بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,468
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:35
692 (6.42%)
تغییر ۳ ماهه
2,131 (22.83%)
تغییر ۶ ماهه
2,961 (34.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 259.05 1.97T 259.05 258.6 259.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Intel 64.5 263.68B 64.5 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۷
Cisco 52.77 222.87B 52.77 52.77 52.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Chevron 104.6 198.51B 104.6 104.6 104.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۶
Volkswagen ST 296.8 148.53B 296.8 290.4 297.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
IBM 132.35 119.38B 132.35 132.35 132.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۵
Anheuser Busch Inbev 56.77 96.13B 56.77 56.72 56.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Deutsche Telekom AG 16.12 76.49B 16.12 16.1 16.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Santander 2.88 49.75B 2.88 2.87 2.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
ENI 10.55 36.98B 10.55 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۶
Muench. Rueckvers. 264.5 36.28B 264.5 264.5 264.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
BBVA 4.53 29.03B 4.53 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۶
KBC 62.7 26.13B 62.7 62.24 62.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
E.ON SE 9.9 25.66B 9.9 9.9 9.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Telefonica 3.73 20.63B 3.73 3.7 3.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
UCB 82.24 16.00B 82.24 81.56 82.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
GBL 91.78 14.81B 91.78 91.74 91.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Argen-X 231.4 11.79B 231.4 230.2 231.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Umicore 47.47 11.70B 47.47 47.3 47.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Solvay 105.45 11.16B 105.45 105.15 105.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Sofina 308 10.55B 308 305.4 308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Telecom Italia 0.4231 10.00B 0.4231 0.4231 0.4494 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Ageas 51.1 9.94B 51.1 50.66 51.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Siemens AG 146.1 7.37B 146.1 142.78 146.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Etablissementen Fr Colruyt 48.98 6.67B 48.98 48.7 49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Proximus 18.55 6.27B 18.55 18.47 18.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Elia 91 6.25B 91 90.8 91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Warehouses de Pauw 29.4 5.35B 29.4 29.3 29.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
DIeteren SA 86.05 4.76B 86.05 85.65 86.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Ackermans 133.4 4.47B 133.4 132.7 133.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Telenet 35.86 4.08B 35.86 35.78 35.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Melexis NV 93 3.76B 93 92.1 93.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Cofinimmo-Sicafi 127.2 3.75B 127.2 126.9 127.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Tubize-Fin 83 3.69B 83 82.3 83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Lotus Bakeries 4435 3.62B 4435 4435 4490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Shurgard Self Storage 38.6 3.44B 38.6 38.6 38.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۶
Aedifica 101.3 3.35B 101.3 100.9 101.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Brederode 100.6 2.95B 100.6 100.2 100.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
VGP 139 2.86B 139 139 140.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
KBC Ancora 35.78 2.80B 35.78 35.58 35.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی