اتریش
اتریش

ATX Prime

1,595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:05:27
135 (9.25%)
تغییر ۳ ماهه
298 (22.97%)
تغییر ۶ ماهه
584 (57.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 24.01 10.56T 24.01 24.01 24.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Apple 102.04 2.03T 102.04 102.04 104.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Microsoft 179.7 1.82T 179.7 179.7 179.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Amazon.com 2618 1.55T 2618 2618 2618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Alphabet Inc C 1406.8 1.54T 1406.8 1406.8 1406.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Alphabet A 1402.8 1.54T 1402.8 1402.8 1408.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Facebook 222.55 893.52B 222.55 222.55 222.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Berkshire Hathaway B 182.46 540.02B 182.46 182.46 182.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Tesla 538 537.44B 538 538 538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Visa 169.6 412.74B 169.6 169.6 172.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
NVIDIA 429.8 410.29B 429.8 429.8 432.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
J&J 123.96 382.78B 123.96 123.96 124.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
JPMorgan 101.3 382.68B 101.3 101.3 97.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Westpac Banking Corp Pref E 101.8 373.03B 101.8 101.8 101.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Westpac Banking Corp Pref G 101.79 372.99B 101.79 101.71 101.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Westpac Banking Corp Pref F 99.8 365.70B 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۵
Procter&Gamble 111.84 353.67B 111.84 111.84 112.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
NAB Pref D 103.8 341.82B 103.8 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
NAB Pref 102.05 336.06B 102.05 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
Walmart 119.54 336.05B 119.54 119.54 119.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
NAB Pref B 100.39 330.59B 100.39 100.39 100.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۷
NAB Pref 99.95 329.14B 99.95 98 99.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۶
AMP Pref 100.2 327.05B 100.2 100.2 100.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
UnitedHealth 272.8 325.97B 272.8 272.8 274.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Mastercard 271.95 320.80B 271.95 271.95 274.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
ANZ Banking Pref G 107.16 302.92B 107.16 107.16 107.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
PayPal Holdings Inc 192.5 299.48B 192.5 192.5 192.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Australia New Zealand Banking Pref 105.64 298.63B 105.64 105.64 105.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
ANZ Banking Pref F 104.25 294.70B 104.25 104.25 104.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Home Depot 220.45 292.19B 220.45 220.45 220.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
ANZ Banking Pref E 102 288.34B 102 102 102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۴۸
ANZ Banking Pref D 100.04 282.80B 100.04 100.04 100.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Walt Disney 139.66 274.71B 139.66 139.66 143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Insurance Australia Pref 105 257.32B 105 105 105.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۴۹
Adobe 405.75 249.72B 405.75 405.1 405.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Comcast 40.92 224.86B 40.92 40.92 41.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Nike 117.98 220.95B 117.98 112.88 117.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۴۵
Exxon Mobil 34.12 208.10B 34.12 34.12 35.205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Coca-Cola 42.99 206.77B 42.99 42.99 42.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Oracle 52.92 205.48B 52.92 52.69 52.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی