شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5591
قیمت روز
0 (1.29%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:42:30
0 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 8.7 552.08M - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۸
Elektropriv Bi 11 346.57M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
Tvornica Cemen 26.4 250.18M - 26.4 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۶
Fabrika Duhana 200 233.16M - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
Elektropriv Hz 28.81 212.09M - 28.81 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۸
Intesa Sanpaol 380 140.50M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bosnalijek Sa 14.2 128.34M - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۴
Abs Banka 100.03 86.48M - 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Mann+Hummel 125 68.08M - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Sarajevo Osig 14.4 66.74M - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
Sindikat Metalaca BIH 370 59.03M - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Energopetrol 3.1 49.52M - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۸
Energonova dd Sarajevo 38 36.05M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۳۸
Ik Banka Zenic 37 24.37M - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IF Prof Plus Sarajevo 4.12 20.90M - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۴۰
Ingram 12.7 17.73M - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.35 14.39M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۸
Energoinvest dd Sarajevo 0.69 12.18M - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۷
Solana dd Tuzla 24 12.15M - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۹
RMU Banovici dd Banovici 15 10.41M - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۶
Sipad Komerc 3 8.39M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱:۱۱
INVEST Sarajevo 2.75 5.56M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Naprijed Sarajevo 1.06 4.32M - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۳:۴۰
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 4.23M - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ساعت ۲۱:۰۳
GP ZGP 2.3 4.00M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۷
Pobjeda dd Tesanj 6.6 3.10M - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
IF Bosfin Sarajevo 0.96 2.92M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۹
Eurofond 1 Tuzla 0.77 2.78M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Fortuna fond Bihac 1 2.24M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Hidrogradnja D 0.21 1.19M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bors Invest Fond 1.67 - - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Elektrokrajina 0.117 - - 0.117 0.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
Zif Euroinvestment Fond Ad Banja Luka 6 - - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Bosna Auto 20.5 - - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Unioninvestplastika 48.78 - - 48.78 48.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۸
ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 - - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Magros Metal dd Sarajevo 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی