شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,689
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:31:24
1,629 (20.22%)
تغییر ۳ ماهه
1,568 (13.93%)
تغییر ۶ ماهه
494 (4.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBL 75.76 12.22B - 75.76 75.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
KBC 51.34 21.38B - 51.34 51.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
UCB 105.45 20.51B - 105.45 105.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
VGP 116.2 2.39B - 116.2 116.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Elia 98.2 6.74B - 98.2 98.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Ageas 32.07 6.24B - 32.07 32.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Barco 22.89 299.15M - 22.89 22.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Sioen 17 336.26M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Atenor 56.2 395.58M - 56.2 56.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Celyad 9.21 128.41M - 9.21 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
CFE SA 59.7 1.51B - 59.7 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Fagron 18.69 1.35B - 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Montea 89.7 1.44B - 89.7 89.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Sofina 241 8.25B - 241 241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Solvay 71.42 7.56B - 71.42 71.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Argen-X 210.4 9.89B - 210.4 210.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Bekaert 17.13 1.03B - 17.13 17.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Euronav 7.41 1.63B - 7.41 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Immobel 58 579.85M - 58 58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Nyrstar 0.1008 11.08M - 0.1008 0.1008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Picanol 51.4 909.78M - 51.4 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Telenet 35.62 4.05B - 35.62 35.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Umicore 42.56 10.49B - 42.56 42.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Accentis 0.049 62.12M - 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Aedifica 97.1 2.63B - 97.1 97.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Ascencio 46.75 308.36M - 46.75 46.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
bpost NV 5.86 1.17B - 5.86 5.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Econocom 1.77 434.32M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Proximus 18.33 6.20B - 18.33 18.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Questfor 5.5 92.25M - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Recticel 8.16 452.74M - 8.16 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Ackermans 115.3 3.86B - 115.3 115.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Brederode 75.8 2.22B - 75.8 75.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
CP Invest 28.4 684.73M - 28.4 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Mdxhealth 0.707 49.82M - 0.707 0.707 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Option NV 0.037 59.38M - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Banimmo SA 2.72 30.89M - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
KBC Ancora 30.6 2.40B - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Leasinvest 90.6 536.95M - 90.6 90.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
Melexis NV 68.6 2.77B - 68.6 68.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۰:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی