بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

مارک بوسنی و هرزگوین / دلار

0.6087
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 06:50:07
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 9.02 572.39M 9.02 9.02 9.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۶
Fabrika Duhana 271 306.35M 271 271 271 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
Elektropriv Bi 9 283.56M 9 9 9.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۶
Tvornica Cemen 26.2 248.29M 26.2 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۳۶
Elektropriv Hz 30 220.85M 30 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۶
Bosnalijek Sa 15.85 143.25M 15.85 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
Intesa Sanpaol 380 140.50M 380 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Abs Banka 100.03 86.48M 100.03 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 450 71.80M 450 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Mann+Hummel 125 68.08M 125 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Sarajevo Osig 12.5 57.93M 12.5 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
Energopetrol 2.5 39.93M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۷
Energonova dd Sarajevo 40 37.94M 40 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۷
Ik Banka Zenic 37 24.37M 37 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۶
IF Prof Plus Sarajevo 3.7 18.77M 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۶
Ingram 12.7 17.73M 12.7 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Unioninvestplastika 47.5 16.78M 47.5 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۶
Solana dd Tuzla 23.5 11.90M 23.5 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۸
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.01 10.76M 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۵
RMU Banovici dd Banovici 12.82 8.90M 12.82 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۲۳:۳۰
Energoinvest dd Sarajevo 0.38 6.71M 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۶
INVEST Sarajevo 2.5 5.05M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۹
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 4.23M 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۳۹
Sipad Komerc 1.5 4.19M 1.5 1.5 2.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۶
GP ZGP 2.38 4.14M 2.38 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۶
Pobjeda dd Tesanj 8.5 3.99M 8.5 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۶
Naprijed Sarajevo 0.91 3.71M 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۹:۳۷
IF Bosfin Sarajevo 0.9 2.73M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۹
Fortuna fond Bihac 1.21 2.71M 1.21 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
Eurofond 1 Tuzla 0.6 2.17M 0.6 0.6 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۶
Hidrogradnja D 0.15 848.81K 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
JKP Vodovod i Kanalizacija dd Konjic 2.98 - 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Bors Invest Fond 1.67 - 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Jkp Jablanica 310 - 310 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Natron 0.35 - 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Magros Metal dd Sarajevo 5 - 5 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - 3 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی