بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

مارک بوسنی و هرزگوین / دلار

0.6027
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:52:11
0 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.76%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 9.35 593.33M 9.35 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۴۸
Elektropriv Bi 9.69 305.30M 9.69 9.69 9.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۲۰:۴۷
Fabrika Duhana 270.01 305.23M 270.01 270.01 270.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Tvornica Cemen 26.3 249.23M 26.3 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۴۶
Bosnalijek Sa 27 244.02M 27 27 27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۴۹
Elektropriv Hz 28.99 213.41M 28.99 28.99 28.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
Intesa Sanpaol 380 140.50M 380 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Abs Banka 100.03 86.48M 100.03 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 436.5 69.64M 436.5 436.5 436.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۳۶
Mann+Hummel 125 68.08M 125 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Sarajevo Osig 12.15 56.31M 12.15 12.15 12.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۴۸
Energonova dd Sarajevo 41 38.89M 41 41 41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
Energopetrol 2.06 32.90M 2.06 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۴۶
Ik Banka Zenic 45 29.64M 45 45 45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۵
IF Prof Plus Sarajevo 3.7 18.77M 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۴۶
Ingram 12.7 17.73M 12.7 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Unioninvestplastika 47.5 16.78M 47.5 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.23 13.11M 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۴۸
Solana dd Tuzla 23.51 11.90M 23.51 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۴۷
RMU Banovici dd Banovici 12.81 8.89M 12.81 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۷
Energoinvest dd Sarajevo 0.38 6.71M 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۴۶
INVEST Sarajevo 2.5 5.05M 2.5 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۹
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 4.23M 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
GP ZGP 2.39 4.15M 2.39 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۱
Naprijed Sarajevo 1 4.08M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۴۶
Pobjeda dd Tesanj 7.75 3.64M 7.75 7.75 7.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۵
Fortuna fond Bihac 1.5 3.35M 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۴۴
Sipad Komerc 1 2.80M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
IF Bosfin Sarajevo 0.9 2.73M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۹
Eurofond 1 Tuzla 0.65 2.35M 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۴۶
Hidrogradnja D 0.15 848.81K 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۷
Ztc Banja Vruc 1.05 - 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۴۴
Bors Invest Fond 1.67 - 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Elektrokrajina 0.08 - 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۴۹
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
Zif Euroinvestment Fond Ad Banja Luka 6 - 6 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
ZIF Vb Fond Ad Banja Luka 2.2 - 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Elektrodistribucija ad Pale 0.177 - 0.177 0.177 0.177 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۴۸
Telekom Srpske 1.05 - 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۴۷
ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی