شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:37:42
0 (4.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

157
قیمت روز
1 (0.64%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:53
14 (9.79%)
تغییر ۳ ماهه
30 (23.62%)
تغییر ۶ ماهه
41 (35.34%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,287
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:31:54
1,671 (9.48%)
تغییر ۳ ماهه
2,331 (13.75%)
تغییر ۶ ماهه
3,080 (19.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ConocoPhillips DRC 64.84 317.54B - 64.84 64.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Caterpillar Inc BDR 591.93 316.21B - 591.93 591.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
BlackRock DRC 373.56 311.58B - 373.56 373.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
AMBEV S/A ON 17.81 284.10B - 17.81 17.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Danaher Corp BDR 170.31 268.74B - 170.31 170.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Starbucks Corp BDR 384.98 262.77B - 384.98 384.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۴
VALE ON 53.65 256.68B - 53.65 53.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
CVS Health DRC 148.4 255.01B - 148.4 148.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
ITAUUNIBANCOPN EB N1 36.08 247.67B - 36.08 36.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ITAUUNIBANCO ON 30.24 247.67B - 30.24 30.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
PETROBRAS PN 27.26 243.39B - 27.26 27.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
PETROBRAS ON 29.92 243.39B - 29.92 29.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Biogen 195.3 238.72B - 195.3 195.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
FedEx Corp BDR 615.64 236.50B - 615.64 615.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mondelez International Inc BDR 115.65 235.76B - 115.65 115.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Colgate Palmolive Co BDR 295.75 220.40B - 295.75 295.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
General Dynamics Corp BDR 777.41 215.84B - 777.41 777.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Bank of New York Mellon Corp BDR 192.58 212.49B - 192.58 192.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Cognizant Tech DRC 252.08 180.40B - 252.08 252.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Metlife Inc BDR 218.13 172.76B - 218.13 218.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۳۱
Netflix Inc DRC 1470 170.15B 353.16 1470 353.16 1116.84 316.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۳:۰۳
BRADESCO PN EJ N1 37.63 169.39B - 37.63 37.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
BRADESCO ON 33.5 169.39B - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
Target Corp BDR 479.11 158.18B - 479.11 479.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Halliburton Co BDR 98.31 153.86B - 98.31 98.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۵
Kimberly Clark Corp BDR 561.87 143.45B - 561.87 561.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
Hewlett Packard Co BDR 92.17 142.44B - 92.17 92.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
eBay Inc BDR 72.79 140.49B - 72.79 72.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Fomento Economico Mexicano DRC 385.03 116.80B - 385.03 385.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۲:۰۱
SANTANDER BR UNT 45.72 108.60B - 45.72 45.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
SANTANDER BRON 23.1 108.60B - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
SANTANDER BRPN 21.16 108.60B - 21.16 21.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
Freeport Mcmoran Copper Gold Inc 52.56 97.49B - 52.56 52.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۲:۰۱
BRASIL ON 53.88 83.89B - 53.88 53.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
ITAUSA PN 12.92 79.85B - 12.92 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۰۲
ITAUSA ON 13.61 79.85B - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
The Hershey Company BDR 119.91 75.90B - 119.91 119.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۲:۰۲
TELEF BRASIL ON 54.3 74.02B - 54.3 54.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۸:۰۷
TELEF BRASIL PN 48.91 74.02B - 48.91 48.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۲:۰۲
BBSEGURIDADE ON NM 32.8 48.61B - 32.8 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۳:۰۱