670 1670 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Banque Internationale Cote d Ivoire 5355 89.25B 5355 5355 5355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Nestle Cote d’Ivoire 4000 88.28B 4000 4000 4000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Bank of Africa Burkina Faso 4000 88.00B 4000 4000 4000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Societe Africaine de Plantations 3200 81.79B 3200 3200 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Bank of Africa Benin 4000 81.12B 4000 4000 4000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Societe des Caoutchoucs 3710 80.14B 3710 3710 3710 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Bank of Africa Cote d’Ivoire 3700 74.00B 3700 3700 3700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Palmci 4400 68.02B 4400 4400 4400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Societe Ivoirienne des Tabacs 3490 62.66B 3490 3490 3490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Total Senegal 1905 62.06B 1905 1905 1905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Societe Multinationale de Bitumes 6700 52.23B 6700 6700 6700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Bank of Africa Niger 3790 49.27B 3790 3790 3790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Vivo Energy 700 44.10B 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Unilever Cote d’Ivoire 4550 41.78B 4550 4550 4550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Societe de Distribution d’Eau 4145 37.31B 4145 4145 4145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Uniwax 1575 32.68B 1575 1575 1575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Filatures Tissages Sacs 2085 29.41B 2085 2085 2085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Tractafric Motors 2600 26.62B 2600 2600 2600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۵۶
BOA Mali 1580 24.41B 1580 1580 1580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۷
Sucrivoire 1030 20.19B 1030 1030 1030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Crown Societe Ivoirienne 585 14.74B 585 585 585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Bernabe Cote d’Ivoire 2000 13.25B 2000 2000 2000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۵۶
Servair Abidjan 1175 12.82B 1175 1175 1175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Societe d’Etudes et de Travaux 700 9.41B 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۵۶
Societe Ivoirienne de Cables 1400 8.29B 1400 1400 1400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Alios Finance Safca 885 7.19B 885 885 885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی