اتریش
اتریش

ATX Prime

1,427
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 23:02:30
83 (6.20%)
تغییر ۳ ماهه
469 (49.00%)
تغییر ۶ ماهه
513 (56.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 102.04 1.85T 102.04 102.04 102.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Microsoft 179.7 1.62T 179.7 179.7 179.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Amazon.com 2618 1.43T 2618 2618 2618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Alphabet Inc C 1406.8 1.28T 1406.8 1406.8 1406.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Alphabet A 1402.8 1.28T 1402.8 1402.8 1402.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Facebook 222.55 744.86B 222.55 222.55 222.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Tesla 538 565.72B 538 538 538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Berkshire Hathaway B 182.46 519.21B 182.46 182.46 182.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
JPMorgan 101.3 397.01B 101.3 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Visa 169.6 368.99B 169.6 169.6 169.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
J&J 123.96 356.75B 123.96 123.96 123.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Walmart 119.54 330.66B 119.54 119.54 119.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Mastercard 271.95 317.34B 271.95 271.95 271.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
NVIDIA 429.8 316.68B 429.8 429.8 429.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
UnitedHealth 272.8 298.65B 272.8 272.8 272.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Bank of America 24.01 290.17B 24.01 24.01 24.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Home Depot 220.45 289.60B 220.45 220.45 220.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Walt Disney 139.66 284.23B 139.66 139.66 139.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
PayPal Holdings Inc 192.5 264.54B 192.5 192.5 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Intel 37.09 223.63B 37.09 37.09 37.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Netflix 430.3 205.55B 430.3 430.3 430.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Comcast 40.92 205.06B 40.92 40.92 40.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Adobe 405.75 203.08B 405.75 405.75 405.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Verizon 48.665 199.92B 48.665 48.665 48.665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Exxon Mobil 34.12 197.27B 34.12 34.12 34.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Coca-Cola 42.99 193.03B 42.99 42.99 42.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Oracle 52.92 184.29B 52.92 52.92 52.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Cisco 36.345 182.76B 36.345 36.345 36.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Jd.Com Inc Adr 66 182.19B 66 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Nike 117.98 181.26B 117.98 117.98 117.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
AT&T 23.765 179.40B 23.765 23.765 23.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Salesforce.com 185.66 176.89B 185.66 185.66 185.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Broadcom 349.45 165.81B 349.45 349.45 349.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
PepsiCo 118.16 165.66B 118.16 118.16 118.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Chevron 70.27 164.75B 70.27 70.27 70.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
BHP Billiton Ltd 32.35 163.23B 32.35 32.3 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۸
Merck&Co 64.4 161.99B 64.4 64.4 64.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Commonwealth Bank Pref D 100.85 153.70B 100.85 100.85 100.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref E 101.9 153.70B 101.9 101.9 101.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
Commonwealth Bank Pref 103.96 153.70B 103.96 103.96 103.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی