بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

مارک بوسنی و هرزگوین / دلار

0.6029
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 15:51:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.25 713.90M 11.25 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۹
Elektropriv Bi 12.03 379.02M 12.03 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Bosnalijek Sa 35.5 320.84M 35.5 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۵۴
Tvornica Cemen 29.9 283.35M 29.9 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۵۸
Fabrika Duhana 235 265.65M 235 235 235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ساعت ۲۰:۴۳
Elektropriv Hz 28.5 209.81M 28.5 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۰
Intesa Sanpaol 380 140.50M 380 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Abs Banka 100.03 86.48M 100.03 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Sindikat Metalaca BIH 429.5 68.53M 429.5 429.5 429.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۳۳
Mann+Hummel 125 68.08M 125 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Sarajevo Osig 11.52 53.39M 11.52 11.52 11.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۰
Energopetrol 2.99 47.76M 2.99 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
Energonova dd Sarajevo 41 38.89M 41 41 41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
Ik Banka Zenic 54 35.57M 54 54 54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۶
IF Prof Plus Sarajevo 3.5 17.75M 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۵۲
Energoinvest dd Sarajevo 1 17.66M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۰
Unioninvestplastika 47.5 16.78M 47.5 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
IF BIG Investiciona grupa Sarajevo 1.28 13.64M 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۵۱
Solana dd Tuzla 25 12.66M 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۵۱
Ingram 8.5 11.86M 8.5 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ساعت ۲۰:۴۳
RMU Banovici dd Banovici 15.04 10.44M 15.04 15.04 15.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
Pobjeda dd Tesanj 13.9 6.52M 13.9 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۴۱
INVEST Sarajevo 2.55 5.16M 2.55 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۵۴
Naprijed Sarajevo 1.05 4.28M 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۵۱
Saniteks dd Velika Kladusa 9.15 4.23M 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۴۴
GP ZGP 1.93 3.35M 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۳۳
Fortuna fond Bihac 1.39 3.11M 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۹
IF Bosfin Sarajevo 0.99 3.01M 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۴۹
Sipad Komerc 1 2.80M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۵۲
Eurofond 1 Tuzla 0.65 2.35M 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۴۶
Hidrogradnja D 0.2 1.13M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۲۰:۵۰
Nova Banka 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۳۶
Natron 0.35 - 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Trgovina Borac 2 - 2 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
ZIF Polara Invest Fond Ad Banja Luka 3 - 3 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Projekt ad Banja Luka 1.05 - 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۳۵
Sumaprojekt 7 - 7 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹:۳۷
ZIF Invest Nova Fond Ad Bijeljina 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Magros Metal dd Sarajevo 5 - 5 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ZIF Aktiva Invest Fond 4 - 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۵۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی