برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1796
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:36:06
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

233
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:33
3 (1.30%)
تغییر ۳ ماهه
22 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
19 (8.88%)
نوسان سالیانه

Tag Along

20,081
قیمت روز
8 (0.04%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:01:37
374 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
3,554 (21.50%)
تغییر ۶ ماهه
7,352 (57.76%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hewlett Packard Co BDR 185.78 231.69B 185.78 185.78 185.78 1.18 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Bank of New York Mellon Corp BDR 259 227.13B 259 259 259 1.50 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.3 192.36B 29.3 29.3 29.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۳۷
BRADESCO ON 20.74 189.47B 20.74 20.74 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۳:۳۵
The Hershey Company BDR 180 187.14B 180 178.8 180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۳:۳۸
WEG ON 73.87 159.08B 73.87 73.87 73.87 0.66 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
SANTANDER BR UNT 38.3 143.31B 38.3 38.3 38.3 0.08 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
SANTANDER BRPN 19.87 143.31B 19.87 19.87 19.87 0.09 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
SANTANDER BRON 18.39 143.31B 18.39 18.39 18.39 0.03 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
MAGAZ LUIZA ON 21.6 140.70B 21.6 21.6 21.6 0.08 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Rede Dor 68.83 133.70B 68.83 68.83 68.83 0.33 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Metlife Inc BDR 339.58 126.59B 339.58 339.58 339.58 3.58 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
International Paper Co 316.5 123.42B 316.5 316.5 316.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۳:۳۵
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 53.72 111.00B 53.72 53.72 53.72 0.14 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Banco BTG Pactual Pref 24.53 105.12B 24.53 24.53 24.53 0.08 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
L Brands 88 99.60B 88 88 88 0.50 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
MidAmerica Apartment Communities 211.95 98.57B 211.95 211.95 211.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۳۶
Halliburton Co BDR 110.3 98.05B 110.3 110.3 110.3 1.70 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Suzano Papel Celulose 72.29 97.54B 72.29 72.29 72.29 0.07 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
ITAUSA PN 10.22 88.16B 10.22 10.22 10.22 0.06 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
ITAUSA ON 11 88.16B 11 11 11 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
JBS ON 35.05 87.04B 35.05 35.05 35.05 0.26 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
BRASIL ON 30.1 84.87B 30.1 30.1 30.1 0.09 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Energisa 44.1 80.02B 44.1 44.1 44.1 0.06 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
TELEF BRASIL PN 45.34 76.56B 45.34 45.34 45.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۸
TELEF BRASIL ON 43.85 73.85B 43.85 43.85 43.85 0.15 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
NATURA ON 49.23 68.80B 49.23 49.23 49.23 0.09 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
The Mosaic Company BDR 89.4 68.01B 89.4 89.4 89.4 1.05 1.19% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
SID NACIONAL ON 46.66 65.81B 46.66 46.66 46.66 0.22 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
The Western Union Company BDR 145 59.35B 145 145 145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۶
Hapvida 15.28 58.29B 15.28 15.28 15.28 0.06 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
ELETROBRAS PNB 35.66 55.17B 35.66 35.66 35.66 0.24 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
ELETROBRAS ON 35.24 55.17B 35.24 35.24 35.24 0.19 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Bras Eletrobr A Pref 74 55.17B 74 69.21 74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۴:۳۵
CSN Mineracao 9.66 54.01B 9.7 9.66 9.7 0.06 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
GERDAU PN N1 32.27 52.82B 32.27 32.27 32.27 0.12 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
GERDAU ON 26.78 52.82B 26.78 26.78 26.78 0.07 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Notre Dame 83.98 51.18B 83.98 83.98 83.98 0.11 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Banco Inter 186.08 47.58B 186.08 186.08 186.08 0.55 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
Banco Inter 62.7 47.58B 62.7 62.7 62.7 0.33 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۲:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی