شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,335
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:33:46
759 (7.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,049 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
1,935 (20.58%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 167.98 757.64B - 167.98 167.98 1.48 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Chevron 118.04 241.60B - 118.04 118.04 5.04 4.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۲۱:۰۳
Intel 60.5 231.65B - 60.5 60.5 1.61 2.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Cisco 48 202.37B - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Anheuser Busch Inbev 71.22 146.25B - 71.22 71.22 0.16 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
IBM 138 128.24B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Siemens AG 117.4 93.25B - 117.4 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Santander 3.68 88.88B - 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Volkswagen ST 181.95 84.76B - 181.95 181.95 1.05 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Deutsche Telekom AG 14.7 69.35B - 14.7 14.7 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
ENI 14.192 57.33B - 14.192 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
BBVA 4.746 43.69B - 4.746 4.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Telefonica 6.287 43.12B - 6.287 6.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Muench. Rueckvers. 270 29.45B - 270 270 1.80 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
KBC 68.2 27.36B - 68.2 68.2 0.48 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
E.ON SE 10.11 20.84B - 10.11 10.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
GBL 95.84 14.42B - 95.84 95.84 0.18 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
UCB 81.44 12.99B - 81.44 81.44 0.40 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Telecom Italia 0.5512 12.89B - 0.5512 0.5512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Umicore 43.35 12.02B - 43.35 43.35 0.17 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Solvay 95.3 11.41B - 95.3 95.3 0.24 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
RTL Group 47.98 10.92B - 47.18 47.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Ageas 51.38 8.62B - 50.84 51.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Etablissementen Fr Colruyt 44.44 7.29B - 44.44 44.44 0.50 1.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Proximus 25.28 6.56B - 25.28 25.28 0.13 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Sofina 212 5.01B - 212 212 1.50 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Ackermans 147.8 4.91B - 147.7 147.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Telenet 40.86 4.71B - 40.86 40.86 0.32 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
KBC Ancora 45.32 3.55B - 45.14 45.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Elia 84.7 3.28B - 84.7 84.7 0.80 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Melexis NV 67.3 3.13B - 67.3 67.3 0.50 0.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Solvac Nom 118 2.77B - 118 118 1.50 1.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Tubize-Fin 71.8 2.64B - 71.8 71.8 0.40 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
CFE SA 101.6 2.63B - 101.6 101.6 0.20 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
bpost NV 9.57 2.62B - 9.57 9.57 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Warehouses de Pauw 24.6 2.43B - 24.6 24.6 0.28 1.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Argen-X 138.1 2.30B - 138.1 138.1 1.60 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Cofinimmo-Sicafi 137.2 2.24B - 137.2 137.2 0.60 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Cofinimmo Priv2 95 2.24B - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۷:۰۲
DIeteren SA 60 1.98B - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴