شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5652
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:21:27
0 (0.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.69%)
نوسان سالیانه

BGBX40

585
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:33:58
21 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
18 (3.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 11.3 584.82M - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Sopharma AD 3.54 542.52M - 3.54 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Chimimport AD 1.67 527.22M - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
CEZ Distribution BG 214 478.14M - 214 214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
CB First Investment Bank AD 3.42 396.00M - 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Monbat AD 6.5 329.55M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Eurohold Bulgaria AD 1.58 292.34M - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
M S Hydraulic AD 6.35 290.96M - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Velgraf Asset 3.92 253.85M - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۱
Albena AD 41.6 239.30M - 41.6 41.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Sopharma Trading AD 5.9 236.92M - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Alcomet AD 7.8 233.39M - 7.4 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Speedy AD 50 215.10M - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
Central Co Bank 1.59 196.32M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Advance Terafun 1.9 184.69M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Holding Varna AD 38.4 184.30M - 38.4 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
BACB AD 6.5 182.72M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Stara Planina Hold AD 5.1 149.10M - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Svilosa AD 5.35 134.64M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۵
Sopharma Properties 6.6 130.68M - 6.6 6.6 0.05 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Neochim AD 17 118.38M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۰۲
Bulgartabac Holding AD 5.85 115.67M - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
Himsnab Bulgaria AD 46.4 107.27M - 46.4 46.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
CEZ Electro BG 23600 107.00M - 23600 23600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Balkan and Sea Properties 17.1 102.49M - 16.6 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Korado 6.35 98.11M - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
HES AD 4.3 90.97M - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Trace Group Hold AD 4.12 89.06M - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
BG Agro AD 1.6 79.91M - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۲۲:۰۳
Oil & Gas Exploration & Production 6.25 78.87M - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Sila Holding AD 2.2 78.13M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
CB Texim Bank AD 2.9 75.59M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Agria Group Holding AD 7.3 73.44M - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
IHB 1.03 73.14M - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Investor.BG AD 16.4 66.95M - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Zarneni Hrani Bulgaria AD 0.24 64.57M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
EMKA AD 2.4 60.65M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Holding Nov Vek AD 17 60.01M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۲
Odessos Shiprepair Yard AD 85 56.90M - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Sirma Group 0.63 54.61M - 0.63 0.63 0.02 3.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲:۰۳