شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,290
قیمت روز
69 (0.62%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:02:45
648 (6.09%)
تغییر ۳ ماهه
875 (8.40%)
تغییر ۶ ماهه
1,865 (19.79%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belgium 1M -0.579 -0.58 -0.579 -0.599 0.01 -1.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۳۲
Belgium 1Y -0.576 -0.574 -0.568 -0.576 0.00 -0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 2Y -0.592 -0.59 -0.571 -0.592 0.02 -3.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Belgium 3M -0.582 -0.58 -0.58 -0.583 0.00 -0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 3Y -0.578 -0.577 -0.558 -0.578 0.02 -3.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Belgium 4Y -0.515 -0.513 -0.485 -0.515 0.01 -1.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 5Y -0.433 -0.431 -0.394 -0.433 0.03 -6.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Belgium 6M -0.603 -0.604 -0.603 -0.605 0.00 -0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 6Y -0.386 -0.384 -0.354 -0.386 0.03 -6.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Belgium 7Y -0.312 -0.314 -0.282 -0.314 0.01 -4.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belgium 8Y -0.236 -0.237 -0.204 -0.237 0.02 -6.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 9M -0.573 -0.579 -0.57 -0.58 0.00 -0.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Belgium 9Y -0.217 -0.216 -0.179 -0.217 0.01 -4.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲
Belgium 10Y -0.095 -0.1 -0.058 -0.1 0.02 -20.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۲
Belgium 15Y 0.182 0.183 0.181 0.223 0.02 10.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belgium 20Y 0.42 0.421 0.42 0.471 0.02 4.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۲