شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار مبادلات ارزی / اسک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHFRUBFIX= 63.9 63.9 63.4776 63.4776 63.9 0.18 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
CNYRUBFIX= 89.5518 89.5518 89.5866 89.5518 89.5866 0.16 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
CZKRUBFIX= 27.3067 27.3067 27.1047 27.1047 27.3067 0.09 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
DKKRUBFIX= 91.8005 91.8005 91.2613 91.2613 91.8005 0.11 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
EURRUBFIX= 68.6222 68.6222 68.2082 68.2082 68.6222 0.09 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
GBPRUBFIX= 80.4674 80.4674 79.7759 79.7759 80.4674 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
HKDRUBFIX= 79.5801 79.5801 79.1111 79.1111 79.5801 0.38 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
HUFRUBFIX= 20.451 20.451 20.2776 20.2776 20.451 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
INRRUBFIX= 86.8448 86.8448 86.4413 86.4413 86.8448 0.26 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
JPYRUBFIX= 56.2499 56.2499 55.8066 55.8066 56.2499 0.42 0.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
KGSRUBFIX= 88.5199 88.5199 87.9872 87.9872 88.5199 0.43 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
KRWRUBFIX= 52.9709 52.9709 53.0153 52.9709 53.0153 0.18 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
KZTRUBFIX= 16.3998 16.3998 16.342 16.342 16.3998 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
MDLRUBFIX= 35.145 35.145 34.9235 34.9235 35.145 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
NOKRUBFIX= 69.0271 69.0271 69.0436 69.0271 69.0436 0.19 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
PLNRUBFIX= 16.1548 16.1548 16.0656 16.0656 16.1548 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
RONRUBFIX= 14.3496 14.3496 14.2687 14.2687 14.3496 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
SEKRUBFIX= 64.8785 64.8785 64.5977 64.5977 64.8785 0.04 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
SGDRUBFIX= 45.8221 45.8221 45.6076 45.6076 45.8221 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
TJSRUBFIX= 63.8025 63.8025 63.4069 63.4069 63.8025 0.33 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
TMTRUBFIX= 17.6982 17.6982 17.5867 17.5867 17.6982 0.09 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
TRYRUBFIX= 10.4274 10.4274 10.4187 10.4187 10.4274 0.07 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
UAHRUBFIX= 25.5099 25.5099 25.3339 25.3339 25.5099 0.07 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
USDRUBFIX= 61.8552 61.8552 - 61.4654 61.8552 0.32 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۱۵
UZSRUBFIX= 64.8649 64.8649 64.5306 64.5306 64.8649 0.37 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
XDRRUBFIX= 85.3979 85.3979 84.8597 84.8597 85.3979 0.34 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
ZARRUBFIX= 42.4419 42.4419 42.3248 42.3248 42.4419 0.40 0.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۲۱
CHF/RUB RTS 63.9482 63.9482 63.9404 63.5872 63.9971 0.37 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۷
JPY/RUB RTS 0.5624 0.5624 0.5623 0.5588 0.5628 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۴۳
USD/RUB TOM 61.8725 61.8825 61.862 61.5057 61.91 0.31 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
پوند / دلار 1.3051 1.3055 1.3065 1.2997 1.3075 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
دلار / یورو 0.9001 0.9004 0.9 0.8998 0.9021 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
یورو / پوند 0.8505 0.8507 0.8504 0.8504 0.8536 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۷
یورو / دلار 1.1108 1.1111 1.1114 1.1087 1.1118 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
پوند / ین ژاپن 143.79 143.87 143.94 142.91 143.98 0.60 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۷
دلار / سدی غنا 5.65 5.69 - 5.67 5.72 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۱
دلار / سول پرو 3.3144 3.32 3.3201 3.318 3.3213 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
دلار / ین ژاپن 110.02 110.05 110.1 109.92 110.23 0.14 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۸
دلار / ین ژاپن 109.99 109.99 - 109.96 110.17 0.18 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۵۰
سدی غنا / دلار 0.1757 0.177 0.1779 0.1767 0.1783 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۵۲