شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:04:00
11 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
416 (29.08%)
تغییر ۶ ماهه
300 (22.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
O'Reilly 393.4 29.10B - 393.4 393.4 0.25 0.06% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Cognizant 56.86 61.97B - 56.86 56.86 0.02 0.04% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Coloplast 140.7 29.91B - 140.7 140.7 2.05 1.46% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Biogen Inc 254.85 40.49B - 254.85 254.85 0.50 0.20% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
IDEXX Labs 322.6 27.32B - 322.6 322.6 4.60 1.43% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Caterpillar 119 65.50B - 119 119 6.50 5.78% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Kraft Heinz 29.45 36.23B - 29.45 29.45 0.40 1.34% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Ross Stores 78.59 28.04B - 78.59 78.59 4.56 6.16% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Illumina Inc 300.95 43.94B - 300.95 300.95 7.95 2.71% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
General Mills 54.24 33.11B - 54.24 54.24 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Goldman Sachs 177.84 61.36B - 177.84 177.84 5.34 3.10% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Vertex Pharma 226.8 59.62B - 226.8 226.8 6.20 2.73% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Analog Devices 98.66 36.69B - 98.66 98.66 0.16 0.16% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
General Motors 23.59 34.10B - 23.59 23.59 1.09 4.84% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Morgan Stanley 43.035 67.93B - 43.035 43.035 1.18 2.82% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Newmont Mining 58.54 46.44B - 58.54 58.54 0.15 0.26% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Volkswagen VZO 132.96 66.65B - 132.96 132.96 0.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Electronic Arts 119.36 34.60B - 119.36 119.36 3.98 3.33% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Booking Holdings 1493 61.68B - 1493 1493 12.40 0.83% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
General Electric 5.66 49.73B - 5.66 5.66 0.31 5.79% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Regeneron Pharma 509.5 55.12B - 509.5 509.5 20.70 4.06% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Applied Materials 54.7 50.95B - 54.7 54.7 0.37 0.68% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Lam Research Corp 316.55 46.51B - 316.55 316.55 1.75 0.55% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Intuitive Surgical 579.3 68.08B - 579.3 579.3 7.70 1.33% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Activision Blizzard 69.42 54.08B - 69.42 69.42 1.33 1.92% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Siemens Healthineers 41.29 40.97B - 41.29 41.29 0.06 0.13% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Monster Beverage 1990 69.55 36.83B - 69.55 69.55 0.95 1.37% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Walgreens Boots Alliance 35.97 31.63B - 35.97 35.97 1.26 3.63% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
3M 136.64 79.20B - 136.64 136.64 4.62 3.50% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
AMD 69.21 82.23B - 69.21 69.21 3.45 4.98% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
IBM 107.3 96.41B - 107.3 107.3 2.70 2.58% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
J&J 126.2 331.94B - 126.2 126.2 0.94 0.75% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
AT&T 25.575 183.26B - 25.575 25.575 0.48 1.91% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Nike 89.84 140.04B - 89.84 89.84 4.93 5.81% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Adobe 373.95 181.10B - 373.95 373.95 12.90 3.45% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Amgen 201.4 118.81B - 201.4 201.4 2.30 1.14% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Cisco 40.605 171.64B - 40.605 40.605 0.56 1.39% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Intel 41.36 178.29B - 41.36 41.36 0.62 1.52% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Tesla 1208.4 225.16B - 1208.4 1208.4 42.60 3.53% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
Boeing 150.5 86.25B - 150.5 150.5 5.32 3.66% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی