iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XAGG/TRY 3.4534 3.4568 - 3.4538 3.4581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۴۲
XAGG/USD 0.5945 0.5951 - 0.5707 0.5969 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۵۰
AMDRUBFIX= 13.2609 13.2609 - 13.2609 13.2609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
AUDRUBFIX= 42.6916 42.6916 - 42.6916 42.6916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
AZNRUBFIX= 37.4027 37.4027 - 37.4027 37.4027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
BGNRUBFIX= 35.1543 35.1543 - 35.1543 35.1543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
BRLRUBFIX= 14.5857 14.5857 - 14.5857 14.5857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
BYNRUBFIX= 28.8452 28.8452 - 28.8452 28.8452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
CADRUBFIX= 47.8823 47.8823 - 47.8823 47.8823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
CHFRUBFIX= 64.709 64.709 - 64.709 64.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
CNYRUBFIX= 90.909 90.909 - 90.909 90.909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
CZKRUBFIX= 27.732 27.732 - 27.732 27.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
DKKRUBFIX= 92.0084 92.0084 - 92.0084 92.0084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
EURRUBFIX= 68.771 68.771 - 68.771 68.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
GBPRUBFIX= 82.7816 82.7816 - 82.7816 82.7816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
HKDRUBFIX= 81.6996 81.6996 - 81.6996 81.6996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
HUFRUBFIX= 20.464 20.464 - 20.464 20.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
INRRUBFIX= 88.9484 88.9484 - 88.9484 88.9484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
JPYRUBFIX= 57.7981 57.7981 - 57.7981 57.7981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
KGSRUBFIX= 90.8073 90.8073 - 90.8073 90.8073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
KRWRUBFIX= 53.6792 53.6792 - 53.6792 53.6792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
KZTRUBFIX= 16.7833 16.7833 - 16.7833 16.7833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
MDLRUBFIX= 35.9307 35.9307 - 35.9307 35.9307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
NOKRUBFIX= 68.554 68.554 - 68.554 68.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
PLNRUBFIX= 16.2082 16.2082 - 16.2082 16.2082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
RONRUBFIX= 14.4242 14.4242 - 14.4242 14.4242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
SEKRUBFIX= 65.5404 65.5404 - 65.5404 65.5404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
SGDRUBFIX= 45.6599 45.6599 - 45.6599 45.6599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
TJSRUBFIX= 65.439 65.439 - 65.439 65.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
TMTRUBFIX= 18.1555 18.1555 - 18.1555 18.1555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
TRYRUBFIX= 10.4737 10.4737 - 10.4737 10.4737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
UAHRUBFIX= 25.9537 25.9537 - 25.9537 25.9537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
USDRUBFIX= 64.3008 64.3008 - 63.4536 64.3008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۵۰
UZSRUBFIX= 66.5341 66.5341 - 66.5341 66.5341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
XDRRUBFIX= 86.8096 86.8096 - 86.8096 86.8096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
ZARRUBFIX= 42.6949 42.6949 - 42.6949 42.6949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۲۱
CHF/RUB RTS 64.7245 64.7245 - 64.7245 64.7371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
JPY/RUB RTS 0.5788 0.5788 - 0.5788 0.5789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۴۲
USD/NGN I/E 362.67 363.17 - 363.17 365.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۵۰
USD/RUB TOD 64.0261 64.0351 - 63.4975 64.1 0.08 0.12% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۴:۵۰