شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,413
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 22:02:43
38 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.51%)
تغییر ۶ ماهه
29 (2.03%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 287.2 779.46B - 287.2 287.2 7.45 2.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Amazon.com 1679.8 706.60B - 1679.8 1679.8 18.40 1.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Alphabet Inc C 1318.4 667.84B - 1318.4 1318.4 24.80 1.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Alphabet A 1317.6 667.84B - 1317.6 1317.6 25.60 1.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Microsoft 150.4 649.07B - 150.4 150.4 2.82 1.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Facebook 197.44 481.88B - 197.44 197.44 2.90 1.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Berkshire Hathaway B 204.05 395.90B - 204.05 204.05 2.25 1.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
JPMorgan 122.34 303.94B - 122.34 122.34 2.78 2.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Exxon Mobil 58.95 300.08B - 58.95 58.95 0.06 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
J&J 136.7 278.81B - 136.7 136.7 2.08 1.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Visa 184.78 254.15B - 184.78 184.78 1.48 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Bank of America 30.35 244.87B - 30.35 30.35 0.55 1.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Walmart 106.16 216.52B - 106.16 106.16 1.66 1.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Pfizer 35.2 210.25B - 35.2 35.2 1.10 3.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Chevron 101.04 206.98B - 101.04 101.04 0.76 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
UnitedHealth 260.05 201.98B - 260.05 260.05 2.90 1.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
AT&T 35.115 201.53B - 35.115 35.115 0.28 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Intel 61.26 198.45B - 61.26 61.26 1.23 2.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Home Depot 213.55 192.81B - 213.55 213.55 3.75 1.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Verizon 55.23 178.09B - 55.23 55.23 0.99 1.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Mastercard 290.6 175.90B - 290.6 290.6 3.10 1.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Cisco 43.46 173.37B - 43.46 43.46 0.49 1.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Procter&Gamble 115 168.16B - 115 115 0.40 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۵:۰۲
Boeing 286.2 167.45B - 286.2 286.2 2.70 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Coca-Cola 52.17 159.89B - 52.17 52.17 0.25 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Oracle 48.68 154.09B - 48.68 48.68 0.55 1.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Netflix 317.15 145.77B - 317.15 317.15 5.90 1.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Merck&Co 78.6 139.90B - 78.6 78.6 0.40 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Walt Disney 125.14 133.83B - 125.14 125.14 1.76 1.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
PepsiCo 129.74 132.24B - 129.74 129.74 0.32 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
DuPont 52.67 131.07B - 52.67 52.67 0.22 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Comcast 40.215 129.34B - 40.215 40.215 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
NVIDIA 223.25 123.19B - 223.25 223.25 6.80 3.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Nike 91.46 110.03B - 91.46 91.46 0.62 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
IBM 127.35 109.86B - 127.35 127.35 1.65 1.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Philip Morris 76.73 107.52B - 76.73 76.73 0.88 1.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
McDonald’s 192.5 105.40B - 192.5 192.5 2.40 1.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Amgen 205.15 104.64B - 205.15 205.15 1.65 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Adobe 321.95 102.86B - 321.95 321.95 6.10 1.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲
General Electric 10.57 101.27B - 10.57 10.57 0.13 1.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۳۲