شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6941
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:14:14
0 (5.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.34%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
1 (1.72%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:32
1 (1.69%)
تغییر ۳ ماهه
7 (13.73%)
تغییر ۶ ماهه
14 (31.82%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,117
قیمت روز
5 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:07
356 (5.50%)
تغییر ۳ ماهه
675 (9.93%)
تغییر ۶ ماهه
327 (5.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ferrum Crescent 0.0197 3.10M 0.0195 0.0176 0.0197 0.00 7.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۰۸
ResMed 164.5 23.71B 160.81 160.81 23.74 3.17 1.96% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
RTG Mining Inc 0.14 66.09M 0.13 0.13 0.14 0.02 12.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۴۴
ALS 7.23 3.49B 7.21 7.21 7.23 0.11 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
AMP 1.79 6.10B 1.792 1.79 1.792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
ASX 87.03 16.85B 86.76 86.76 87.03 1.67 1.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
CSR 4.28 2.08B 4.255 4.255 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
DWS 0.81 106.78M 0.835 0.81 0.835 0.01 1.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
PMP 0.015 10.98M 0.014 0.014 0.015 0.00 6.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
RCG 1.36 734.73M 1.37 1.36 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
HT&E 1.55 434.36M 1.515 1.515 1.55 0.20 14.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Maca 0.94 251.93M - 0.94 0.94 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Peet 0.97 468.80M 0.96 0.96 0.97 0.01 0.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Qube 2.8 5.27B 2.79 2.79 2.8 0.02 0.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Seek 20.1 7.07B 20.02 20.02 20.1 0.50 2.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Amcor 15.17 17.56B 15.12 15.12 15.17 0.06 0.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Boral 3.61 4.23B 3.65 3.61 3.65 0.12 3.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Codan 7.16 1.29B 7.13 7.13 7.16 0.16 2.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Crown 10.37 7.02B 10.36 10.36 10.37 0.08 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Imdex 1.17 454.03M 1.165 1.165 1.17 0.02 1.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Iress 11.57 2.00B 11.52 11.52 11.57 0.21 1.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Reece 9.76 5.77B 9.79 9.76 9.79 0.18 1.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Ansell 35.23 4.59B 35.1 35.1 35.23 0.54 1.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Cardno 0.265 117.86M - 0.265 0.265 0.01 3.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Chorus 7.35 2.94B 7.33 7.33 7.35 0.06 0.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Data#3 5.38 828.39M 5.34 5.34 5.38 0.12 2.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Elders 9.53 1.48B 9.51 9.51 9.53 0.18 1.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Nextdc 9.25 4.21B 9.29 9.25 9.29 0.09 0.97% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Nufarm 4.93 1.87B 4.94 4.93 4.94 0.07 1.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Reckon 0.7 79.31M 0.69 0.69 0.7 0.07 11.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Salmat 0.675 134.47M - 0.675 0.675 0.01 1.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Santos 5.75 11.98B 5.74 5.74 5.75 0.09 1.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Webjet 4.49 1.22B 4.48 4.48 4.49 0.05 1.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Alumina 1.64 4.72B 1.63 1.63 1.64 0.04 2.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
BC Iron 0.17 67.82M 0.175 0.17 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Fluence 0.285 178.08M 0.28 0.28 0.285 0.01 3.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Metcash 2.75 2.50B 2.755 2.75 2.755 0.02 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Mystate 4.05 370.48M 4.07 4.05 4.07 0.02 0.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Suncorp 9.96 12.56B 9.905 9.905 9.96 0.39 4.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
Ausdrill 1.47 1.01B 1.458 1.458 1.47 0.06 4.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی